Forebyggelse af smitte på særlige arbejdsområder

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvordan forebygges smitte på det sociale område?

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område. Retningslinjerne indeholder følgende områder:

 • Generelle retningslinjer (bl.a. om inddragelse af medarbejderne, hygiejneorganisation, håndtering af smitte og test, brug af værnemidler, besøg).
 • Udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser (bl.a. om myndighedsområdet, møder og tilsyn).
 • Anbringelsesområdet (bl.a. om samvær, magtanvendelse og plejefamilier).
 • Udsatte voksne (bl.a. om møder og tilsyn).
 • Borgere i botilbud (bl.a. om aktiviteter, transport, magtanvendelse).
 • Borgere der modtager støtte i eget hjem.
 • Borgere i hjemløshed, på herberg eller med misbrug.

Det fremgår klart at medarbejderne skal inddrages: “Retningslinjer for minimering af smitterisiko skal omsættes til konkrete arbejdsgange og tiltag på arbejdspladser, institutioner, tilbud, m.v. Derfor skal arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalg inddrages i planlægning og opfølgning på arbejdet med at kortlægge, forebygge og håndtere risikoen for coronasmitte:

 • Tilrettelæggelse og organisering af arbejdet.
 • Indretning af lokaler og hjemmearbejdspladser.
 • Anvendelse af værnemidler.
 • Adfærd og hygiejne.
 • Håndtering af sygdom og symptomer.
 • Information til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.”

Det fremgår af retningslinjerne, at der skal være fokus på medarbejderne: “Der vil under perioden med COVID-19 være behov for et særligt fokus på medarbejderne i forhold til kompetencer og i forhold til trivsel og tryghed i arbejdet. Udgangspunktet er, at kompetente og trygge medarbejdere er en forudsætning for at forebygge og håndtere smittespredning og dermed sikre borgerne bedst muligt mod smitte.

Følgende skal sikres:

 • At de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler og barrierer.
 • Klare aftaler om i hvilken grad medarbejderne skal møde fysisk ind og/eller skal arbejde hjemmefra – og at dette afklares i dialog med den/de ansatte. Det skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen og arbejdstilsynets vejledning.
 • At der tages de nødvendige forholdsregler, hvis en medarbejder er i risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens pjece om gode råd til personer i øget risiko.
 • Tæt sparring på alle niveauer og i alle døgnets vagter, hvor der kontinuerligt sættes fokus på hygiejneregler og relevante retningslinjer.
 • Identifikation af lokale forhold, der kræver særlig opmærksomhed i forhold til infektionshygiejne og hvordan disse imødegås – fx bestemte typer borgere der kræver særlig hjælp til personlig hygiejne eller fysiske rammer der gør det vanskeligt at holde afstand.
 • Vejledning og undervisning af medarbejderne i infektionshygiejne, herunder instruktion i håndhygiejne, rengøring og brug af værnemidler.
 • Tydelige instrukser for forholdsregler ved mistanke om COVID-19 samt brug af værnemidler.
 • Medarbejdere forholder sig forskelligt til COVID-19. Tag alle bekymringer alvorligt og indret så vidt muligt arbejdet, så der tages hensyn til den enkelte medarbejders bekymring.
 • Vær opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejdere, som varetager indsatser til borgere med COVID-19, både på grund af utryghed i arbejdet og på grund af bekymring over, om de giver smitte videre til sårbare borgere eller familiemedlemmer.
 • Drøft de daglige problemer og bekymringer med arbejdsmiljøorganisationen med henblik på at finde løsninger på de udfordringer COVID-19 giver i samarbejde med medarbejderne.”

» Socialstyrelsen: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet 8. udgave af 2. marts 2021

» Socialstyrelsen: Coronavirus på socialområdet

» Social- og indenrigsministeriet: Informationer om coronavirus og socialområdet med spørgsmål/svar

Hvordan forebygges smitte på bosteder, plejecentre og andre institutioner?

Smitteforebyggelse og håndtering af smitte på botilbud, plejecentre og andre institutioner er reguleret af dels en vejledning fra Sundhedsstyrelsen samt en vejledning fra Statens Seruminstitut om infektionshygiejniske retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens vejledning har afsnit om bl.a.

 • organisering af kommunernes hygiejneindsats
 • generel forebyggelse af smitte
 • procedurer ved mistanke om borger med COVID-19
 • håndtering ved påvist COVID-19 på institutionen
 • social isolation og mental sundhed
 • information om håndtering af COVID-19

Retningslinjerne fra Statens Seruminstitut har blandt andet afsnit om forebyggelse, værnemidler og rengøring.

Særlige regler for sociale tilbud

Læs om de særlige regler for sociale tilbud om forsamlingsforbud, afstand og værnemidler på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside med spørgsmål og svar.

» Sundhedsstyrelsen: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner af 7. december 2020

» Statens Seruminstitut: Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren af 23. september 2020

» Social- og indenrigsministeriet: Informationer om coronavirus og socialområdet med spørgsmål/svar

» Sundhedsstyrelsen: Håndtering af Covid-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19 af 23. december 2020

Hvordan forebygges smitte på arbejdspladser med offentlig adgang?

Alle offentlige myndigheder, der råder over lokaler, som offentligheden har adgang til, skal opfylde følgende krav:

– maksimalt 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal. Hvis gulvarealet er under 7,5 m2 må der gerne opholde sig 1 kunde, besøgende eller deltager.

– lokalerne skal så vidt muligt indrettes sådan at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for de tilstedeværende at holde afstand til hinanden

– der skal opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelse om, at personer der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig, om god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det ofentlige rum.

– der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængelig for kunder, besøgende og deltagere.

» Beskæftigelsesministeriet: Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.af 13. april 2021

» Social- og ældreministeriet: Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 af 12. april 2021

Hvordan forebygges smitte på kontorarbejdspladser (det offentlige område)?

Arbejdsgiverorganisationerne har udarbejdet retningslinjer om ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser. Retningslinjerne omfatter både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser.

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og kompetencestyrelsen opfordrer til, at arbejdsgiveren går i dialog med medarbejderne og inddrager de lokale repræsentanter i forbindelse med genåbningen. Der henvises til at bruge de regler, der gælder for MED, SU og arbejdsmiljøorganisationen.

Det er arbejdsgiver, der vurderer, om fysisk fremmøde på kontorarbejdspladsen konkret vil være hensigtsmæssigt, herunder i hvilket omfang. I denne vurdering kan bl.a. hensyn til medarbejdernes mentale velbefindende indgå.

Ansatte, der efter en lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, kan som udgangspunkt godt møde på arbejde. Det anbefales, at ledelsen i dialog med medarbejderen laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Personer i øget risiko.

Tilrettelæggelse af arbejdet

 • Der bør gøres brug af hjemmearbejde i det omfang det er muligt og hensigtsmæssig i forhold til arbejdets udførelse.
 • Der sikres afstand mellem medarbejderne ved at tage flere lokaler i brug, arbejde i skiftehold, anvende forskudte mødetider, mv.
 • Hold generelt 2 meters afstand når det er muligt, og altid mindst 1 meter.
 • Der bør desuden fortsat holdes mindst 2 meters afstand til personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, samt i situationer hvor der i øvrigt er øget risiko for smittespredning (små rum med dårlig ventilation) mv.
 • Arbejdsgiver bør konkret vurdere behovet for deltagelse og afholdelse af fysiske møder, som kun kan afholdes, når der tages højde for indretning af mødelokalet, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der kan med fordel afholdes digitale møder – også internt, når der afholdes møder med kolleger, man normalt ikke omgås.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kurser og konferencer bør overvejes. Deltagelse kan ske efter konkret ledelsesmæssig vurdering. Ved planlægning og afholdelse af kurser og konferencer foretages en konkret vurdering af, hvilke der kan gennemføres virtuelt, så de fysiske aktiviteter udgør så lille en andel som muligt.

Indretning af arbejdspladsen

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, fx ved hjælp af afstandsmarkeringer på gulvet, adskillelse med fysiske barrierer, mv.
 • Det anbefales, at der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, kantine, mødelokaler, receptionsområder, adgangsveje fx på trapper/i elevatorer, deltagelse i fysiske møder, mv.
 • Identifikation og evt. markering af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper. Arbejdsgiver bør fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter, samt skifte til kontaktløs betjening, når det er muligt.
 • Kantiner indrettes, så man sikrer afstand og undgår kødannelse. Der kan lukkes for siddende spisning i kantine, hvis der er risiko for at man mødes på tværs af arbejdspladsen. Der er særlige anbefalinger vedr. buffet.
 • Der bør indendørs sikres god og hyppig udluftning, og recirkulation af luft i ventilationssystemet bør så vidt muligt undgås.

Særligt om kontorfunktioner med borgerkontakt

 • Hvis man har borgerkontakt, skal man vaske/spritte hænder før og efter hvert møde. Borgere bør så vidt muligt ligeledes vaske/spritte hæder inden de betjenes.
 • Lokaler, der bruges til møder med borgere skal indrettes, så man kan holde afstand. Det bør overvejes hvordan man kan minimere kødannelse, herunder om fysisk fremmøde alene kan ske efter indkaldelse eller tidsbestilling. Hvor det er relevant benyttes ruminddelinger, afstandstape eller andre afstandsmarkeringer.
 • I venterum skal der være minimum 1 meters afstand mellem siddepladser, og fælles kontaktflader minimeres, fx ved at fjerne læsestof, legetøj, mv.
 • Nødvendigheden af fysiske møder bør overvejes, herunder om hjemmebesøg kan omlægges til digitale møder eller afholdes på arbejdspladsen. Såfremt det er nødvendigt med et fysisk møde i borgerens hjem, iværksættes de nødvendige smittereducerende tiltag.

Adfærd og hygiejne

 • Arbejdsgiver bør ikke facilitere sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdet.
 • Der skal være vand, sæbe eller håndsprit tilgængelig for alle ansatte, som desuden skal oplyses om korrekt håndhygiejne
 • Arbejdsgiver sikrer grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange. Rengøring bær ske mindst en gang dagligt og oftere ved mange personer.
 • På arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, skal arbejdsstationen gøres grundigt rent, inden en ny medarbejder overtager den. Det gælder også deling af andre arbejdsredskaber, fx bil.
 • På arbejdspladser med mange medarbejdere skal der også være forholdsregler vedr. pausesituationer, så man kan holde afstand.

Håndtering af sygdom om symptomer

 • Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19, og man må først møde på arbejde 48 timer efter symptomophør. Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test skal følges.
 • Der skal være instruks på arbejdspladsen om håndtering af personer med symptomer på COVID-19, herunder rengøring af arbejdsstation.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter.

Nye krav om brug af mundbind

På jobcentre og borgerservicecentre skal borgere og ansatte bære mundbind eller visir i venteområder, værksteder, vejledningscafeer og lignende. Medarbejderen og borgeren skal som udgangspunkt også have mundbind på ved individuelle fysiske samtaler. Kravet kan undtagelsesvist fraviges, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag.

» Medarbejder- og kompetencestyrelsen: Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

» Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på kontorarbejdspladser – inspiration til lette løsninger af 11. september 2020

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning af 16. april 2021.

» STAR: Covid-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen: Spørgsmål og svar om mundbind og forsamlingsforbud

Hvordan forebygges smitte på kontorarbejdspladser? (det private område)?

Tre ministerier er gået sammen om at udarbejde retningslinjer for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser i forhold til at minimere smittespredning på det private arbejdsmarked.

Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag på arbejdspladsen, herunder inddrage arbejdsmiljøorganisationen.

Herunder gengives i kort form de vigtigste punkter:

Planlæg arbejdet, så medarbejderne kan holde afstand

 • Arbejdsgivere opfordres kraftig til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage eres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør brug af dette.
 • For personer i øget risiko anbefales at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsætning i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Fastlæg retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder samt sociale aktiviteter.
 • Hold generelt 2 meters afstand når det er muligt, og altid mindst 1 meter.
 • I situationer, hvor tæt ansigt-til-ansigt kontakt eller lignende ikke kan undgås, kan man opsætte barrierer eller bruge mundbind/visir som et supplement.
 • Brug afstandsmarkeringer og marker kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper og overvej at indføre kontaktløs betjening
 • Indfør forskudte mødetider, så myldretid undgås, og så der ikke er for mange medarbejdere på arbejde samtidig.
 • Hold gerne digitale møder, også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med. Fysiske møder kan finde sted, når der tages højde for indretning af mødelokalet, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen bør aflyses.
 • Der bør så vidt muligt sikres god og hyppig udluftning og recirkulation af luft i ventilationssystemer bør så vidt muligt undgås.

Hold afstand i kantine

 • Ved buffetservering skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om man kan anvende personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.
 • Indret kantinen, så det er muligt at holde afstand og brug afstandsmarkeringer for at undgå tæt kø.
 • Hold pauser forskudt.
 • Overvej lukning af siddende spisning i store kantiner, især hvis flere afdelinger kan mødes på tværs.

Gør det muligt at vaske/rense hænder

 • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit samt fugtighedscreme tilgængelig for alle ansatte. Papirhåndklæder bør erstatte fælles håndklæder.
 • Oplys medarbejderne om korrekt håndhygejne.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Rengør og desinficér regelmæssigt alle kontaktpunkter, som hyppigt berøres af mange, fx dørhåndtag, gelændere, knapper, bordoverflader, kaffemaskine, køleskab.
 • Rengør og desinficer toiletter regelmæssigt, og undlad fælles håndklæder.
 • Hvis flere medarbejdere bruger samme arbejdsstation, skal den gøres grundigt rent før en ny medarbejder overtager den.
 • Hvis en medarbejder bliver syg, skal arbejdsstationen gøres grundigt rent.
 • Rengøring bør ske mindst en gang dagligt og oftere ved mange personer.

Bliv hjemme ved sygdom

 • Ledelsen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19.
 • Man bør ikke møde på arbejde, hvis man har milde symptomer på COVID-19.
 • Hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ‘nære kontakter’.
 • Hvis der forekommer lokale smitteudbrud bør virksomheden orientere sig hos kommunen om hvilke tiltag, der er nødvendige.

Brug af hurtigtests

 • Medarbejdere, der under den aktuelle nedlukning forsat er nødt til at møde fysisk ind på arbejde, særlig hvor tæt fysisk kontakt (på under 2 meter) ikke kan undgås, opfordres til at lade sig teste én gang ugentligt med enten hurtigtest eller PCR-test.

» Erhvervsstyrelsen: Retningslinjer om ansvarlig indretning af private kontorarbejdspladser mv. af 22. januar 2021

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning af 16. april 2021.

» Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på kontorarbejdspladser – inspiration til lette løsninger af 11. september 2020

Hvordan forebygges smitte på videregående uddannelser?

Smitteforebyggelse og håndtering af smitte på videregående uddannelser er reguleret af Sundhedsstyrelsens vejledninger og af Uddannelses- og forskningsministeriets retningslinjer.

» Uddannelses- og Forskningsministeriet: Spørgsmål og svar i forhold til COVID-19

» Sundhedsstyrelsen: COVID-19: Forebyggelse af smittespredning af 16. april 2021

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.