Den nye orlovsmodel (øremærket barsel)

Folketinget har vedtaget nye regler for barselsorlov som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Formålet med lovændringen er at skabe øget ligestilling mellem forældrene. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Her på siden kan du læse om den nye orlovsmodel og retten til barselsdagpenge, der træder i kraft den 2. august 2022.

I den nye orlovsmodel vil det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge være uændret. Det samme gør sig gældende for graviditetsorloven – altså orloven før fødsel – der også vil være uændret.

Den nye orlovsmodel indebærer, at orloven er ligeligt fordelt mellem dig og din partner. Det vil sige, at I hver har 24 ugers orlov efter fødsel eller modtagelse af barn, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen.  Af de 24 uger har I hver:

  • 2 + 9 uger øremærket, der ikke kan overdrages til den anden forældre.
  • 13 uger orlov der kan overdrages til den anden forældre.

Graviditetsorlov

De nye barselsregler, der træder i kraft den 2. august 2022, vil ikke påvirke morens graviditetsorlov inden fødslen.

» Læs mere om graviditetsorlov

Øremærket orlov

Øremærkningen af barselsorloven betyder, at du ikke kan overdrage en del af din ret til fravær til en anden forælder eller andre.

Du kan derfor kun selv afholde den orlov, der er øremærket til dig. Afholder du ikke de orlovsuger, der er øremærket til dig, bortfalder de.

» Lov: Ændring af barselsloven

Hvor meget barselsorlov er øremærket?

Den nye orlovsmodel indebærer, at du og din partner hver har 24 ugers orlov efter fødslen eller modtagelsen, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen, hvoraf nogle af de 24 uger er øremærket.

Mor
Efter fødsel eller modtagelse af barn vil du stadig have pligt til at holde to ugers barselsorlov. Derefter har du ret til yderligere at holde ni ugers øremærket barsel. De ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

Vær opmærksom på, hvis du ikke holder de ni uger, der er øremærket til dig, bortfalder de.

Far eller medmor
Efter fødsel eller modtagelse af barn vil du stadig have ret til at holde to ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen eller modtagelsen. Derefter har du ret til yderligere at holde ni ugers øremærket barsel. De ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

Vær opmærksom på, hvis du ikke holder ugerne, der er øremærket til dig, bortfalder de.

(Illustration fra Beskæftigelsesministeriet.)

Hvor meget barselsorlov kan overdrages?

Den nye orlovsmodel indebærer, at du og din partner hver har 24 ugers orlov efter fødslen eller modtagelsen, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen. Ud af de 24 uger har I hver 13 uger, der frit kan overdrages mellem jer, inden barnet fylder ni år.

Vær opmærksom på, at de ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

(Illustration fra Beskæftigelsesministeriet.)

Hvornår træder den nye orlovsmodel i kraft?

Du er omfattet af den nye orlovsmodel, hvis dit barn fødes eller modtages den 2. august 2022 eller senere. Er dit barn født eller modtaget før den 2. august 2022, er du som udgangspunkt omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Det er dermed fødselstidspunktet, der er afgørende for, hvilken af de to orlovsmodeller, der gælder for dig. Hvis du for eksempel har termin den 1. august 2022, men først føder den 8. august 2022, vil du være omfattet af den nye orlovsmodel.

Vær opmærksom på, at du eventuelt skal varsle dit fravær efter andre regler overfor din arbejdsgiver, hvis du bliver omfattet af den nye orlovsmodel, end du oprindeligt har varslet efter.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Beskæftigelsesministeriet: Ny orlovsmodel – øremærket orlov
» Læs mere om de gældende varslingsregler

Betaling under den nye orlovsmodel

Barselsdagpenge
Betalingen efter den nye orlovsmodel er, at du og din partner hver har 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen.

Løn
Vær opmærksom på, at den nye orlovsmodel ikke regulerer retten til løn. Retten til løn afhænger af hvilken overenskomst du og din partner er omfattet af. Eller om der er lavet en aftale med jeres arbejdsgiver om løn under barsel.

Selvstændige

Uanset om du er er lønmodtager, selvstændig eller ledig, får du som forælder i udgangspunktet ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Retten til barselsdagpenge forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser i barselsloven.

De ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder dog kun for lønmodtagere. Er du selvstændig, har du derfor mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder.

Derudover vil du som selvstændig kunne undtages fra de ni ugers øremærket orlov, hvis du efter ansøgning vurderes at kunne betragtes som reel ejer af selskabet, ikke modtager øvrig lønindkomst og ikke er under instruktion fra anden side.

Vær opmærksom på, at hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, antages du at være lønmodtager med den konsekvens, at du er omfattet af den nye orlovsmodel.

» Borger.dk: Nye barselsregler for selvstændige – Barn født den 2. august 2022 eller senere

Studerende

Når du er studerende, er der særlige regler i forhold til SU og tilrettelæggelse af dit studie.

Vær opmærksom på, at hvis du ved siden af dit studie har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, antages du at være lønmodtager med den konsekvens, at du er omfattet af den nye orlovsmodel.

» Borger.dk: Nye barselsregler for studerende og nyuddannede – Barn født den 2. august 2022 eller senere
» Kontakt: Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)

Ledige

Uanset om du er er lønmodtager, selvstændig eller ledig, får du som forælder i udgangspunktet ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Retten til barselsdagpenge forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser i barselsloven.

Hvis du er ledig, skal du kontakter din a-kasse, der kan give dig den rette råd og vejledning, du har behov for.

» Borger.dk: Nye barselsregler for ledige – Barn født den 2. august 2022 eller senere
» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa

Soloforældre og regnbuefamilier

Efter den nye barselsaftale kommer der til at gælde særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier, der træder i kraft den 1. januar 2024.

I aftalen får soloforældre 46 ugers orlov, og en del af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder. Solomødre og solofædre er dermed ligestillede i forhold til orlovslængde.

For regnbuefamilier gælder det, at barnets retlige forældre kan overdrage orlov, der ikke er øremærket, til såkaldte sociale forældre. Målgruppen sociale forældre vil dække den retlige forælders ægtefælle, dennes samlever, en kendt donor med forældrelignende relation til barnet, og den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

» Den politiske aftale: Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov

Yderligere information

På nedenstående links kan du læse mere om orlovsmodelen, der træder i kraft den 2. august 2022.

» Beskæftigelsesministeriet: Ny orlovsmodel – øremærket orlov
» Borger.dk: Barsel og orlov – Barselsdagpenge
» Den politiske aftale: Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov
» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Implementering af øremærket forældreorlov, artikel 5, stk. 2
» Lov: Ændring af barselsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk