TR-regler og opgaver

Tillidsrepræsentanter har særlige rettigheder og pligter.

Som tillidsrepræsentant gælder særlige vilkår for dit arbejde, og dermed også en særlig beskyttelse. Reglerne er beskrevet i de aftaler, der er indgået mellem de centrale parter og dem finder du her på siden.

TR-vilkår

Tillidsrepræsentanten har mange opgaver på arbejdspladsen. Det kræver tid, og det kræver mulighed for at mødes og tale med kollegerne. Derfor er der brug for konkret at aftale TR-vilkår.

Dansk Socialrådgiverforening arbejder løbende for at forbedre de generelle vilkår for tillidsrepræsentanterne. Det er den tilknyttede konsulent fra DS, som forhandler de konkrete vilkår for den valgte tillidsrepræsentant. Hvis der i MED/HSU er aftalt principper for disse vilkår, sker forhandlingen om de konkrete vilkår på baggrund af disse principper.

Aftalen bør tilpasses den konkrete tillidsrepræsentants behov og sikre, at:

  • tillidsrepræsentanten bliver aflastet for arbejdsopgaver, så hun kan udføre TR-arbejdet og arbejdet i MED/SU
  • der er klarhed over, hvor meget tid tillidsrepræsentanten skal bruge på TR-arbejdet og arbejdet i MED/’SU
  • tillidsrepræsentanten har mulighed for kontakt og holde møder med medlemmerne

Løn til tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanter har naturligvis på linje med andre socialrådgivere ret til lønudvikling jf. overenskomsten.  På det kommunale og regionale område skal der indgås en aftale om funktionsløn til tillidsrepræsentanten.

Det er en konsulent fra regionskontoret i Dansk Socialrådgiverforening, der skal forhandler og indgå aftale om et funktionstillæg.

Løn til  TR-suppleant  under TR’s fravær – KL-området

Der er aftalt, at TR-suppleanter, som indtræder i TR-funktion under TR’s fravær har ret til honorering i samme omfang og på samme vis som den TR pågældende erstatter. Der skal være tale om mindst 15 kalenderdage i sammenhæng , ved ferie dog mindst 22 dage. Aftalen træder i kraft 1. november 2014.
»  Se protokollat

Læs mere her i vejledningen: Klubber og TR-vilkår.

I 2017 lavede vi en undersøgelse af TR-vilkår blandt alle TR i DS, som du kan læse her.

TR-beskyttelse

MED-aftalen og TR/SU-aftalen beskriver tillidsrepræsentanternes særlige beskyttelse:

  • En tillidsrepræsentant har en særlig beskyttelse mod afskedigelse.
  • En tillidsrepræsentant kan afskediges, men det skal begrundes i tvingende årsager.

TR-rettigheder og pligter

Tillidsrepræsentanter har ret til medbestemmelse og medindflydelse til at forhandle, til at indgå aftaler og til at blive informeret.

Orienteringsret

Arbejdsgiveren skal orientere tillidsrepræsentanten om afskedigelser og ansættelser.

Tillidsrepræsentanten har ret til at få oplysninger om socialrådgivernes løn- og ansættelsesforhold samt godkendt over- og merarbejde.

Arbejdsgiver og tillidsrepræsentant har gensidig pligt til at informere om og drøfte det, der har betydning for forhold om personalet, samarbejdet og arbejdsmiljøet.

Forhandlingsret

Tillidsrepræsentanten har ret til at gå til ledelsen med forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne. Tillidsrepræsentanten har også ret at forhandle og indgå aftaler om forhold på arbejdspladsen.

Aftaleret

Tillidsrepræsentanten er Dansk Socialrådgiverforenings repræsentant på arbejdspladsen. På klubbens vegne har tillidsrepræsentanten ret til at indgå aftaler om Ny Løn. Tillidsrepræsentanten har også ret til at forhandle og aftale forbedringer af lønnen, når arbejdsgiveren ansætter nye medarbejdere, opretter nye stillinger eller gennemfører væsentlige ændringer i stillinger.

Medbestemmelsesret

Tillidsrepræsentanten har medbestemmelse, når arbejdspladsen udarbejder retningslinier for tilrettelæggelse af arbejdet, personalepolitik, samarbejdet og arbejdsmiljøet.

Pligter

Ifølge TR/SU-aftalen og MED-aftalen er det tillidsrepræsentanternes pligt “at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”. Det sker blandt andet gennem det samarbejde tillidsrepræsentanten har i det daglige med ledelsen på arbejdspladsen.

Fredspligten

Tillidsrepræsentanten er Dansk Socialrådgiverforenings repræsentant på arbejdspladsen og er som sådan forpligtet til at overholde Hovedaftalens bestemmelser om fredspligt. Tillidsrepræsentanten må derfor aldrig opfordre til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.
En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kan fx være når en akut konfliktsituation medfører afholdelse af et fagligt møde i arbejdstiden uden tilladelse fra arbejdsgiveren.

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er det din opgave som TR:

  • aktivt at søge at hindre arbejdsnedlæggelsen
  • at give arbejdsgiveren meddelelse om arbejdsnedlæggelsen og bede om tilladelse til at deltage i mødet med det formål, at få medlemmerne tilbage i arbejde og løse konflikten af forhandlingsvejen
  • at kontakte din konsulent og informere om arbejdsnedlæggelsen

TR’s tre kerneopgaver

I Dansk Socialrådgiverforening har vi vurderet, at der er tre helt afgørende opgaver for TR; 1) Der hvor du hjælper det enkelte medlem gennem vejledning og ved at være bisidder, 2) Der hvor du forbedrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår ved at få indflydelse på møder, i aftaler og forhandlinger og 3), der hvor du skaber et stærkt fællesskab ved at skabe relationer til dine kollegaer og involvere dem.

1. Hjælper det enkelte medlem

Som TR er du optaget af at skabe en god og tillidsfuld relation til det enkelte medlem.

Du hjælper den nyansatte kollega med ansættelseskontrakt og lønforhandling. Du hjælper også det enkelte medlem med svar på spørgsmål og vejledning i forhold til løn, ansættelse, arbejdstid, ferie og orlov. Og du bistår det enkelte medlem i forbindelse med sygefravær og samtaler med ledelsen – hvor du deltager som bisidder, hvis medlemmet ønsker det.

Når du hjælper det enkelte medlem, er du optaget af at finde gode løsninger og at løse eller nedtrappe eventuelle konflikter, og i den forbindelse er det også din opgave at skabe dialog mellem flere parter og evt. at samarbejde om et medlems sag med AMiR mfl..

2. Forbedrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår

Som TR arbejder du for at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår og herunder bedre betingelser for det socialfaglige arbejde og øget arbejdsglæde for og med medlemmerne på jeres lokale arbejdsplads/afdeling. For at lykkes med det, skal du have indflydelse der, hvor beslutninger træffes – lokalt hos den enkelte leder, i samarbejdssystemet (MED/SU) og i stigende grad i direktioner, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Som TR er det din opgave at forhandle løn – på mandat fra klubben. Du indgår i selve forhandlingen, og forud for dette involverer du kollegaerne i at beslutte et mandat og lægge en strategi.

Som TR er det også din opgave at være med til at finde løsninger på faglige, arbejdsmæssige og personalepolitiske problemer og proaktivt forbedre betingelserne for arbejdet. Det kalder på, at du som TR involverer kollegaerne i at pege på problemer, identificerer løsninger og ønsker, analyserer og lægger strategi og udvikler kreative handlinger til forskellige indflydelsesrum, så I får de andre parter til at anerkende jeres forslag.

3. Skaber et stærkt fællesskab

For at opnå den indflydelse, I ønsker, er det afgørende, at I har et stærkt fællesskab. Det stærke fællesskab kendetegnes ved mange medlemmer, gode relationer, involvering og engagement, der skaber værdi hos deltagerne og bringer deres ressourcer i spil. Et fællesskab der lægger strategi og tager initiativ og opnår indflydelse og bedre løn- og arbejdsvilkår.

Som TR tager du ansvar for, at I i jeres fællesskab drøfter de problemer, I oplever, og de ønsker I har for jeres arbejdsvilkår og for udviklingen af det socialfaglige arbejde. Som TR involverer du kollegaerne, så de også føler medejerskab og bidrager med holdninger, idéer og ressourcer. Samtidig samarbejder du især med suppleanten og AMiR’en.

Som TR tager du også ansvar for, at flere bliver og forbliver medlemmer af foreningen, så vi kan stå endnu stærkere. Som TR er du systematisk i at tale med medlemmer og ikke-medlemmer, fortælle om fællesskabets styrke, spørge ind og lytte, skabe gode relationer og invitere ikke-medlemmer med i fællesskabet.

På tværs af de tre opgaver

I alle tre opgaver er det vigtigt, at du som TR tager lederskab. Du viser en retning, skaber håb, mod og motivation og giver flere mulighed for at bidrage. Samtidig er det i alle tre opgaver vigtigt, at du skaber stærke relationer. Til medlemmer og ikke-medlemmer, til ledelsen og til andre tillidsvalgte skaber du relationer ved at være spørge ind, lytte og forstå – og finde det, der binder jer sammen. Endelig er det vigtigt i alle tre opgaver, at du kommunikerer tydeligt, så du med din kommunikation, alt efter konteksten, giver overblik, ro og tryghed, viser styrke og vækker begejstring.

Kontakt