Øvrige spørgsmål relateret til coronavirus

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Ændring af arbejdsopgaver

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver kan ændre dine arbejdsopgaver, hvis ændringerne er saglige.

Din arbejdsgiver skal varsle væsentlige ændringer med dit individuelle opsigelsesvarsel. Mindre ændringer kan gennemføres fra dag til dag, men ofte vil disse blive varslet med et passende varsel, så du kan indrette dig på den nye situation.

Når din arbejdsgiver varsler væsentlige ændringer, kan du vælge at acceptere ændringerne, og de vil derefter træde i kraft efter varslets udløb, og ansættelsesforholdet fortsætter på de ændrede vilkår.

Hvis du ikke vil acceptere de væsentlige ændringer, kan du vælge at betragte varslingen som en opsigelse fra din arbejdsgiver, og du vil fratræde ved udløbet af din opsigelsesperiode.

På det kommunale område er der lavet en fælleserklæring, fordi coronasituationen har krævet stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt. Derfor har Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet udarbejdet en fælleserklæring, som ligner den der var gældende i foråret 2020. I fælleserklæringen sættes fokus på, at coronasituationen kan medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelser, opgaver med videre, og der lægges vægt på lokal dialog og drøftelser og frivillighed.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Fælleserklæring
» Lov: Funktionærloven

Ophobet arbejde

Din tillidsrepræsentant skal i samarbejde med ledelsen finde løsninger til eventuelle arbejdspukler, som er opstået under nedlukningen af arbejdspladsen.

Dette kan for eksempel være i form af prioritering af arbejdsopgaver, midlertidige ansættelser eller højere individuelle arbejdstider for dem der ønsker det.

Det anbefales, at der gøres brug af Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

» Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings sagstal

Jeg har fået coronavirus på arbejdet – er det en arbejdsskade?

Er du blevet smittet med coronavirus på din arbejdsplads, kan det anerkendes som en arbejdsskade, såfremt du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for smitte på dit arbejde.

For nogle typer arbejde vil det uden videre ud fra arbejdets art kunne konstateres, at det er sandsynligt, at du har været udsat for smitterisiko. Dette kan for eksempel være sundhedspersonale på coronaafdelinger. For andre typer af arbejde er der behov for en mere konkret beskrivelse af, hvilket arbejde du har udført, og hvordan arbejdsforholdene har været, før det kan konstateres som værende sandsynligt, at du har været udsat for smitterisiko.

Hvordan anmelder du en arbejdsskade?
En anmeldelse af en sygdom som følge af udsættelse for coronavirus sker via din arbejdsgiver til denne forsikringsordning eller hos din egen læge, som anmelder det til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Derefter vil Arbejdsmarkedet Erhvervssikring træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade.

Vær opmærksom på, at du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er blevet smittet via dit arbejde, fordi der ikke automatisk sker anmeldelse til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring alene på grund af dit sygefravær.

Hvis du har senfølger
Hvis har været syg i fem uger eller mere og/eller har mistanke om senfølger, skal du bede din arbejdsgiver om at oversende sagen til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring.

Kontakt
Det anbefales, at du kontakter din arbejdsmiljørepræsentant eller en konsulent fra Dansk Socialrådgiverforeningens sekretariat, som yder konsulentbistand ved arbejdsskadesager. Du kan kontakte arbejdsskadekonsulent Anne Marie Bryde på amb@socialraadgiverne.dk eller Karen-Marie Adamsen på kma@socialraadgiverne.dk.


» Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Covid-19 og arbejdsskader
» Arbejdstilsynet: Vejledning om vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19
»Arbejdstilsynet: Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19
»Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona

Må min arbejdsgiver fortælle mine kolleger, at jeg er smittet med coronavirus?

Din arbejdsgiver må, indenfor rammerne af persondatabeskyttelsesreglerne, videregive dine oplysninger om, at du er smittet med coronavirus, hvis det er nødvendigt.

» Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.