Forebyggelse af smitte

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad er arbejdsgiverens ansvar?

Det er arbejdsgiverens ansvar løbende at kortlægge, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus.

Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt, herunder fx gennem tilrettelæggelse af arbejdet, og ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man downloade en guide til arbejdsgiveren, som forklarer hvilke trin man bør følge, hvis en medarbejder bliver smittet med COVID-19.

Der gøres opmærksom på at man skal inddrage medarbejderne i arbejdet gennem arbejdsmiljøorganisationen.

Der er følgende hovedpunkter i guiden:

  • Før smitteudbrud på virksomheden – risikovurdering
  • Vær klar, hvis smitte rammer – beredskabsplan
  • Forebyg smitterisikoen – konkrete tiltag
  • Ved smitteudbrud på arbejdspladsen
  • Arbejdsgiverens opgaver (trin for trin)
  • Hvad man forvente af myndighederne
  • Hvor man kan finde yderligere hjælp og information (links)

» Arbejdstilsynet: Til arbejdsgiveren: Forebyg og håndter smitte med COVID-19.

» Arbejdstilsynet: Få svar på spørgsmål om coronavirus (COVID-19)

Hvornår skal der bruges personlige værnemidler på arbejdet?

Der er ikke længere anbefalinger om at bruge mundbind eller visir på arbejdspladserne. Heller ikke på det sociale område.

Dog skal man på sundhedsområdet samt på bo- og opholdssteder som sædvanlig følge Seruminstituttets Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Hvordan forebygges smitte gennem ventilation?

Læs alt om ventilation og udluftning i Sundhedsstyrelsens vejledning afsnit 4.4.

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning

Hvordan forebygges smitte gennem rengøring?

Læs alt om rengøring og om hvordan man kan fjerne fælles kontaktpunkter i Sundhedsstyrelsens vejledning afsnit 4.6.

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning

Arbejdstilsynet: Rengøring i en tid med corona

BFA Service : Faktaark: Gode råd til ekstra hygiejnetiltag – COVID-19

Hvordan forebygges smitte på storrumskontor?

Få inspiration fra Sundhedsstyrelsens håndbog.

» Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på kontorarbejdspladser – inspiration til lette løsninger af 11. september 2020

Hvordan forebygges smitte på særlige arbejdsområder?

Læs om smitteforebyggelse på det sociale område
» Socialstyrelsen: Coronavirus på socialområdet
» Social- og ældreministeriet: Corona | COVID-19
» Statens Seruminstitut: Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren.
» Sundhedsstyrelsen: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen

Læs om smitteforebyggelse på kontorarbejdspladser

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning (gælder generelt)
» Medarbejder- og kompetencestyrelsen: Aktuelt om coronasituationen (statslige kontorarbejdspladser)
» KL: Informationer fra KL om COVID-19
» STAR: COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen (jobcentre)
» Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på kontorarbejdspladser – inspiration til lette løsninger af 11. september 2020

Skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages i smitteforebyggelse?

Ja, arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdere om at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå som følg af corona-situationen.

Inddragelsen foregår via MED-systemet (som også er en arbejdsmiljøorganisation) i kommuner og regioner, og via arbejdsmiljøorganisationen på statslige og private arbejdspladser.

Arbejdsmiljøorganisationen består af de arbejdsmiljøgrupper (arbejdsmiljørepræsentant og lederrepræsentant), som er på arbejdspladsen, og de tilhørende arbejdsmiljøudvalg/MED-udvalg.

Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til at kortlægge forholdene, iværksætte forebyggende tiltag samt sikre, at de overholdes. APV’en skal revideres i forhold til de forandringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx gøres ved løbende at lave mindre kortlægninger eller risikovurderinger og derefter handle på dem.

» Arbejdstilsynet: Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Kommer Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg på arbejdspladsen?

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes coronasmitteforebyggelse som led i deres almindelige tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet kan give påbud herom.

Arbejdstilsynet havde tidligere en særlig tilsynsindsats om coronaforebyggelse. Denne specielle tilsynsindsats er nu lukket ned.

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.