Som tillidsrepræsentant har du sammen med klubben kompetence til at indgå lokale forhåndsaftaler. Forhåndsaftaler fastlægger kriterier og formen for lønændringer. En aftale udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. I modsætning til personlige lønordninger er der altså her tale om kollektive, decentrale lønaftaler, som fastlægger lønnen for enkeltpersoner og grupper, der har bestemte funktioner eller kvalifikationer.

Udmøntning af resultatløn kræver også en forhåndsaftale herom. Læs mere på siden om resultatløn.

Forhåndsaftaler har den fordel, at de er med til at sikre en højere grad af gennemskuelighed i den lokale løndannelse og indebærer, at du som TR ikke behøver at indgå i en forhandling, når en medarbejder varetager de funktioner eller opnår de kvalifikationer, der er indgået aftale om.

Her på siden kan du hente viden om:

  • Hvilke tillæg, der skal og kan indgås forhåndsaftaler om
  • Hvordan du kan lave forhåndsaftaler om grundlønsindplacering
  • Alt det med småt, der som i så mange andre aftaler, kan have en afgørende betydning

Hvilke tillæg kan der indgås forhåndsaftaler om?

De centrale overenskomstparter har ikke sat begrænsninger på hvilke løntillæg, der kan indgås forhåndsaftaler om. Der skelnes dog mellem såkaldte ”skal” og ”kan” tillæg.

”Skal” tillæg eller obligatoriske tillæg er tillæg, der fremgår af overenskomstens bestemmelser. Det kan være tillæg, der er kronefastsatte, men er typisk tillæg hvor størrelsen på tillægget skal aftales lokalt i en forhåndsaftale. I KL overenskomsten fremgår de obligatoriske tillæg af §§ 5 og 6. I den regionale overenskomst i §§ 6 og 7.

”Kan” tillæg er tillæg for funktioner og kvalifikationer, man er enige om at honorere lokalt. Det kan være honorering af funktioner, der er særlige for den konkrete arbejdsplads eller honorering af kvalifikationer, der er relevante for at varetage arbejdet.  Som bilag til DS´s overenskomst er en liste med vejledende kriterier for funktions – og kvalifikationsløn. DS anbefaler, at de vejledende kriterier inddrages i de lokale forhandlinger om forhåndsaftaler. Også anciennitetsbestemte tillæg er ”kan” tillæg. Det er aftaler om, at medarbejdere der har været uddannede og/eller ansat i en bestemt periode honoreres med et tillæg. Der er ikke i DS´s overenskomst bestemmelser om automatisk oprykning efter anciennitet, men det fremgår at grundprincippet er, at relevante erfaringer erhvervet før og under ansættelsen indgår i den decentrale lønfastsættelse.

Lokale aftaler om grundløn

Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster på det kommunale og regionale område er der en fleksibel grundlønsmodel. Det indebærer, at de lokale parter skal aftale hvilken grundløn den enkelte eller gruppen skal indplaceres på.

Den fleksible grundlønsmodel kan anvendes på forskellige vis:

  • Ved aftaler om grundlønsindplacering for nyansatte
  • Ved aftaler om at bestemte funktioner eller stillinger honoreres ved en højere grundløn
  • Ved aftaler om at bestemte kvalifikationer eller efteruddannelser honoreres ved en højere grundløn
  • Ved aftaler om at en bestemt anciennitet erhvervet før og/eller under ansættelsen honoreres ved en højere grundløn.

Grundlønsforhøjelser kan aftales med hel/delvis eller uden modregning. Det indebærer, at når man indgå aftaler om oprykning til højere grundløn for personer, der har trin/tillæg, skal der tages stilling til, hvorvidt disse tillæg bortfalder, og i så fald hvor en stor del af trinnene/tillæggene, der bortfalder.

DS anbefaler, at der arbejdes for den højest mulige grundlønsindplacering og at du som TR er opmærksom på, hvornår den samlede løn for en medarbejder/gruppe af medarbejdere overstiger det næste grundlønstrin. Der vil så være basis for en forhandling om konvertering af den aktuelle løn til en løn på samme niveau men fra en højere grundlønsindplacering.

Rammer for forhåndsaftaler

Når du indgår en forhåndsaftale, er det vigtigt at være opmærksom på de kriterier, der er gældende for aftalen. Det er forhold som:

I hvilken periode gælder aftalen?

Mange forhåndsaftaler løber i overenskomstperioden, hvilket har den fordel at aftalen ikke skal genforhandles hvert år og at man ”naturligt” indarbejder eventuelle overenskomstændringer i en genforhandling af aftalen.

Hvilke bestemmelser er der for ændring, ophør eller opsigelse af aftalen?

En aftale kan altid ændres ved enighed mellem aftalens parter. Derudover kan der være aftaler om opsigelsesbestemmelser, eksempelvis at aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstperiodens udløb. Nogle forhåndsaftaler har bestemmelser om, at aftalen løber efter en opsigelse indtil en ny aftale er indgået. Dette kan være med til at sikre at en ny aftale ikke er en væsentlig forringelse af den forrige og at der er aftaler om udmøntning af tillæg også i en eventuel periode mellem udløbet af den gamle forhåndsaftale og indgåelsen af en ny.

Hvilke konsekvenser har det for den enkelte medarbejder, hvis aftalen ændres/ophører eller opsiges?

Hvis en medarbejder har fået et funktionstillæg i henhold til en forhåndsaftale, der ophører og dette funktionstillæg ikke indgår i en ny forhåndsaftale, er det væsentligt at aftale hvorvidt den pågældende medarbejder beholder funktionstillægget som en individuel aftale.

Kan der foretages modregning ved kommende lønstigninger?

Desværre er der i nogle forhåndsaftaler bredt formulerede bestemmelser om, at der kan foretages modregninger i de aftalte tillæg såfremt der aftales centrale lønforbedringer ved overenskomstforhandlingerne. Sådanne bestemmelser betyder, at anvendte overenskomstmidler ikke kommer til udmøntning lokalt. Hvis der skal indgås aftaler om modregning i forhåndsaftaler bør disse derfor præciseres til eksempelvis at honorering af et bestemt funktionstillæg modregnes, såfremt der i overenskomsten aftales honorering af det samme funktionstillæg.

Hjemlen til at indgå forhåndsaftaler findes i Fællesaftalen om lokal løndannelse  og DS´s overenskomst. I Fællesaftalen kan du læse mere om indgåelse og ophør/opsigelser af lokale aftaler.

Kontakt