Service – Minimumstandarder

Få overblik over, hvad aktive medlemmer og TR'er som minimum kan forvente af Dansk Socialrådgiverforening - dvs. foreningens "minimumsstandarder" for medlemsservice.

I minimumsstandarderne er henvist til andre papirer, der langt mere detaljeret beskriver, hvilken service DS yder til forskellige grupper. Det gælder f.eks. introduktionsforløbet for nye tillidsrepræsentanter samt velkomstpjecen til nye ledermedlemmer.

Derudover kan den enkelte region beslutte at forhøje servicen på udvalgte områder.

Baggrund og definition af minimumsstandarder

Minimumsstandarderne handler om de af foreningens arbejdsopgaver, der retter sig til medlemmer, grupper af medlemmer samt TR/AMiR/kontaktpersoner- dvs. de medlemsrettede dele i de sekretariats- og regionsfunktioner, der handler om information, sagsbehandlerfunktioner, konsulentfunktioner og uddannelsesfunktioner. Standarderne omhandler således ikke den politiske interessevaretagelse, interne organisatoriske funktioner som servicering af hovedbestyrelsen, regionsbestyrelserne eller bestyrelser for faggrupperne. De omhandler heller ikke den eksterne interessevaretagelse, der udøves af fællesadministrationen i forhold til arbejdsgivere, ministerier eller de mange samarbejdsrelationer til andre faglige organisationer, KTO, FH, m.v.

Definitionskrav til minimumsstandarder

Vi har forsøgt at tage højde for, at de beskrevne minimumsstandarder

 • er klare og entydige
 • tager udgangspunkt i, at DS’ service skal basere sig på forståelse for medlemmernes situation, hurtighed og pålidelighed
 • skal kunne holde i praksis

Service til alle aktive medlemmer

Advokatbistand

(revideret HB 04-05)

 1. Medlemmernes udgifter til juridisk bistand er som udgangspunkt alene et mellemværende mellem medlemmet og advokaten
 2. Efter konkret vurdering kan der ydes juridisk bistand til enkeltmedlemmer efter følgende kriterier:
  • a) Tvisten skal være opstået i forbindelse med medlemmets virke som socialrådgiver.
  • b) Der skal efter konkret vurdering være udsigt til, at afgørelsen falder ud til medlemmets/DS’s fordel (HB-4-98).
  • og c) Afgørelse i den pågældende tvist skal have virkning for en gruppe af medlemmer eller alle medlemmers virke som socialrådgiver (principiel afgørelse med afsmittende virkning)
  • eller d) Afgørelse i den pågældende tvist skal have betydning for en gruppe af medlemmer eller alle medlemmers virke som socialrådgiver, eller have helt afgørende betydning for den enkelte (faktuel eller økonomisk betydning)

Det skal bemærkes, at forinden beslutning om ydelse af juridisk bistand skal sagen sendes til vurdering i fællesadministrationen. Fællesadministrationen vil oftest i forbindelse med udøvelsen af skønnet sende sagen til vurdering hos FH’s advokat, som også fører en eventuel sag.”

Arbejdsmiljø

 • Medlemmer og grupper af medlemmer kan få konsulentstøtte til aktiviteter på arbejdspladser
 • Henvendelse på regionskontoret

Arbejdsskader

 • Regionskontorerne behandler sager for enkeltmedlemmer. DS’ regioner kan trække på ekstern konsulentbistand.

Socialrådgivning

 • DS’ sekretariat yder råd og vejledning pr. mail og telefon til sygdomsramte medlemmer, der har problemer vedrørende sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Fleksjob

 • Regionskontorerne behandler ansættelsessager vedr. fleksjob for enkeltmedlemmer.

Konsulentstøtte/rådgivning til enkeltmedlemmer

 • Medlemshenvendelser omhandlende løn- og ansættelsesvilkår (f.eks. klassificeringer eller arbejdsmiljøproblemer) sker som hovedregel til TR eller arbejdsmiljørepræsentant (AMiR).
 • Generelle spørgsmål og spørgsmål som TR eller AMiR ikke kan besvare, kan rettes til regionen.
 • DS besvarer ikke a-kasse- og pensionskassespørgsmål og behandler ikke sager indenfor disse områder. Der henvises til henholdsvis FTFA og PKA eller anden pensionskasse

Forhandling

 • Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår generelt varetages af klubben/TR, dog ikke for ledermedlemmer (Se nedenfor om ledermedlemmer).
 • Medlemmer kan få behandlet personsager som f.eks. advarsler, fyringer eller lignende af regionen.
 • Akutte personsager må ikke udsættes.
 • Medlemmer har ikke krav på individuel sagsbehandling i personsager i tilfælde, hvor baggrunden for disse ligger forud for indmeldelsen i DS. Afvisning af sager skal godkendes af sagsbehandlerens overordnede, dvs. regional kontorleder eller for sekretariatsmedarbejdere nærmeste chef i sekretariatet.

Information – generelt

 • Medlemmerne informeres generelt om forhold, der falder indenfor foreningens formål. Det sker bl.a. gennem blade (Socialrådgiveren og lokale blade), pjecer, småtryk (f.eks. arbejdsmiljøhåndbog)og hjemmeside.
 • Alle medlemmer får Socialrådgiveren, der medlemmernes fagblad, hvor artikler skal bringe nyt fra medlemmer til foreningen, fra medlemmer til andre medlemmer og til medlemmerne fra foreningen. Bladet skal være kritisk, debatskabende og placere sig i den offentlige debat for at udbrede kendskabet til socialpolitiske forhold, især socialrådgivernes fag, synspunkter og arbejdsvilkår, samt foreningens fagpolitiske og socialpolitiske holdninger
 • Alle medlemmer skal orienteres om regionens aktiviteter min. 4 gange pr. år i medlemsblad ell. lign.
 • Sekretariatet opretter og vedligeholder mailinglister for grupper af medlemmer.

Information om løn og ansættelse

 • Alle medlemmer kan finde information på DS’ hjemmeside om generelle overenskomst- og aftaleforhold og ændringer i lovgivning, der er relevant for ansættelsesforholdet. For spørgsmål til pensionsordning, rettigheder og pligter samt forvaltningen heraf henvises der til PKA. Find flere oplysninger om dine pensionsforhold på DS hjemmeside.

Krisehjælp

 • Medlemmer kan søge DS om tilskud til akut krisehjælp, svarende til tre psykologtimer, hvis krisen udspringer af arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Kriterierne fremgår af DS’ hjemmeside.

Medlems- og kontingentforhold

 • §  Foreningen registrerer oplysninger om medlemmernes ansættelsesforhold til brug for faglige aktiviteter og kontingentopkrævning. Henvendelser besvares af sekretariatet i telefontiden.

Socialfaglige arrangementer og aktiviteter

 • DS tilbyder minimum et landsdækkende arrangement hvert andet år (P.t. Socialrådgiverdage – henvendelse i sekretariatet).
 • Hver region afholder mindst en gang om året et arrangement med lokalt socialfagligt indhold.
 • Medlemmer kan få konsulentstøtte i sekretariatet til oprettelse og drift af faggrupper.

Tilgængelighed

 • Sekretariatets og regionernes telefon-åbningstid er: mandag til fredag 9 – 14.
 • Udenfor åbningstid skal der være telefonsvarer, der aflyttes senest næste gang kontoret er åbent.
 • Alle skriftlige eller elektroniske henvendelser til foreningen besvares efter senest 2 dage med kvitteringsskrivelse. Afhængig af sagens karakter indeholder kvitteringsskrivelsen enten et svar på medlemmets spørgsmål eller en meddelelse om, hvornår svar kan forventes.

Service til medlemmer med TR

 • Når der er valgt TR på en arbejdsplads, får medlemmerne information om lokale aftaleforhold via TR.

Service til klubber, TR, AMiR

Aftaleforhold

 • Regionerne yder konsulentbistand og efter aftale varetagelse af forhandlingsopgaven
 • Regionerne tilbyder konsulentbistand til forberedende møder på arbejdspladsen i forbindelse med forhandlinger om forhold, der er dækket af rammeaftaler samt til forberedelse af lønstrategi under forudsætning af, at klubben har indsendt lønoplysninger og eksisterende funktionsbeskrivelser
 • Klubben kan anmode regionen om rådgivning og vejledning til forhandlinger, samt midlertidig varetagelse af / deltagelse i forhandlingsopgaven
 • Regionskontorerne fører journaler/ arkiv over alle lokale aftaler (indsendes til regionskontoret af TR)

Klubbernes forhold

 • Regioner og sekretariat tilbyder konsulentstøtte, rådgivning, Information til TR
 • Regionerne støtter oprettelse af klubber på arbejdspladser, hvor de ikke findes
 • Regionerne yder støtte til klubberne
 • Regionerne anmelder nye TR og AMiR overfor arbejdsgiveren
 • Regionerne introducerer TR til hvervet
 • Regionerne introducerer AMiR til hvervet
 • Sekretariatet tilbyder at opkræve klubkontingent
 • Sekretariatet udgiver løbende nyheder til TR og AMiR
 • Regionerne tildeler hver TR en fast kontaktperson, som afholder introduktions- og TR-udviklingssamtaler
 • Regionerne sikrer, at TR i den almindelige arbejdstid kan komme til at tale med kontaktpersonen eller en kollega til denne
 • Regionerne sikrer, at TR og klub mindst en gang årligt får besøg på arbejdspladsen af en ansat i foreningen
 • Introduktionen af nyvalgte TR skal igangsættes af regionerne indenfor en måned efter TR’s tiltræden ved afholdelse af introduktionssamtale og tilbud om deltagelse i TR-kursus. Efter senest 3 måneder skal regionen og den nyvalgte TR mindst have aftalt følgende:
  • Konkret arbejdsfordeling mellem TR og region
  • Hvis TR ikke har overtaget den fulde forhandlingsopgave umiddelbart, skal der aftales en udviklingsplan, der beskriver, hvordan TR senest efter et år kan varetage opgaven
  • Aftale om hvordan TR støttes af regionen

Kurser

 • Sekretariatet afholder TR-kurser og AMiR-temadage (henvendelse i sekretariatet)
 • Regionerne afholder intro- og udviklingssamtaler, netværksmøder og regionsmøder for TR
 • Klubber kan søge økonomisk støtte i regionen

Service til medlemmer uden TR

Arbejdsmiljø

 • Medlemmer og grupper af medlemmer kan få konsulentstøtte fra DS til aktiviteter på arbejdspladser.

Information

 • til kontaktperson
 • Arbejdspladser uden TR får tilbud om, at en kontaktperson kan få tilsendt samme information som TR.

Forhandling

 • Regionskontoret forhandler arbejdsgivers forslag på arbejdspladser uden TR med mindst 5 socialrådgivere – dvs. regionskontoret udfører ikke det sagsforberedende arbejde, som ligger i klubben (indhente individuelle funktionsbeskrivelser, oplysninger om efteruddannelse m.v.).
 • For arbejdspladser med mindre end 5 socialrådgivere, hvor det ikke er muligt at danne en fællesklub, varetager regionskontoret forhandlingsopgaven.

Service til ledige

Netværk

 • Regionen støtter arbejdsløse medlemmer, der vil være danne netværk: regionen stiller lokaler til rådighed og hjælper med annoncering og andet informationsarbejde.

Lediges kursusdeltagelse

 • Ledige medlemmer kan søge støtte til kursusdeltagelse i fællesadministrationen. Det skal dokumenteres, at det ikke er muligt at få støtte andre steder, f.eks. fra AF, samt der skal argumenteres for, at efteruddannelsen vil føre til beskæftigelse. Der gives max. støtte til en uddannelse pr. år.

Rådgivning, information om ledighed, nye regler m.v.

Service til ledermedlemmer

Rådgivning m.m.

 • Henvendelser til DS fra ledermedlemmer sker til regionen. Fællesadministrationen kan overtage sager, hvis regionen vurderer, at det er en sag af mere generel karakter, eller hvis ledermedlemmet oplever habilitetsproblemer
 • Rådgivning om arbejdsgiverrollen gives ikke af regionskontorer og fællesadministrationen
 • Derudover kan ledermedlemmer forvente særlige tilbud fra FH og Forhandlingsfællesskabet som f.eks. FH’s lederinfo, konferencer og uddannelsesaktiviteter

Service til selvstændige socialrådgivere

Rådgivning m.m.

 • Som et aktivt selvstændigt medlem kan du få råd og vejledning i forhold til dit arbejde som lønmodtager.
 • Du kan desuden få råd og vejledning vedrørende efteruddannelse samt deltage i arrangementer.
 • Du kan ikke få råd og vejledning vedrørende din eventuelle arbejdsgiverroller, opstart eller drift af din selvstændig virksomhed, herunder skatteretlige spørgsmål.

» Sektionen for selvstændige

Service til seniormedlemmer

Information m.v.

 • Seniormedlemmer modtager socialrådgiveren
 • Seniormedlemmer har adgang til møder og arrangementer i regionen

Service til studentermedlemmer

Rådgivning, information m.m.

 • Studentermedlemmer kan få rådgivning i DSR på den enkelte uddannelsesinstitution
 • DSR kan anmode regionen om støtte (se i øvrigt aftale om studentermedlemsskab)
 • Studerende modtager Socialrådgiveren
 • Studerende har adgang til medlemsarrangementer i regionen

Service til passive medlemmer

Information

 • Passive medlemmer modtager Socialrådgiveren
 • Passive medlemmer kan tilbydes deltagelse i møder og arrangementer i DS. DS kan opkræve betaling af den ekstraudgift, deltagelsen evt. medfører

Kontakt