Sygdom / ulykker / arbejdsskader

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Er COVID-19-sygdom en arbejdsskade?

Er du blevet smittet med COVID-19 på din arbejdsplads, kan det anerkendes som en arbejdsskade, såfremt du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for smittet på dit arbejde.

  • For nogle typer arbejde vil det ud fra arbejdets art kunne konstateres, at det er sandsynligt, at man har været udsat for smitterisiko. Dette kan for eksempel være sundhedspersonale og andre faggrupper med tæt fysisk borgerkontakt.
  • For andre typer af arbejde er der behov for en konkret beskrivelse af, hvilket arbejde man har udført og hvordan arbejdsforholdene har været, før det kan konstateres som værende sandsynligt, at man har været udsat for smitterisiko.

Bemærk, at i perioder har der været stor smitteudbredelse i Danmark og i de tilfælde kan det være vanskeligt at sandsynliggøre en specifik arbejdsrelateret smittekilde.

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?
En anmeldelse af sygdom som følge af udsættelse for COVID-19 sker via arbejdsgiver til dennes forsikringsordning eller via læge, som anmelder til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du skal modtag en kvittering på anmeldelse – uanset hvem og hvortil der er sket anmeldelse.

Husk, at arbejdsgiver skal have besked om, at du er blevet smittet via dit arbejde. Der sker ikke automatisk anmeldelse alene på grund af dit sygefravær.

Hvis du har senfølger
Hvis du har været syg i 5 uger eller mere og/eller har mistanke om senfølger skal du bede arbejdsgiver om at oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

(Du skal modtage kvittering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på oversendelse af sagen.)

Sygdomstilfælde, der er anmeldt af læge, befinder sig i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra anmeldelsens start, så i disse tilfælde skal du ikke foretage dig noget særligt.

Hvem tager stilling til, om der er tale om en arbejdsskade?
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse, om der er tale om en arbejdsskade.

Kontakt
Hvis du er i tvivl om anmeldelse af skade eller har spørgsmål i øvrigt om COVID-19 spørgsmål, anbefales det, at du enten kontakter din arbejdsmiljørepræsentant eller en konsulent fra Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat, som yder konsulentbistand i arbejdsskadesager.

Du kan kontakte arbejdsskadekonsulenterne Karen Marie Adamsen kma@socialraadgiverne.dk eller Anne Marie Bryde amb@socialraadgiverne.dk.

Læs mere
» Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Covid-19 og arbejdsskader

» Arbejdstilsynet: Vejledning om vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: FH Corona-vejledning Corona og COVID-19: Få svar på dine spørgsmål i FH-vejledning (se under afsnittet diverse)

Kan vaccination mod COVID-19 være en arbejdsskade?

Ja, sygdom som følge af vaccination mod COVID-19 kan under visse forudsætninger anerkendes som en arbejdsskade. Bemærk også muligheden for at anmelde vaccinationsskade til Patienterstatningen.

» Arbejdstilsynet: Spørgsmål og svar om corona – se under temaet om Arbejdsskader
» Patienterstatningens hjemmeside
» Arbejdstilsynet: Anerkendelse af skader efter vaccination mod covid-19

Skal ulykker under hjemmearbejde anmeldes som en arbejdsskade?

Hvis du kommer til skade, mens du udfører dit arbejde i dit private hjem i stedet for din sædvanlige arbejdsplads, kan skaden være omfattet af arbejdsskadeskadesikringsloven. Det kan fx være et fald over ledningen til PC’en, som har medført en brækket arm eller et forvredent knæ.

Hvis du kommer til skade på din hjemmearbejdsplads, skal du kontakte din personaleleder/arbejdsmiljørepræsentant (eller en anden person, hvis personalehåndbog/instruks giver anvisning herpå) og melde skaden.

Du skal anmode om en kvittering på din anmeldelse.

Du skal gøre det straks. Du skal ikke vente og se, om der er alvorlige følger og du skal tale med din læge om skaden, så det er noteret i din journal.

» Læs om anerkendelse af arbejdsskader

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.