Temadag og generalforsamling

Juraen omkring økonomi og beskæftigelse med særligt henblik på faggruppens målgruppe v/ Cand. jur. Susanne Wiederquist. Efterfølgende generalforsamling.

Program

Kl. 9.30-10.00: Ankomst, kaffe/te og lidt morgenbrød.

Kl. 10.00 – 12.00: Oplæg v/ Cand. jur. Susanne Wiederquist.
I en tid hvor regler og rammer omkring vores patienters / borgeres økonomi og beskæftigelse bliver stadigt mere komplekse og stramme og derfor har stor indflydelse på ressourcerne til at få udbytte af traumebehandlingen, er det væsentligt, at traume-socialrådgiverne er godt inde i den aktuelle juridiske situation. Det vil Susanne Wiederquist sørge for.

Kl. 12.00 – 12.45: Frokost

Kl. 12.45 – 14.00: Forsat oplæg

Kl. 14.00 – 15.00: Generalforsamling

 

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af referent.

2. Valg af dirigent.

3. Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 1.februar 2019 – kan læses her

4. Bestyrelsens beretning for 2019 v/ Anne Christensen.

5. Regnskab og budget v/ kasserer Margrethe Bennike

6. Indkomne forslag. Emner, der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 14.februar 2020 – jfr vedtægtens §3, stk. 2 –

§ 3 Ordinær generalforsamling Stk.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, indkaldelse hertil foretages af bestyrelsen, der med mindst 5 ugers varsel angiver tid og sted. Forslag til dagsordenen udsendes samtidig. Stk.2. Emner, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen. Stk.3. Specificeret dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse og fremsendes samtidigt til hovedbestyrelsen.
 
7. Valg.

Bestyrelsen kan bestå af 6 personer (valgt for 2 år) + 2 suppleanter (valgt for 1 år).

4 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter – skal (gen)besættes.

Vi mødes 1-2 gange årligt udover de 2 gange, vi plejer at ses til temadage for alle i faggruppen.

8. Plan og prioritering af temaer for 2020.

9. Evt.