Hvad er der til rådighed

Af Fællesaftalen om lokal løndannelse fremgår, at der fortsat som udgangspunkt forhandles en gang om året. Det er kommunens/regionens ansvar at sikre midler til den lokale løndannelse. Det er dog en fordel, hvis du som tillidsrepræsentant har viden om det økonomiske råderum og om lønstatistik og kan bruge din viden i forhandlingerne.

Læs mere om det økonomiske råderum og brugen af lokal lønstatistik her på siden.

KTO og KL har sammen udarbejdet “Brug statistikken!”, som er en vejledning i udarbejdelse af kommunal lønstatistik til de lokale lønforhandlinger i kommunerne. I vejledningen kan du finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan danner du den lønstatistik, du ønsker?
  • Hvilke oplysninger finder du i den Kommunale Lønstatistik?
  • Hvilke forhold skal du blandt andet være opmærksom på, når du læser statistikken?
  • Hvordan kan du eksempelvis arbejde videre med lønstatistikkerne?

Det økonomiske råderum

Midler til de årlige forhandlinger kommer fra det økonomiske råderum, der findes i den enkelte kommune/region eller på den enkelte arbejdsplads. Hvis den lokale løndannelse skal fungere er det en forudsætning, at midler fra det økonomiske råderum anvendes aktivt.

Det økonomiske råderum er indeholdt i det samlede budget. Afsættelsen af midler til løn lokalt, sker i budgetfasen. I budgetfasen kan medarbejder-repræsentanterne øve indflydelse på kommunens/regionens samlede budget og på principperne for, hvordan det økonomiske råderum håndteres.

Når man når frem til lønforhandlingsfasen er det samlede budget fastlagt – så handler det om det konkrete økonomiske råderum.

Tilbageløbsmidler

En lang række faktorer påvirker det økonomiske råderum – det gælder både i opad- og nedadgående retning.

En betydningsfuld faktor i det økonomiske råderum er tilbageløbsmidler. Det er midler, der genereres, eksempelvis hvis en medarbejder med en høj løn erstattes af en medarbejder med en lavere løn. Det kan generes af funktioner, der bortfalder og funktionstillæg der dermed opsiges eller mindre lønudbetaling i perioder med vakante stillinger.

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle tilbageløbsmidler. Hvis tilbageløbsmidler ikke ”genanvendes” vil personalegruppens samlede lønsum blive mindre, hvilket har en negativ påvirkning på gruppens lønudvikling og på procentvise reguleringer.

Det kan være vanskeligt, at have overblik over det økonomiske råderum og over tilbageløbsmidler. Som tillidsrepræsentant vil du dog som oftest have en rimelig god fornemmelse af, hvorvidt højtlønnede er erstattet af lavere lønnede, hvorvidt der har været vakante stillinger, sygefravær med dagpengerefusion eller tillæg der er opsagte.

Overenskomstparternes beskrivelse af det økonomiske råderum findes som bilag til Fællesaftalen om lokal løndannelse (i Faglig Håndbog). På det kommunale område er aftalen moderniseret i samarbejde med KL i forbindelse med OK13 og er nu et mere brugbart redskab for TR i forbindelse med forberedelsen af de lokale forhandlinger.

Du kan også downloade et skema, hvor elementerne i det økonomiske råderum er udformet som spørgsmål du kan stille din leder i forbindelse med forhandlingerne.

Lønstatistik

Et godt udgangspunkt for de lokale forhandlinger er, at begge parter skal kende de samme lønstatistiske oplysninger. Det er både oplysninger om personalegruppens lønsum, lønudvikling og løn opdelt på grundløn og tillæg.

KTO har indgået en aftale med kommuner og regioner om statistikgrundlaget for de lokale forhandlinger. Aftalen er med som bilag i Fællesaftalen om lokal løndannelse.

KTO og KL har sammen udarbejdet “Brug statistikken!”, som er en vejledning i udarbejdelse af kommunal lønstatistik til de lokale lønforhandlinger i kommunerne. I vejledningen kan du finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan danner du den lønstatistik, du ønsker?
  • Hvilke oplysninger finder du i den Kommunale Lønstatistik?
  • Hvilke forhold skal du blandt andet være opmærksom på, når du læser statistikken
  • Hvordan kan du eksempelvis arbejde videre med lønstatistikkerne?

Det fremgår af Fællesaftalen om lokal løndannelse, at kommunen eller regionen en gang om året skal udlevere en lønstatistik. Lønstatistikken udarbejdes for hele kommunen/regionen opdelt på personalegrupper. Det skal også være muligt at se lønniveau og lønudvikling fordelt på køn.

Du kan også selv se lønniveauet, lønudviklingen med mere og sammenligne med andre ansatte i kommunen/regionen og med socialrådgivere i andre kommuner/regioner. Både kommuner og regioner indberetter lønoplysninger til KRL (kommunernes og regionernes løndatakontor), hvor du på deres hjemmeside kan finde de indberettede oplysninger.

Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) har udarbejdet et Danmarkskort, hvor du kan finde oplysninger om både løn, MED, nøgletal mv.

Kontakt