Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle arbejdspladser, også offentlige, skal ifølge loven lave en Arbejdspladsvurdering – kaldet APV. Her finder du fakta om APV.

En APV er en undersøgelse og handleplan for arbejdspladsens arbejdsmiljø. Formålet med APV’en er at sikre, at arbejdspladsens arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer og at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for alle ansatte, sådan at enhver medarbejder har mulighed for følge med i arbejdsmiljøarbejdet.

En APV skal udarbejdes mindst hver tredje år eller hver gang, der sker ændringer i organisationen, dvs. omstrukturering, indførelse af ny teknologi og nye arbejdsmetoder.

Når Arbejdstilsynet besøger arbejdspladsen, skal APV’en være i orden. Hvis APV’en er mangelfuld bliver arbejdspladsen udsat for en meget grundig kontrolgennemgang, der kan resultere i, at arbejdspladsen får påbud om at bringe forholdene i orden med tvungen bistand af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

APV’en skal indeholde:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold:
  • Fysiske forhold: Fx arbejdslokalet, omgivelserne, støj, indeklima, vibration og belysning
  • Ergonomiske forhold: Fx tungt arbejde, ensidigt, gentaget arbejde og arbejdsstillinger
  • Psykiske forhold: Fx arbejdstid, tidspres, ensformighed, indflydelse, vold og alenearbejde
  • Kemiske forhold: Fx arbejde med stoffer og materialer
  • Biologiske forhold: Fx bakterier, virus og svampe
  • Ulykkesrisiko: Fx fra arbejdsmaskiner, håndværktøj, færdsel, håndtering, brand og eksplosion
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Metodefrihed

Der er ikke krav om, at APV skal udføres ud fra en bestemt metode. Som regel bruges spørgesskemaer eller dialogmøder.

Hvis man bruger spørgeskemaer, er det en god idé at bruge NFA’s spørgeskema til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Det er et godt og gennemprøvet skema.
» Læs mere

Ansvar for APV

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for udarbejdelse af APV. Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i planlægning og gennemførelse af APV. Gennemførelse af APV kan dog ikke gøres uden de ansattes aktive medvirken.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at alle ansatte tager udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen alvorligt. Dvs. udfylder de spørgeskemaer, der rundsendes, og deltager i de møder, der afholdes om arbejdsmiljøet. APV’en er kun noget værd, hvis den indeholder de rigtige oplysninger og relevante forslag til forbedringer.

Flere oplysninger

Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant kan fortælle mere om arbejdspladsens APV.

DS’ arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter kan få flere gode råd om APV på her.

Hvis man bliver i tvivl om, hvorvidt arbejdspladsens metodevalg til gennemførelse af APV er i orden, så kan man henvende sig til DS-regionen og få vejledning.

Kontakt