Arbejdsmiljøindsats i kommuner og regioner

SPARK’s arbejdsmiljøkonsulenter støtter ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt MED-udvalg

SPARK – arbejdsmiljøindsats i kommuner

Baggrund

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Af forliget fremgår det at:

 • Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor og for, at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til, at kommunernes ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt til gavn for borgerne
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. En lokal dialog er derfor et vigtigt element, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. At skabe og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver således, at alle tager ansvar og bidrager. Det gælder såvel ledelse og medarbejdere i hverdagen på arbejdspladsen, som i samarbejdet i MED-systemet/arbejdsmiljøorganisationen.

Det er blevet til SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne!

Det overordnede mål med SPARKS indsats er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

SPARKs opgave

SPARK skal gennem dialog og faglig støtte medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af kerneopgaven.

SPARKs målgruppe

Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den lokale arbejdsplads.

SPARKs adelsmærke

 • SPARK er forankret hos parterne, og repræsenterer parternes fælles perspektiver og interesser.
 • Det er det arbejdspladsnære perspektiv og de lokale aktører, der er i fokus. Dvs. det løbende samarbejde mellem leder og tillidsvalgte lokalt, som det fx foregår i TRIO, AM-grupper, lokal-MED.
 • SPARK har fokus på at styrke handlekompetencen hos de lokale aktører på de kommunale arbejdspladser.
 • SPARK tager afsæt i kerneopgaveperspektivet i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.
 • Der er fortrolighed i samarbejdet mellem SPARK og arbejdspladserne.

Temaer

Forud for dannelsen af SPARK er der gjort et grundigt research arbejde i kommunerne og på baggrund heraf er der fundet frem til fire aktuelle temaer som SPARK arbejder inden for:

 • Forhold der knytter sig til en usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
 • Forhold der knytter sig til samarbejdet mellem de medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
 • Forhold der knytter sig til vold og trusler fra borgere.
 • Forhold der knytter sig til arbejdets indhold, omfang og udførelse.
 • Forhold der knytter sig til alenearbejde
 • Forhold der knytter sig til chikane, herunder seksuel chikane

SPARK arbejder altid med afsæt i udførelsen af kerneopgaven.

Hvad kan SPARK tilbyde – og hvordan?

SPARK tilbyder støtte og sparring til den lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

SPARKs kerneopgave er at medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos jer. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i, at I er eksperter på jeres område.

Når SPARK kommer på besøg, arbejder vi derfor med at øge jeres handlekompetence. Det betyder, at SPARK gennem dialog og fælles udforskning forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation og jeres eksisterende viden og erfaringer.

Med det afsæt, byder SPARK ind med konkrete forslag og ideer til forbedring af jeres psykisk arbejdsmiljø, set i sammenhæng med jeres kerneopgave. Målet er, at I får handlekompetence og viden til selv at arbejde videre med jeres psykiske arbejdsmiljø. SPARK vurderer i dialog med jer, hvordan støtteforløbet skal tilrettelægges, og hvordan der følges op på jeres indsats.

Hvordan ansøger I?

Hvis I ønsker at benytte jer af SPARKs støtte, skal I ansøge via ansøgningsskemaet på sparkweb.dk Vær opmærksom på, at I skal ansøge i enighed dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab er enige om at ansøge.

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK. Når I beder om et støtteforløb hos SPARK, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i SPARKs evaluering.

» Læs mere på www.sparkweb.dk

Ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Baggrunden for tilbuddet

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner at iværksætte et helt nyt tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser om psykisk arbejdsmiljø. Ved seneste OK-forhandlinger i 2021 er det aftalt at videreføre tilbuddet frem til 2024.

Opgaven

Alle regionale arbejdspladser og enheder, både inden for hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutionerne, administration og service m.v., kan søge om støtte, og forløbene kan skræddersys, så de præcis matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads.

Tilbuddet er forskningsbaseret og skal understøtte og styrke arbejdet med at skabe og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Som udgangspunkt tilbydes der rådgivning inden for følgende temaer:

 • Forandringer på arbejdspladsen
 • Vold og krænkelser
 • Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven
 • Introduktion og fastholdelse af medarbejdere

Ekspertrådgivningen eller inspirationen kan IKKE rekvireres i forbindelse med opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet eller til krisehjælp eller personlig støtte til ledere og medarbejdere.

Hvad indebærer tilbuddet?

Arbejdspladsen kan søge om ekspertrådgivningen direkte ved en af de to udbydere, som Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har truffet aftaler med: RUC og NFA.

Det er de lokale parter på arbejdspladsen, som i fællesskab kan rekvirere tilbuddet. Med de lokale parter menes ledere og tillidsvalgte fra MED/arbejdsmiljøorganisationen på rette niveau. Det er afgørende, at ledelse og medarbejdere er enige om at søge rådgivning og inspiration.

Hvordan ansøger I?

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale med eksterne udbydere, om at levere ekspertrådgivningen/inspirationen:

» Læs mere på Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabets fælles hjemmeside Regionalt Arbejdsliv

Få personlig rådgivning