Forhandlingssystemet

Bliv klog på forhandlingssystemet.

Regelsættet for de lokale forhandlinger på det kommunale og regionale område findes i Fællesaftalen om lokal løndannelse, som du kan finde i Faglig håndbog. Fællesaftalen indeholder bestemmelser om bl.a. forhandlinger for nyansatte og de årlige lokale forhandlinger.

Som tillidsrepræsentant har du sammen med din klub kompetencen til at forhandle lokalt. I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad det indebærer.

Du kan også læse om, hvordan du aftaler lokale regler for forhandlingerne og hvordan tvistesystemet kan anvendes, hvis forhandlingerne går i hårdknude.

TR forhandler lokalt

Aftaleretten er helt central for den indflydelse, som medlemmer af de faglige organisationer har på deres egne løn- og ansættelsesvilkår. Derfor kaldes aftaleretten for en af fagbevægelsens ”kronjuveler”.

Aftaleretten betyder, at arbejdsgiverne ikke kan fastsætte lønnen for hverken den enkelte eller grupper af socialrådgivere, medmindre der ligger en aftale. Arbejdsgiveren kan ikke ensidigt give hverken mere eller mindre i løn, og den enkelte socialrådgiver kan ikke på egen hånd indgå en aftale om løn. Det gælder også for socialrådgivere, der ikke er medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Aftaler er først gyldige, når de er underskrevet af både Dansk Socialrådgiverforening og arbejdsgiveren.

Dansk Socialrådgiverforening har på linie med flere andre faglige organisationer lagt den lokale aftaleret på arbejdspladsen ud til klubberne. Det betyder, at tillidsrepræsentanten forhandler og skriver aftaler under på klubbens vegne.

Tillidsrepræsentanten forhandler lokalt

Tillidsrepræsentanten forhandler på klubbens vegne – for eksempel lokale lønforhandlinger, arbejdsvilkår, personalepolitik og kompetenceudvikling. Tillidsrepræsentanten er arbejdsgiverens kontaktperson, og hun:

 • modtager henvendelser og anmodning om forhandling fra ledelsen
 • tager initiativ til lokale forhandlinger
 • forhandler løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne af klubben
 • forhandler aftaler om for eksempel kompetenceudvikling og seniorpolitik i forlængelse af rammeaftalerne
 • underskriver forhandlingsresultater

Der er visse områder, hvor tillidsrepræsentanten ikke har kompetence til at forhandle og indgå aftaler. Her træder regionen til. Det gælder:

 • løn- og ansættelsesforhold for socialrådgivere med personale- eller ledelsesansvar
 • afskedigelse, advarsler, forflyttelse og andre personsager
 • TR-vilkår

I sådanne sager skal tillidsrepræsentanten altid kontakte konsulenten, som har kompetencen til at forhandle og indgå aftaler.

Regler for forhandlingen

Centralt aftalte regler for de lokale forhandlinger findes i Fællesaftalen om lokal løndannelse.

De lokale parter kan aftale lokale regler for forhandlingerne ved hjælp af en procedureaftale. Det fremgår af Fællesaftalen, at kommunen/ regionen skal indkalde de lokale repræsentanter til et møde med henblik på at indgå en procedureaftale om tidsfrister og regler.

En procedureaftale skal være med til, at sikre en god proces og størst mulig gennemsigtighed i de lokale forhandlinger.

Gode elementer i en procedureaftale:

 • Præciser hvem der forhandler, og hvem, der kan indgå lønaftaler – både hos kommune/region og organisation.
 • Aftal tidsfrister og regler for forhandlingerne. Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt forhandles en gang årligt.
 • Aftal tidsfrister og regler for forhandlinger af nyansatte.
 • Aftal hvilke oplysninger, der udveksles i forbindelse med forhandlingerne, og at begge parters forslag fremsættes skriftligt.
 • Aftal hvordan og hvem, der formidler aftaleresultatet.

Tvistesystemet

Uenighed i lokale lønforhandlinger kaldes interessetvister.

Interessetvister kan være uenighed om, hvorvidt en enkeltperson eller en gruppe skal have mere i løn, eller hvilken størrelse lønforbedringen skal have. Hvis der ikke kan opnås enighed i de lokale forhandlinger, kan ledelsen ikke ensidigt fastsætte lønnen. Løn skal altid forhandles og aftales.

Der er i Fællesaftalen om lokal løndannelse beskrevet en procedure for håndtering af interessetvister; tvisteløsningssystemet.

Tvistesystemet

Tvistesystemet er inddelt i niveauer, der beskriver proceduren, når der er opstået uenighed. Hensigten med systemet er, at konflikter om lokale aftaler så vidt muligt også skal løses lokalt.

(Niveau 0)

Lokale forhandlinger
Der kan ikke opnås enighed mellem TR og den lokale ledelse i forhandlingerne. TR henvender sig til sin DS-region, der anmoder kommunen/regionen om en niveau 1 forhandling.

Niveau 1

Hurtigst muligt herefter forhandler DS regionen (regionskonsulent) og kommunen/regionen. Hvis der ikke opnås enighed, videresender DS regionen sagen til DS’ fællesadministration.

Niveau 2

Repræsentanter fra KL/Danske Regioner og DS’ sekretariat medvirker i en forhandling mellem kommunen/regionen og DS’ region. Ved Ok13 blev det aftalt, at KL som udgangspunkt ikke længere deltager i forhandlingen, men inden forhandlingen afholdes vil der være et drøftelse af sagen mellem KL og DS’ fællesadministration.

Niveau 3

De centrale parter forhandler – dvs. DS (fællesadministrationen) og KL/Danske Regioner. Hvis der opnås enighed ved de centrale forhandlinger, er løsningen bindende for de lokale parter.

Det er meget sjældent, at parterne ikke bliver enige i en niveau 3-forhandling. Hvis det sker, vurderer et nævn bestående af parterne/en opmand sagen.

Uenighed om resultatlønsaftaler kan ikke videreføres som interessetvister, dog kan de lokale parter anmode overenskomstparterne om at bistå i en ny lokal forhandling.

DS anbefalinger

Det skal naturligvis altid overvejes, om en tur gennem tvistesystemet vil føre til en anden og bedre løsning af konflikten. Omvendt skal du heller ikke altid acceptere ledelsens forslag til løsning, hvis du har gode og saglige argumenter for dine forslag.

Du kan altid i din DS-region få sparring på, om det er en god ide, at gå gennem tvistesystemet.

Generelt kan det siges at gode, saglige og velforberedte argumenter – for eksempelvis for et funktionstillæg – gør de lokale forhandlinger og en eventuel videreførelse nemmere. Det er derfor vigtigt, at du har tydeliggjort begrundelserne for dine standpunkter og gerne har mere end én begrundelse.

DS anbefaler, at der altid udarbejdes et referat af de lokale forhandlinger og særligt i de forhandlinger, hvor man ikke opnår enighed. Det sidste kaldes et uenighedsreferat. I referatet skal begge parters standpunkter fremgå, så uenigheden er beskrevet så tydeligt som muligt.

Retstvister

En anden form for tvister/uenigheder er retstvister. Man taler om en retstvist, når der er uenighed om, hvordan en aftale skal forstås, eller om hvorvidt der er tale om et brud på en lokal aftale. Det er en retstvist, når parterne ikke kan blive enige om, hvordan for eksempel en forhåndsaftale skal forstås. Det samme gælder hvis du som TR vurderer, at arbejdsgiveren har brudt forhåndsaftalen.

Tillidsrepræsentanten skal kontakte DS-regionen, hvis tillidrepræsentanten mener, at arbejdsgiveren bryder en indgået aftale, eller der er uenighed om forståelsen af en aftale. Regionen sender sagen videre til fællesadministrationen i Dansk Socialrådgiverforening, som vurderer, om den skal prøves ved en voldgift.

Kontakt