Kære medlem på statens område

Jeg skriver til dig, fordi vores forhandlingsfællesskab, CO10, i dag har afsendt strejkevarsel til den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen.

Det betyder, at en strejke kan træde i kraft fra den 4. april.

Vi kan stadig undgå en konflikt, og jeg håber, at vi kan lande en aftale med arbejdsgiver inden april, men for at være klædt bedst muligt på til en konflikt, er vi allerede begyndt at forberede os – og du skal som medlem af Dansk Socialrådgiverforening også vide, hvad en eventuel konflikt indebærer, og hvordan du forholder dig under konflikten.

Jeg ved, at det bliver lidt langt, men det er vigtigt.

Hvorfor konflikt?

Et varsel om strejke er et alvorligt, men desværre nødvendigt, skridt i kampen om en ordentlig overenskomst for offentligt ansatte. Hverken DS eller de øvrige faglige organisationer ønsker en konflikt, og vi har ikke opgivet håbet om at lande en aftale, men indtil videre har arbejdsgiver ikke vist nogen vilje til reelt at forhandle med os.

Den grundlæggende uenighed mellem os og arbejdsgiver handler om løn og spørgsmålet om, hvad den store indsats, som offentligt ansatte hver dag yder, er værd. I sidste ende handler det om retfærdighed.

Vi har stillet krav om fair lønstigninger. Det vil sige, at udviklingen i vores løn skal følge udviklingen i de private lønninger, så vi ikke halter længere og længere efter. Det er et helt rimeligt krav, efter vi tog samfundsansvar under krisen og holdt igen med lønkravene ved overenskomstforhandlingerne i både 2011, ’13 og ’15.

Nu er den danske økonomi i fremgang, og det er kun fair, at vi offentligt ansatte, der bidrager til væksten, også får del i den – ligesom resten af samfundet. Det mener arbejdsgiver ikke. De mener, at vi endnu engang skal holde igen med lønnen til offentligt ansatte, og har derudover rejst krav om række forringelser.

Det gælder blandt andet retten til at forhandle undervisernes arbejdstid og retten til betalt spisepause.

» Læs mere om de svære forhandlinger.

Arbejdspladser er udpeget til konflikt

I samarbejde med vores forhandlingsfællesskab på statens område, CO10, har vi udpeget en række arbejdspladser, som skal strejke, hvis der ikke kommer en anden løsning. Det drejer sig om ca. 12 % af DS’ medlemmer på statens område.

» Listen over de socialrådgiverarbejdspladser, der er udpeget til konflikt, på statens område

Vi tilbyder alle arbejdspladser, der er udpeget til at strejke, et møde med DS, hvor vi vil fortælle om konfliktforløbet og svare på spørgsmål – det har din tillidsrepræsentant fået information om.

Hvis din arbejdsplads ikke er udpeget til at strejke, har dine strejkende kollegaer brug for din og dine kollegaers støtte og opbakning – for de strejker på fællesskabets, dvs. alle medlemmernes, vegne. Hvis en strejke bliver aktuel, vil I modtage information og inspiration til, hvordan I kan bakke jeres strejkende kollegaer op.

Som modtræk til en strejke kan arbejdsgiver vælge at lockoute lønmodtagerne, dvs. nægte en del af eller alle ansatte i staten at arbejde. Vi ved ikke, om de vil gøre det, men sker det, orienterer vi dig hurtigst muligt.

Økonomien under en konflikt

En af de største bekymringer blandt jer medlemmer i forbindelse med en konflikt er, hvordan I står økonomisk under en konflikt.

Helt overordnet har DS’ hovedbestyrelse valgt en støttemodel, der:

  1. støtter medlemmerne på en solidarisk måde. Det vil sige, at den stiller alle medlemmer – uanset om de er i strejke eller ej – så lige som muligt.
  2. sikrer, at DS kan holde til en længerevarende konflikt. Jo længere, vi kan holde, desto større pres kan vi lægge på arbejdsgiver.

Hvor meget?

I tilfælde af en begrænset konflikt i omfang og tid vil medlemmerne kunne modtage ca. 20.000 kr. pr. måned. I tilfælde af en længerevarende konflikt eller storkonflikt vil medlemmerne modtage ca. 12.000 kr. pr. måned i støtte samlet set svarende til højeste dagpengesats udbetalt.

Hvordan ser modellen ud?

  • På statens område yder DS økonomisk støtte til medlemmerne under en konflikt i form af et støttebeløb og et lån. I CO10 har vi en fælles støtteordning, der gør, at DS kan udbetale et støttebeløb til hvert strejkeramt medlem på statens område – svarende til udbetalte højeste dagpengesats.
  • Derudover har man mulighed for at supplere støttebeløbet med et lån på ca. 8.000 kr. pr. måned. Det skal efter konflikten tilbagebetales. Men man kompenseres ved, at vi nedsætter kontingentet.
  • Dvs. at man i alt vil kunne få ca. 20.000 kr. udbetalt pr. måned. Det svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat – fratrukket ferie og pension.

Det er vigtigt at understrege, at det er DS’ penge, medlemmerne låner. Men fordi vi ikke selv har lov til at låne ud, da vi ikke er en finansiel virksomhed, har vi allieret os med Lån og Spar Bank. Det er Lån & Spar Bank, der derfor rent praktisk står for at udlåne vores midler til medlemmerne. Man behøver således ikke at være kunde i Lån & Spar Bank for at optage lånet, og den eneste nødvendige godkendelse er, at man er medlem af DS og er i konflikt.

Tilbagebetaling

Den solidariske model betyder, at alle medlemmer, både dem, der omfattes af konflikt, og de øvrige, kommer til at bidrage ligeligt til konflikten.

Når konflikten er overstået betyder det, at:

  • Kontingentet sættes ned for medlemmer, der har været i strejke, mens de betaler af på lånet.
  • Støttebeløbet skal naturligvis ikke tilbagebetales.
  • De medlemmer, der har været i strejke, men ikke har taget lån, får samme nedsættelse i kontingentet. (Det vil formentlig ikke være alle, der ønsker at optage et lån, fordi de for en periode godt kan klare sig for mindre. De medlemmer skal selvfølgelig kompenseres på lige fod med medlemmer, der ønsker at optage lånet.)
  • For medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikt, betales det almindelige kontingent i samme periode.

Men alle medlemmer – uanset om de har været i konflikt eller ej – skal betale det, der hedder et konfliktkontingent. Det er et kontingent, som lægges oven i det ordinære kontingent. Efter en konflikt er det afgørende, at vi fylder strejkekassen hurtigt op igen, så vi har råd til en fremtidig konflikt. Et konfliktkontingent vil max. være på 200 kr. om måneden. Information om det endelige beløb følger efter konflikten, når vi ved, hvor meget konflikten har kostet.

Rent grafisk kan modellen skitseres således:

Hvis arbejdsgiverne vælger at sende et varsel om lockout, ser den økonomiske situation for medlemmer på statens område anderledes ud. I så fald vil I blive informeret om den økonomiske model.

Du skal være opmærksom på, at du og medlemmerne kan møde kollegaer fra andre faggrupper, der fortæller, at deres fagforening betaler dem fuld løn under en konflikt. I DS har vi valgt denne model for at sikre, at vores strejkekasse kan holde i længere tid. For ved at udbetale støtten i form af lån, strækker vi vores formue længere. Og det er som nævnt afgørende for, hvor længe vi kan være i en konflikt.

Selvom de faglige organisationer har forskellige modeller og beløb for støtten under en konflikt, vil de fleste organisationer formodentlig opkræve en form for konfliktkontingent for at ruste sig til fremtidige konflikter. Måden, organisationerne gør det på, varierer afhængig af organisationens økonomi og størrelse.

Du har muligvis en masse spørgsmål om økonomien, så tøv ikke med at spørge din tillidsrepræsentant. I den nærmeste fremtid lægger vi også en FAQ om støttemodellen op på hjemmesiden.

Hvad sker der nu?

Som du måske også har set i medierne, er Forligsinstitutionen – og forligsmand Mette Christensen – allerede gået ind i forhandlingerne. Hun mødtes for første gang med parterne på både statens, kommunernes og regionernes område i går, og forventningen er, at hun nu forsøger at mægle mellem parterne – dvs. finde et kompromis, som begge parter kan anbefale.

Hvis forligsmanden vurderer, at der er brug for det, kan hun udsætte konfliktens start med 14 dage op til to gange. Lykkes hun med at lande et kompromis, som begge parter kan tilslutte sig, kommer forligsskitsen til urafstemning blandt alle de statslige medlemmer af DS og de øvrige organisationer. Stemmer medlemmerne ja, ophøjes skitsen til overenskomst.

Som nævnt er vi altså endnu ikke i konflikt. Den kan tidligst gå i gang den 4. april.

Har du yderligere spørgsmål, så tjek DS’ OK18-tema på vores hjemmeside, og tag endelig fat i din tillidsrepræsentant!

Og en sidste ting:

I løbet af de seneste intense uger har jeg modtaget mange mails med kommentarer og spørgsmål – men først og fremmest med stor opbakning fra medlemmer i hele landet. Tak for den tillid I viser vores hovedbestyrelse.

I denne tid er det vigtigt, at vi står sammen. Hver dag kæmper mange af os for at lave godt socialt arbejde – undervise, udvikle og styrke vores fag. Den faglige kamp, vi befinder os i lige nu, handler basalt set om ordentlige løn- og arbejdsvilkår for den kæmpe indsats, vi hver dag yder.

Jeg håber, at vores hovedbestyrelse kan præsentere jer for et fair resultat i løbet af nogle uger. Hvis det ikke lykkes, sættes konflikten i gang. For vi er en fair løn og ordentlige vilkår værd!

Mange hilsener
Majbrit Berlau, formand

Kontakt