Seniorordninger

Her finder du de vigtigste oplysninger om seniorordninger. De varierer, om du er ansat i kommune, region, stat eller i det private.

Vær opmærksom på, at seniorordninger ofte bliver omtalt sammen med fratrædelsesordninger. Seniorordninger gælder for alle ansatte der har nået en bestemt alder, mens fratrædelsesordninger normalt kun kan indgås, hvis man er i uopsagt stilling.

Kommunalt eller regionalt ansat

Seniorsamtale

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal du som ældre medarbejder have tilbud om en seniorsamtale. Det er arbejdspladsens lokale MED/SU, der fastsætter hvornår man er “ældre”. Denne rettighed gælder både hvis du er ansat i en kommune eller hvis du er ansat i en region.

Seniorfridage i kommunerne

Hvis du er ansat i en kommune, har du ifølge overenskomsten ret til 5 seniorfridage pr. kalenderår fra det år, hvor du fylder 60.

Du kan konvertere én eller flere fridage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller bonus (=løn). Valget foretages for et år ad gangen. Det er en forudsætning, at du har givet kommunen besked om den ønskede konvertering senest den 1.10. året før.

Hvis du konverterer én eller flere seniorfridage til bonus, bliver bonussen udbetalt ved udløbet af det år, valget gælder for.

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde dine seniorfridage. Seniorfridagene kan holdes som hele eller halve fridage, og hvis der indgås en aftale om det, kan friheden også afvikles i timer.

Hvis du ikke holder dine seniorfridage, bortfalder de ved årets udgang, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Seniordage, der ikke er afholdt inden du fratræder din stilling, bliver udbetalt.

Seniorbonus i regionerne

Er du fastansat i en region, har du har ret til en seniorbonus fra og med året efter det kalenderår, hvor du fylder 60 år. Hvis du f.eks. er fyldt 60 år i 2016, får du første gang ret til bonus den 1. januar 2017. Du kan vælge at konvertere en del af din seniorbonus til andre rettigheder f.eks. betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb.

Vælger du at konvertere en del af sin seniorbonus til en eller flere af ovenstående ting, skal du give din arbejdsgiver besked om det senest d. 1. oktober i året før bonussen udbetales. Valget træffes for et år ad gangen.

Seniorbonussen udgør for 60-årige 0,8 % af den sædvanlige løn, for 61-årige 1,2 % og for 62-årige og derover 1,6 %.

Værdien af en seniordag svarer til 0,4 % af din sædvanlige årsløn. Det indebærer, at der kan opnås ret til maksimum 2, 3 eller 4 seniordage, afhængig af alder.

Du har ret til at holde seniordagene som hele fridage, og herudover kan dagene efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver også afvikles som halve dage eller som timer.

Som supplement til ovenstående har Dansk Socialrådgiverforening aftalt en supplerende seniorbonus så den samlede seniorbonus udgør 2 % af lønnen. Den supplerende seniorbonus kan også konverteres, men ikke til frihed.

Læs mere

Som senior eller kommende senior er det vigtigt at få godt styr på økonomien, især pensionsordningerne.

» Du kan få rådgivning, hvis du har pensionsordning i PKA

Du kan også med fordel få et overblik på www.pensionsinfo.dk, hvor du kan se hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.

» Læs desuden Forhandlingsfællesskabets: Rammeaftale om seniorpolitik

Statsansat

Seniorsamtale

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre ansatte have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Der er forskellige muligheder for seniorordninger afhængig af din alder.

Individuelle seniorordninger

Aftrapning i tid
Hvis du er fyldt 60 år og har været ansat indenfor staten i sammenlagt 10 år, kan der laves en aftale om nedsat arbejdstid. Arbejdstiden skal mindst være 15 timer om ugen.

Hvis du er tjenestemand kan det aftales, at du fortsat optjener pensionsalder på den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Hvis du er overenskomstansat kan det aftales, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som på den hidtidige beskæftigelsesgrad.

Aftrapning i job/charge (retræte)
En aftrapning i job/charge forudsætter, at du selv søger om at overgå til en lavere placeret stilling.

Du skal være fyldt 55 år og de seneste 10 år have været på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling.

Hvis du er tjenestemand kan det aftales, at du bevarer retten til pension efter den hidtidige, højere løn.

Hvis du er overenskomstansat kan det aftales, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som i den hidtidige stilling.

Derudover kan det aftales, at der ydes et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg, der maksimalt kan udgøre forskellen op til hidtidig løn. Tillægget aftrappes over maksimalt 3 år, men hvis det er aftalt, at du skal fratræde efter en periode på højst 7 år kan aftrapningsperioden aftales anderledes.

Betalt frihed
Hvis du er fyldt 62 år kan du bevilges op til 1 dags betalt frihed pr. måned. Friheden kan holdes som enkeltdage, som halve eller hele dage, som enkelttimer, enkeltvis eller i sammenhæng.

Derudover kan der aftales en særlig fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis du udskyder din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Frivillig fratræden
Der kan indgås aftaler om frivillig fratræden for ansatte, der selv siger op på grund af alder og som på fratrædelsestidspunktet er fyldt 62 år.

Derudover kan der ved større personalereduktioner også indgås aftaler om frivillig fratræden for ansatte mellem 60 og 62 år.

For ansatte mellem 60 og 62 år kan der endvidere laves en fratrædelsesaftale, hvis man er beskæftiget med særligt belastende arbejde.

Det er en forudsætning for at indgå en aftale om frivillig fratræden, at du selv søger om fratræden på grund af alder.

Hvis du er tjenestemand kan aftalen indeholde en årlig supplerende ydelse som supplement til din pension indtil du bliver folkepensionist. Der kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder og der kan derudover ydes et fratrædelsesbeløb.

Hvis du er overenskomstansat kan aftalen indeholde et fratrædelsesbeløb og en mulighed for tjenestefri med løn i en periode op til fratrædelsestidspunktet.

Aftalen
Find den aktuelle aftale om senior- og fratrædelsesordninger under Cirkulære af 29. august 2011 om aftale om senior- og fratrædelsesordninger

Individuelt aftalestof

For statsansatte er seniorordningerne lokalt aftalestof, medmindre de enkelte overenskomster indeholder vilkår der gælder for alle der opfylder f. eks. alderskriterierne.

Det er den enkelte ansættelsesmyndighed der inden for gældende bevillinger afholder alle udgifter der er forbundet med aftaler om seniorordninger.

Læs mere

Som senior eller kommende senior er det vigtigt at få godt styr på økonomien, især pensionsordningerne. Hvis du har pensionsordning i PKA kan du få rådgivning. Du kan også med fordel få et overblik på pensionsinfo.dk, hvor du kan se hvor  meget du får udbetalt, når du går på pension.

Privatansat

For privatansatte er der ingen generelle regler om seniorvilkår. Hvis der er aftalt noget står det skrevet i den enkelte overenskomst i en særlig bestemmelse eller i et særligt protokollat

Hvis du er privatansat uden overenskomst, kan der være regler for seniorer i f. eks en husaftale. Ellers skal man have en individuel aftale med sin arbejdsgiver.

» Læs mere om løn- og ansættelsesforhold for ansatte i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.