Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsessystemet har gennem de sidste 10 år gennemgået en stor omstilling. DS har gennem mange år været en stærk aktør på området og har været med til at præge beskæftigelsesreformerne og holde politikerne op på implementeringen af dem

DS følger de politiske processer vedr. beskæftigelsessystemet tæt og forsøger hele tiden at præge processer, beslutninger og debatter på området. DS indgår løbende i flere følgegrupper vedr. projekter og initiativer på beskæftigelsesområdet.

DS har bl.a. fokus på; at socialrådgiverne får friere rammer til benytte deres faglighed til gavn for borgerne, at indsatsen for den enkelte borger skal koordineres på tværs af forvaltninger og sektorer, at borgeren skal have én samlet plan for den indsats der er iværksat og at der er en fast sagsbehandler.

DS arbejder løbende på forslag til at forbedre beskæftigelsesindsatsen og har gennem flere år sat fokus på, at investeringer på beskæftigelsesområdet betaler sig.

DS’ udspil vedr. beskæftigelsesområdet

Ny undersøgelse om beskæftigelsesindsatsen under nedlukningen (19. juni 2020)

Sammen med HK Kommunal og KL har Dansk Socialrådgiverforening foretaget en undersøgelse, som viser, at selv om beskæftigelsesindsatsen var suspenderet og jobcentrene lukket ned, fortsatte den aktive beskæftigelsesindsats og borgere blev mødt af dedikerede medarbejdere og fagligt kompetent vejledning. Det gjorde de gennem digitale kontaktformer og telefonsamtaler.

» Læs undersøgelsen

En forstærket beskæftigelsesindsats – hvad skal der til? (Forstærket beskæftigelsesindsats” (23. maj 2019)

Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget af, at vi får en beskæftigelsesindsats, som kan sikre, at udsatte borgere får den rette hjælp tidligt, når de er i fare for at blive nedslidte eller sygemeldt. Vi mener også, at der skal tages skridt til ændringer, som kan imødekomme den kritik, der har været mod især førtidspensionsreformen og ad-ministrationen af den. Samtidig mener DS, at det er afgørende, at kontanthjælpen bli-ver den midlertidige ydelse, som den er tænkt til at være.

» Læs DS’ forslag

Dansk Socialrådgiverforenings forslag til grundprincipperne for et nyt socialt ydelsessystem. (20. maj 2019)

Det er afgørende for Dansk Socialrådgiverforening (DS), at et ydelsessystem i fremtiden fungerer som et socialt sikkerhedsnet – et sikkerhedsnet, der holder hånden under mennesker, når de har brug for det, så begivenheder som ledighed eller sygdom ikke medfører et liv i fattigdom.

» Læs DS’ forslag

Forslag til forbedring af førtidspensions- og fleksjobreformen (6. januar 2019)

Dansk Socialrådgiverforening (DS) præsenterer i dette notat en række forslag til, hvordan reformen af førtidspension og fleksjob kan forbedres, og hvordan vi kan sikre en bedre kvalitet i det underste ”sikkerhedsnet” i  Danmark. Notatet handler både om den enkelte borgers møde med systemet – i sagsbehandlingen – og om de indsatser, som tilbydes den enkelte. Helt konkret foreslår vi følgende:

  • Borgere uden realistiske muligheder på arbejdsmarkedet skal have førtidspension
  • Afklaringsgaranti på et år
  • Arbejdsevnevurderingen skal fortages af socialrådgivere og læger og være fri af økonomiske hensyn
  • Bedre samarbejde mellem jobcenter og sundhedssystem
  • Rehabiliteringsteamet skal styrkes
  • Bedre kvalitet og kortere ventetid i Ressourceforløb
  • Fleksjob skal give mening
  • Revalidering skal bruges mere
  • Den koordinerende sagsbehandler skal styrkes

» Læs DS’ forslag

Forslag til revision af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (27.08.2017)

Det kræver nytænkning på en lang række områder, hvis der skal skabes en mere effektiv, sammenhængende og meningsfuld beskæftigelsesindsats. Dansk Socialrådgiverforening har derfor gennem længere tid arbejdet på forslag til revision af LAB mv. og det er blevet et stort materiale med en lang række forslag. Derfor har vi udarbejdet et overordnet “Hovednotat”, der samlet beskriver alle forslagene, samt 9 bilag med uddybninger og paragrafforslag.

» Læs DS’ forslag

 13 forslag til ændring af ressourceforløb, fleksjob mv. (22.08.2017)

Som socialrådgivere oplever vi, at alt for mange borgere må gennem opslidende kampe med kommunen for at få den rette hjælp og ydelse, om det så er ordentlige ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Derfor har DS udarbejdet 13 konkrete forslag til forbedring af lov og praksis omkring ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

» Læs DS’ 13 forslag

Forslag til forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (26.04.2017)

Skiftende ministre og folketing har forsøgt at styre beskæftigelsesområdet via reformer, tiltagende kontrol og procesregulering. Hver gang en ”sag” er kommet i offentlighedens søgelys – alt fra ”Dovne Robert” til dokumentation af ”meningsløs aktivering” – har politikerne og andre aktører krævet mere styring. Det har ført til, at vi i dag har en 30.000 sider lang beskæftigelseslovgivning, der indeholder tung procesregulering, 80 undermålgrupper i LAB og registrerings- og dokumentationskrav, der betyder, at vi socialrådgivere i dag bruger 80 procent af vores tid på bureaukrati og kun 20 procent på samtaler og direkte samarbejde med borgerne.

I dette notat giver vi et bud på en forenkling af beskæftigelsessystemet. Notatet forholder sig til den nuværende lov og den igangværende proces med revision af LAB. Udspillet kan ikke stå alene, hvis vi skal skabe en mere effektiv, sammenhængende og meningsfuld beskæftigelsesindsats, kræver det nytænkning på en lang række områder. Derfor skal dette notat ses som et første skridt på vejen. De næste skridt bliver, at vi kommer med bud på nye indsatser og ideer til nytænkning af flere dele af beskæftigelsessystemet.

» Læs forslag til forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringssvar: Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige (13.03.2017)

DS mener for det første, at pengene kunne bruges bedre og til noget, som har effekt. Herudover mener DS også, at ordningen vil medfører mere bureaukrati, hvilket der lige nu er stor enighed om, at der skal være meget mindre af.

» Læs høringssvaret

Bedre ressourceforløb og forstærket indsats til borgere på kontanthjælp – hvad skal der til? (31.10.2016)

Fra flere sider varsles en gennemgang af kontanthjælpsmodtagerne, der skal sikre, at de borgere, som er berettiget til f.eks. et ressourceforløb får det, samt at kontanthjælpen bliver den midlertidige ydelse, den er tænkt som. Samtidig skal der gøres status på, hvordan ressourceforløbene fungerer med henblik på at revidere ordningen.
DS deler helt målsætningen om, at mennesker ikke skal være på kontanthjælp længere end højst nødvendigt, så vi bakker op om en gennemgang af gruppen af kontanthjælpsmodtagere. DS har længe været i dialog med socialrådgiverne på området for at høre, hvad der bør gøres. Vi har samlet deres svar i en bred buket af forslag både til gennemgangen af kontanthjælpsmodtagerne, til en revision af ressourceforløbene, til hvordan en tilgang til kontanthjælpssystemet generelt kan mindskes samt hvordan afgangen fra kontanthjælpssystemet kan øges.

» Læs bedre ressourceforløb og forstærket indsats til borgere på kontanthjælp – hvad skal der til?

DS’ udspil og høringssvar vedr. Førtidspension og fleksjob (30.09.2016)

Formålet med ressourceforløbene er at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats for at bringe borgere med komplekse og sammensatte problemer videre i livet og i bedste fald tilbage på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb, som de er tænkt, er det tæt-teste vi er kommet på en egentlig rehabiliteringsindsats. Ideen er derfor god og bør bevares.

» Læs udspillet

Høringssvar: Ændring af sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (29.04.2016)

Overordnet finder DS, at der er flere gode takter i lovforslaget. Herunder retten til en koordinerende sagsbehandler, en tidligere indsats, indførelse af en ’fast-track-løsning’, den helhedsorienterede indsats, der ligger i jobafklaringsforløbene samt den særlige forlængelsesmulighed for borgere med livstruende sygdomme, der sikres sygedagpenge under hele forløbet. DS hilser også med tilfredshed, at en af intentionerne bag lovforslaget er, at ingen skal ende uden offentlig forsørgelse, og at det skal realiseres gennem en tidlig, aktiv og helhedsorienteret indsats.

» Læs høringssvaret

Høringssvar: Vedr. fleksjob og førtidspension (24.09.2012)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.

» Læs høringssvaret

Møde dine fagfæller

Der er tre faggrupper på beskæftigelsesområdet;

Ressourcegruppe på beskæftigelsesområdet

HB har besluttet at DS gennem det næste halvandet år, skal arbejde med at komme med forslag til bl.a. Forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, styring af beskæftigelsesområdet og nytænkning af selve beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse er det besluttet at nedsætte en ressourcegruppe på beskæftigelsesområdet, som skal være sparringsgruppe på de forslag, som DS udarbejder.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med beskæftigelse?

Kontakt konsulent Mette Laurberg Jensen
mlj@socialraadgiverne.dk