OK21: FAQ om konfliktunderstøttelse

Hvis overenskomstforhandlingerne ender i konflikt, og du bliver udtaget til strejke eller lockoutet, får du ikke løn fra din arbejdsgiver. I stedet modtager du konfliktunderstøttelse fra Dansk Socialrådgiverforening, så længe konflikten er i gang.

I Dansk Socialrådgiverforening tilbyder vi vores medlemmer konfliktunderstøttelse som et konfliktlån, hvis vi kommer ud i en omfattende og længerevarende konflikt.

Du kan optage et konfliktlån, hvis du har været medlem af DS i mindst en måned før konflikten træder i kraft og bliver udtaget til konflikt. Når konfliktlånet efterfølgende skal betales tilbage, sænker vi dit ordinære medlemskontingent tilsvarende. Det kommer derfor ikke til at koste dig flere penge, at du har optaget et lån.

Vi har samlet en række af de spørgsmål, vi oftest får om konfliktlån i FAQ’en herunder. Vi håber, at det giver dig svar på de fleste af dine spørgsmål.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller Dansk Socialrådgiverforening på 70 10 10 99, hvis du har spørgsmål til konfliktlånet.

Hvad er et konfliktlån?

Hvis du er udtaget til konflikt og derfor er i strejke eller lockoutet, får du hverken løn, pension eller feriepenge fra sin arbejdsgiver. I stedet kan du få konfliktunderstøttelse fra din fagforening.

Konfliktlån er en af de modeller for konfliktunderstøttelse, som fagforeningerne kan benytte under en overenskomstkonflikt, så du ikke står uden indtægt. En anden er traditionel konfliktstøtte, også omtalt som ansættelsesmodellen.

Dansk Socialrådgiverforening benytter som udgangspunkt konfliktlån, hvis en konflikt involverer mange medlemmer, da det er den billigste og mest solidariske løsning for vores medlemmer.

Konfliktlån er, som navnet siger, et lån. Det skal derfor betales tilbage, når konflikten er slut, hvilket sker over en periode med løbende afdrag. Mens du afdrager dit konfliktlån, sættes dit ordinære medlemskontingent tilsvarende ned. Derfor kommer det ikke til at koste dig flere penge at optage et konfliktlån end at modtage traditionel konfliktunderstøttelse.

Vi tilstræber, at du kan låne, hvad der svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat, fratrukket pension og feriepenge. Det præcise lånebeløb afhænger af konfliktens omfang og længde og besluttes af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, når man kender omfanget af konflikten.

Lånet optages gennem Lån & Spar Bank, der administrerer konfliktlånet for en række faglige organisationer. Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, og du skal ikke kreditvurderes, da Dansk Socialrådgiverforening stiller sikkerhed for lånet.

Det er frivilligt, om du ønsker at optage et konfliktlån, men det er ikke muligt at vælge mellem de forskellige konfliktstøttemodeller.

Dansk Socialrådgiverforening benyttede for første gang konfliktlån ved overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor der blev varslet lockout fra arbejdsgiversiden. Konflikten nåede dog aldrig at træde i kraft, før der blev indgået et forlig om overenskomsten.

En lang række fagforeninger på det offentlige område benytter konfliktlånemodellen. Det gælder blandt andet Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og DJØF.

Hvorfor konfliktlån i stedet for konfliktunderstøttelse?

Det koster mange penge at være i konflikt. Derfor skal vi som fagforening sikre os, at de opsparede konfliktmidler bliver brugt mest effektivt, så vi kan sikre økonomisk støtte under konflikten og samtidig opnå det bedste forhandlingsresultat.

Vi har valgt som udgangspunkt at benytte konfliktlån i stedet for traditionel konfliktunderstøttelse, da det samlet set er den bedste, billigste og mest solidariske løsning både for dig som medlem og for fællesskabet.

Årsagen er, at beløbet, som bliver trukket ud fra DS Aktionsfond, også kaldet strejkekassen, er mindre ved konfliktlånemodellen end ved den traditionelle konfliktunderstøttelse. Derfor skal der i sidste ende betales færre penge tilbage, når aktionsfonden skal fyldes op igen, efter konflikten er slut.

De to modeller:

 • Ved konfliktunderstøttelse udbetaler DS dig et beløb, som du skal betale skat af. Det betyder, at DS skal trække 32.000 kroner ud af aktionsfonden for, at du kan få 20.000 kroner til rådighed, altså selve understøttelsen + skattebeløbet.
 • Ved konfliktlån låner du pengene i DS Aktionsfond som erstatning for din manglende løn. Du skal ikke betale skat, fordi det er et lån. Derfor trækker DS alene det beløb ud, som du skal have til rådighed. Skal du have 20.000 kroner, trækkes kun de 20.000 kroner.

I begge modeller står du med det samme beløb i hænderne, men det samlede træk på aktionsfonden er betydeligt mindre ved lånemodellen. Det betyder, at DS kan være i konflikt i længere tid for det samme beløb. Dermed kan vi lægge større pres på arbejdsgiverne, og det øger chancerne for at bedre forhandlingsresultat.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er dyrere for dig at få et konfliktlån end at modtage konfliktunderstøttelse. Mens lånet betales tilbage, sættes dit ordinære medlemskontingent nemlig tilsvarende ned.

Derudover vil der komme et midlertidigt konfliktkontingent, som alle medlemmer skal være med til at betale, uanset om du har været udtaget til konflikt eller ej. Det skal sikre, at strejkekassen er klar til kommende overenskomstforhandlinger.

Da overenskomstforhandlingerne handler om vores fælles løn- og arbejdsvilkår, er det mest solidariske, at alle medlemmer bidrager til at genopfylde strejkekassen.

Udover DS benytter en række andre fagforeninger under FH og AC også lånemodellen, blandt andre Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og DJØF.

Hvordan adskiller konfliktlån sig fra traditionel konfliktstøtte?

De to modeller for konfliktunderstøttelse adskiller sig på flere måder, men målet er, at de skal sikre dig økonomisk, hvis du bliver udtaget til konflikt og derfor ikke får løn fra din arbejdsgiver.

Traditionel konfliktstøtte (ansættelsesmodellen) ligner mest af alt en lønudbetaling. Du får et beløb udbetalt fra DS, og det beløb skal du betale skat af. Pengene trækkes fra DS Aktionsfond, også kaldet strejkekassen.

Konfliktlånet er en model, hvor du låner pengene i DS Aktionsfond som en erstatning for din manglende løn. Du skal efterfølgende betale lånet tilbage, men du skal ikke betale skat af lånet.

Mens du afdrager dit lån, sætter DS dit ordinære medlemskontingent tilsvarende ned.

I begge modeller står du med det samme beløb i hænderne, men forskellen er det økonomiske træk på DS’ Aktionsfond.

I konfliktunderstøttelsesmodellen er det sådan, at hvis du skal have 20.000 kroner udbetalt i konfliktunderstøttelse, skal der trækkes 32.000 kroner i DS Aktionsfond, så der også er penge til skattebetalingen.

I konfliktlånemodellen trækkes der kun de 20.000 kroner ud til dig, da der ikke skal betales skat af lånet.

Med andre ord kan midlerne i aktionsfonden strækkes længere med et konfliktlån end med konfliktunderstøttelse. Samtidig vil det være sådan, at der i sidste ende skal betales færre penge tilbage, når strejkekassen skal fyldes op igen.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke bliver dyrere for dig at optage et konfliktlån, for DS nedsætter dit ordinære medlemskontingent, mens du afdrager på dit lån.

De to modeller adskiller sig altså på en række områder, men fælles for dem er, at du har det samme beløb til rådighed både før, under og efter konflikten.

Hvorfor skal jeg låne, når jeg har betalt til DS Aktionsfond/strejkekassen?

Det kan lyde mærkeligt, at vi tilbyder dig et lån, når du og resten af DS’ medlemmer har betalt ind til strejkekassen efter den seneste overenskomstforhandling for netop at sikre konfliktstøtten ved en ny konflikt.

Grunden er, at lånemodellen samlet set den bedste og billigste måde, du som medlem kan modtage konfliktstøtte på. For selvom det er et lån, kommer det ikke til at koste dig flere penge – tværtimod.

Samtidig giver lånemodellen mulighed for at holde konflikten i gang i længere tid for de samme penge, hvilket øger presset på arbejdsgiverne.

Når det er en bedre og billigere løsning, skyldes det modellens sammensætning.

Efter en konflikt skal alle medlemmer, uanset hvilken konfliktstøttemodel der benyttes, betale et midlertidigt konfliktkontingent for at genopfylde strejkekassen.

Lånemodellen koster strejkekassen færre penge i udbetalinger, da der ikke betales skat. Derfor trækkes der kun det beløb ud af strejkekassen, som skal udbetales til dig. Det betyder, at der skal betales færre penge tilbage i konfliktkontingent, når konflikten er slut.

Mens du efterfølgende afdrager dit konfliktlån, sænker vi dit ordinære medlemskontingent tilsvarende, så det ikke bliver dyrere for dig at have lånet.

De medlemmer, der ikke har været i konflikt, er med deres konfliktkontingent med til solidarisk at indbetale til strejkekassen, så ingen kommer til at betale mere end andre.

Hvordan er konfliktlånet en solidarisk ordning?

Konfliktlånet er solidarisk, fordi ingen medlemmer kommer til at betale mere end andre, uanset om de har været udtaget til konflikt eller ej. Det har været vigtigt for os at lave en model, der stiller alle medlemmer så lige som muligt.

Når konflikten er ovre, betyder det, at:

 • De medlemmer, der har optaget konfliktlån, mens de var i konflikt, får deres ordinære medlemskontingent sat ned krone-til-krone, mens de afdrager på deres lån.
 • De medlemmer, ikke har taget lån, mens de var i konflikt, får samme nedsættelse af det ordinære kontingent for at kompensere for deres indkomsttab.
 • De medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikt, betaler det ordinære medlemskontingent som hidtil.
 • Alle medlemmer betaler derudover et midlertidigt konfliktkontingent, som skal sikre, at der er råd til konfliktstøtte ved en eventuel fremtidig konflikt. Derfor skal der midler ind i strejkekassen igen.

Ved at differentiere kontingentet på denne måde bidrager alle medlemmer ligeligt til konflikten.

Vi synes, at det er mest solidarisk, at alle bidrager ens, for det handler om vores fælles løn- og arbejdsvilkår i den kollektive overenskomstaftale.

Hvad betyder det for længden af en konflikt, at I tilbyder konfliktlån i stedet for traditionel konfliktstøtte?

Da konfliktlånet trækker færre penge ud af DS Aktionsfond end den traditionelle konfliktstøtte, er det vores vurdering, at konflikten kan holdes i gang cirka en halv gang længere end ellers.

Det vil lægge et større pres på arbejdsgivere, og det øger chancen for et godt forhandlingsresultat.

Hvad er kravet for at optage lån?

Du skal have været medlem af Dansk Socialrådgiverforening i mindst en måned, før konflikten træder i kraft, for at kunne opnå et konfliktlån. Det betyder, at du skal være meldt ind i DS senest den 1. marts 2021.

Konfliktlånet kræver ingen kreditvurdering af dig, da det er DS, der stiller lånekapitalen til rådighed, mens Lån & Spar Banks rolle alene er at administrere lånet for de fagforeninger, der har indgået et samarbejde med banken.

Hvem låner jeg pengene af – DS eller Lån & Spar Bank?

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar Bank om administration og udbetaling af konfliktlån.

Det er DS’ Aktionsfond, der stiller sikkerhed og lånekapital til rådighed for medlemmerne, men da vi ikke er en finansiel institution og dermed ikke kan låne penge ud, har vi indgået partnerskabet med Lån & Spar Bank om administration af lånet.

Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar Bank for at optage lånet, men du skal have været medlem af DS i en måned op til konflikten for at kunne få et konfliktlån (senest 1. marts 2021).

Hvilken aftale er der indgået med Lån & Spar Bank?

Sammen med en række andre faglige organisationer inden for FH og AC har vi indgået et samarbejde med Lån & Spar Bank om administration og udbetaling af konfliktlån.

Det er DS’ Aktionsfond, der stiller sikkerhed og lånekapital til rådighed for medlemmerne, men da vi ikke er en finansiel institution, kan vi ikke låne penge ud, og derfor har vi indgået partnerskabet med Lån & Spar Bank.

Aftalen med Lån & Spar Bank:

 • Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar Bank for at få konfliktlån, men du skal have været medlem af DS i mindst en måned.
 • Du skal ikke kreditvurderes, da DS stiller sikkerhed for lånet.
 • Det er gebyrfrit at oprette lånet, så du har ingen omkostninger ved etableringen.
 • Du søger om lånet via DS’ hjemmeside. Vi skriver til dig, når du kan optage lånet.
 • Renten på lånet er variabel og vil følge referencerenten, som de seneste år har været 0%.
 • Stiger renten, kompenseres du for rentestigningen gennem nedsættelsen af dit ordinære medlemskontingent.
 • Er du ikke kunde i Lån & Spar Bank i forvejen, ophører dit kundeforhold automatisk, når konfliktlånet er tilbagebetalt .

Hvor mange penge får jeg udbetalt?

Det vil være konfliktens længde og omfang, der afgør, hvor mange penge du kan låne, og dermed hvor meget du får udbetalt. Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening beslutter det præcise beløb, når omfanget af en eventuel konflikt kendes.

Vi tilstræber, at vores medlemmer kan låne et beløb, der nogenlunde svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat.

Lånebeløbet vil formentligt være lavere ved en lockout, da flere medlemmer er omfattet af en lockout end en strejke, så der vil være et langt større pres på DS’ Aktionsfond. Ved at sænke lånebeløbet kan vi understøtte flere medlemmer økonomisk og holde til en længerevarende konflikt.

Kan jeg låne mindre/større beløb alt efter mit behov?

Nej, det kan du ikke. Alle medlemmer får mulighed for at låne det samme beløb.

Vi stræber efter at tilbyde et lånebeløb, der svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat, fratrukket pension og feriepenge.

Skal jeg låne?

Nej, du bestemmer selv, om du vil optage konfliktlån, hvis du bliver omfattet af konflikten.

Hvis du er omfattet af konflikten, men ikke optager konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit ordinære kontingent i den periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. Det gør vi, fordi du vil have et indkomsttab, mens du i konflikt.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at låne?

Det er frivilligt, om du vil låne. Ønsker du ikke et lån, skal du blot undlade at ansøge.

Men ønsker du at få nedsat dit ordinære medlemskontingent efter konflikten, er det vigtigt, at du besvarer den mail, vi vil sende til dig om konfliktlånet i tilfælde af, at vi nærmer os en konflikt.

Kan jeg risikere, at jeg ikke kan få et lån på grund af min økonomiske situation?

Som medlem af DS har du ret til at optage et konfliktlån uanset din personlige økonomi, så længe du har været medlem i mindst en måned inden konflikten. DS stiller sikkerhed for lånet.

Lånet vil efterfølgende blive afdraget som en del af dit kontingent. Vi sætter dit ordinære medlemskontingent ned krone-til-krone, mens du afdrager dit konfliktlån.

Efter konflikten vil alle medlemmer desuden skulle være med til at genopfylde DS’ Aktionsfond gennem et midlertidigt konfliktkontingent.

Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?

Som medlem af DS har du ret til at optage et konfliktlån, hvis du har været medlem i mindst en måned og udtages til konflikt. DS stiller sikkerhed for dit konfliktlån, og du skal derfor ikke kreditvurderes for at få et konfliktlån.

Men om lånet eventuelt kan blokere for andre private lån, er et individuelt privatøkonomisk spørgsmål, som ikke kan besvares generelt. Det er naturligvis vigtigt at afklare, inden konfliktlånet optages.

Står du i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank derfor velkommen til at kontakte DS.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har råd til at betale mit lån tilbage?

Kommer du i en situation, hvor du ikke har råd til at betale dit lån tilbage, skal du kontakte Dansk Socialrådgiverforening, så vi kan finde en løsning for dig.

Hvad betyder det for min pensionsopsparing?

Hvis du bliver lockoutet eller er i strejke, indbetaler din arbejdsgiver ikke pension.

Vi har derfor lavet en aftale med pensionsselskabet PKA, som betyder, at dine forsikringsdækninger bliver fastholdt på samme niveau, mens du er i konflikt til trods for manglende indbetalinger.

Når indbetalingen til pensionsordningen går i gang igen, vil den eksisterende opsparing kompensere for den manglende indbetaling.

Det betyder, at din livsvarige pension vil blive en anelse mindre, end hvis der havde været løbende normal indbetaling, men ved kortere konfliktperioder vil det få meget lille betydning for din samlede pensionsopsparing.

I de sager, hvor der skal ske udbetaling til medlemmer som følge af sygdom eller dødsfald, vil pensionen blive manuelt reguleret ud fra den konkrete situation.

Får jeg feriepenge, pension og ATP, når jeg optager et konfliktlån?

Feriepenge

Når du er omfattet af en konflikt og i lockout eller strejke, optjener du ikke feriepenge. Konfliktlånet indeholder en kompensation for de manglende feriepenge, men du skal selv huske at gemme pengene til, du skal holde ferie.

Pension

Er du omfattet af lockout eller strejke, indbetaler din arbejdsgiver ikke på din pensionsordning, så længe konflikten er i gang.

DS har derfor lavet en aftale med pensionsselskabet PKA, som betyder, at dine forsikringsdækninger bliver fastholdt på samme niveau, mens du er i konflikt til trods for manglende indbetalinger.

Når indbetalingen til pensionsordningen går i gang igen, vil den eksisterende opsparing kompensere for den manglende indbetaling.

Konsekvensen er, at din livsvarige pension vil blive en anelse mindre, end hvis der havde været løbende normal indbetaling, men ved kortere konfliktperioder vil det få meget lille betydning for din samlede pensionsopsparing.

ATP

Der bliver ikke indbetalt til ATP, mens du er i lockout eller strejke.

Er renteomkostningerne for lånet fradragsberettigede?

Ja, det er de.

Skal jeg betale mere tilbage, hvis renten stiger?

Renten på lånet er variabel, og den kan derfor stige.

Hvis den gør det, vil du blive kompenseret med en yderligere nedsættelse af dit ordinære kontingent, så du vil ikke mærke rentestigningen i din økonomi.

Hvad kommer en lockout eller strejke til at koste mig?

Det vil være konfliktens omfang og længde, der afgør, hvad den ender med at koste DS’ medlemmer.

Med mindre der ikke bliver konflikt eller kun en meget minimal konflikt, vil der efter konflikten blive opkrævet et midlertidigt konfliktkontingent hos alle medlemmer – uanset om man har været udtaget til konflikt eller ej.

Konfliktkontingentets størrelse kan vi først afgøre endeligt, når konflikten er ovre, og vi kender længde og omfang. Ved konflikten i 2018 besluttede hovedbestyrelsen, at konfliktkontingentet maksimalt ville blive på 200 kroner om måneden.

Har du optaget konfliktlån, vil du få nedsat dit ordinære medlemskontingent tilsvarende, mens du afdrager dit lån, så alle medlemmer bliver stillet lige i forhold til kontingentbetaling.

Skal jeg betale mere tilbage end medlemmer, der ikke har været i konflikt?

Nej.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke bliver dyrere for dig efter konflikten, hvis du har optaget et konfliktlån. Vi nedsætter dit ordinære medlemskontingent krone-til-krone, mens du afdrager på dit lån, så du ikke skal betale mere end medlemmer, der ikke har været i konflikt.

Har du klaret dig uden lån, mens du har været udtaget til konflikt, får du også nedsat dit ordinære medlemskontingent i den efterfølgende periode, da du har haft en indkomstnedgang.

Alle medlemmer vil efter konflikten skulle betale et midlertidigt konfliktkontingent, så strejkekassen kan blive fyldt op igen til kommende overenskomstforhandlinger.

Konfliktkontingentet vil være ens for alle, uanset om du har været udtaget til konflikt eller ej. Vi synes, at det er mest solidarisk, at alle er med til at betale, da det er alles løn- og arbejdsvilkår, der kæmpes for.

Skal alle betale konfliktkontingent efter konflikten?

Ja, uanset om du har været udtaget til konflikt eller ej, skal du betale et midlertidigt konfliktkontingent, efter konflikten er slut.

Hvor stort det bliver afgøres af konfliktens omfang og længde. Ved konflikten i 2018 besluttede hovedbestyrelsen, at konfliktkontingentet maksimalt ville blive på 200 kroner om måneden.

Alle skal bidrage, da det er vores fælles arbejds- og lønvilkår, der kæmpes for i en overenskomstforhandling.

Hvor lang tid har jeg til af afdrage konfliktlånet?

DS’ hovedbestyrelse fastsætter lånets løbetid, når omfanget af konflikten og omkostningen kendes.

Ved konflikten i 2018 besluttede man en løbetid på tre år. Ved en kortvarig konflikt kan løbetiden blive kortere. Mens du afdrager på dit lån, sættes dit ordinære medlemskontingent tilsvarende ned.

Du kan til enhver tid indfri lånet, hvis du ønsker det.

Hvad sker der, hvis jeg optager et lån og efterfølgende melder mig ud af DS?

Hvis du har optaget konfliktlån og melder dig ud af DS, inden du har tilbagebetalt lånet, skal du betale lånet tilbage ved din udmeldelse.

Hvis jeg får andet job eller skifter fagforening, skal jeg så stadig betale mit lån?

Ja, det skal du.

Skifter du fagforening, forfalder dit lån betaling, når du melder dig ud.

Skifter du job, men fortsætter som medlem i DS, fortsætter dine afdrag som hidtil.

Skal jeg betale lånet tilbage, hvis jeg går på pension eller efterløn?

Ja, det skal du.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.