Temadag og generalforsamling

Faggruppens bestyrelse har igen den glæde at kunne invitere jer til en spændende og faglig temadag og generalforsamling.

Temadagen handler i år om adfærd og adfærdsændringer samt sammenhængen imellem kriminel, tankegang og resocialisering.

Vi forventer, at vi som vanligt får imødekommet vores ansøgning om, at socialrådgivere ansat i Kriminalforsorgen, der er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan opnå tjenestefrihed uden lønafkortning til deltagelse i temadagen.

Vi har inviteret neuropsykolog Louise Brückner Wiwe til at komme og fortælle om adfærd og adfærdsændringer.
Forkvinde Signe Færch iDansk Socialrådgiverforeninge kigger forbi og her er der mulighed for at spørge om det I har på hjerte.
Forbered gerne nogle spørgsmål.

Kriminolog Anne Okkels gæstede vores temadag i 2021, hvilket var en stor succes. Hun vender nu tilbage og fortæller bl.a. om sammenhængen imellem kriminel tankegang og resocialisering. Efter nogle gode faglige input, er det tid til vores årlige generalforsamling i Faggruppen Kriminalforsorgen.

Til at runde dagen af har vi inviteret John Harmsen til at holde et underholdende et oplæg om at være verdens bedste kollega.

Inden vi sætter kursen hjemad, vil vi gerne invitere på en sandwich. Vi forventer at dagen slutter kl. ca. 17.30.

Program for temadagen
08.30 – 09.00 Morgenmad og velkomst
09.00 – 11.00 Oplæg ved neuropsykolog Louise Brückner Wiwe om adfærd
og adfærdsændringer.
11.00 – 11.20 Pause
11.20 – 12.15 Formand for DS Signe Færch gæster temadagen og der bliver
mulighed for at stille de spørgsmål, man har på hjerte.
12.15 – 13.15 Frokost
13.15 – 15.15 Oplæg ved Kriminolog Anne Okkels om bl.a. sammenhængen
imellem kriminel tankegang og resocialisering.
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 16.00 Generalforsamling i Faggruppen Kriminalforsorgen
16.00 – 17.00 Underholdning v/John Harmsen
17.00 – 17.30 Sandwich – kom godt hjem

Foreløbig dagsorden til generalforsamling i Faggruppen Kriminalforsorgen den 5. oktober 2023
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Skal vælges: Max 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
Cecilie Rzepa Jensen, Horserød Fængsel – på valg – modtager ikke genvalg
Janne Rasmussen, KiF Næstved – på valg -modtager ikke genvalg
Anna-Maria Madsen, Ringe Fængsel – på valg – modtager genvalg
Susanne Brøndum Christensen, Sdr. Omme Fængsel, på valg – modtager genvalg
Vivi Maria Madsen, Nyborg Fængsel – ej på valg
Suppleanter:
Vibeche Christensen, KiF Aarhus – på valg – modtager genvalg
Mette Bønneland Hingebjerg, Brøndbyhus – på valg – modtager genvalg
6. Eventuelt

Forslag til dagsordenen til Faggruppens generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 25.09.2023 kl. 12.00. Evt. forslag sendes
til CecilieRzepa.Jensen@krfo.dk
Går du med tanker om at komme med i faggruppens bestyrelse, er der altid plads til en mere.

Vedtilmeling skal du vælge om du deltager i generelforsamlinge og om du ønsker en sandwich.

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til arrangementet fra faggruppen, da det er muligt at benytte tjenestebil eller få udgiften godtgjort via RejsUd, idet temadagen afvikles i tjenestetiden.

Tilmeldingsfrist den 28. september 2023 kl. 12.00.