FAQ – arbejdsforhold ifm. corona

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Hvis du er statslig ansat skal du tage fat i konsulenterne i sekretariatet. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hjemmearbejde/hjemsendelse

Min arbejdsgiver har valgt at jeg skal arbejde hjemmefra - kan de det?

Ja der er din arbejdsgiver der afgør om der er arbejdsopgaver du kan og skal løse hjemmefra. Du skal som udgangspunkt have stillet de nødvendige værktøjer til rådighed efter sædvanlige retningslinjer for hjemmearbejde og datasikkerhed. Skal du helt undtagelsesvist grundet Coronasituation stille fx din egen telefon og computer til rådighed bør du bør kontakte din TR der kan gå i dialog med ledelsen om der er særlige forhold der skal iagttages i denne forbindelse

Skal jeg arbejde under en hjemsendelse?

Er du kommunalt ansat, er det KL´s opfattelse, at din arbejdsgiver bør pålægge dig at arbejde hjemmefra, såfremt det er muligt, og du ikke er syg.

For regionalt ansatte vurderer Danske Regioner, at de fleste ikke vil kunne arbejde hjemmefra, men understreger, at i det omfang, det er muligt, og hvis medarbejderen ikke er syg, bør medarbejderen, efter konkret aftale med arbejdspladsen, udføre arbejdet fra hjemmet.

For statsansatte lyder udmeldingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Staten), at arbejdsgiver kan pålægge medarbejderne at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt for medarbejderen.

For privatansatte er meldingen nogenlunde den samme, fortæller Peter Nisbeth, chefjurist i FH: “Hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra.”

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du skal løse, skal du kontakte din leder.

Skal jeg arbejde når jobcentrene lukker?

Der er kommet en vejledning fra Beskæftigelsesministeren i forhold til jobcentrene. Det er imidlertid også sådan – hvilket I netop også oplever – at en sådan vejledning kan implementeres på forskellig vis i de forskellige kommunale virkeligheder. Her skal du følge din ledelses anvisninger og løse de opgaver, som du bliver bedt om/pålagt.

Er det sikkert at have borgersamtaler hjemmefra?

Hvis du fortsat skal gennemføre borgersamtaler hjemmefra, men du er i tvivl om, hvorvidt du også efterlever regler om eksempelvis tavshedspligt, GDPR og borgernes retssikkerhed, så er det DS’ anbefaling, at du på mail skriver til din chef hvilke udfordringer du oplever. Så har du nemlig udtrykkeligt gjort din chef opmærksom på en problemstilling, og ikke mindst lovligheden i den og bedt om, at det bliver bekræftet, at du fortsat skal varetage opgaven under de vilkår, du nu en gang har.

Børn og skole-/institutionslukning

Mit barns skole/daginstitution eller lignende er lukket. Kan jeg blive hjemme og passe mit barn?

Nej, hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Hvad gør jeg i forhold til børnepasning når jeg er hjemsendt?

Ansættelsesretligt er udgangpsunktet, at det er arbejdstagers eget ansvar at finde pasning til børn, således at man kan arbejde og stå til rådighed for arbejdsgiver, da du jo også får løn som hjemsendt. Hvis du ikke kan stå til rådighed og dermed helt åbenlyst ikke kan arbejde i det samme omfang som du plejer, så skal du tage fat i sin leder/arbejdsgiver for at finde en løsning. Det kan evt. være ved at afvikle flekstimer eller afspadseringstimer. Det kan også være ved at afvikle ferie.

Pålagt afspadsering, fleks eller ferie? Hvad med løn?

Kan arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere eller afvikle flekstimer?

Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, skal der udbetales sædvanlig løn. Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke bare pålægge dig at afvikle afspadsering eller lignende.

Afspadsering er timer oparbejdet ved overarbejde/merarbejde. Afspadsering kan afvikles i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Hvis der på arbejdspladsen er indgået aftale om fleksibel arbejdstid (flekstid), er det fleksaftalens bestemmelser der regulerer hvordan flekstimer optjenes og afvikles.

Såfremt der lokalt er behov for, at der optjenes og afvikles flekstid på en anden måde end den sædvanlige, skal dette ske efter dialog mellem TR og ledelse.

OBS. Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har netop indgået en aftale der fastsætter særlige betingelser for afvikling af op til 5 ferie-/fridage i perioden 28. marts – 13. april 2020.

Læs spørgsmål/svar der vedrører denne periode her: FAQ – Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse

Får jeg løn i den kommende periode?

Hvis du arbejder i det offentlige, så modtager du løn. Hvis du arbejder i det private, så afhænger det af, hvordan din arbejdsgiver, vælger at håndtere situationen.

Og hvad med ferie?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel, og allerede aftalt ferie kan fremrykkes eller udskydes. Coronasituationen har medført en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation for både virksomheder og ansatte, der kan begrunde ganske korte varsler og ændring af allerede aftalt ferie. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis du er i tvivl, om din arbejdsgiver må tilsidesætte de normale varslingsregler.

På det offentlige område sendes medarbejderne hjem med løn, hvilket vi forstår som løn uden afvikling af ferie.

Det er kun din restferie (eller ikke-afholdt hovedferie) for indeværende ferieår, som arbejdsgiver kan pålægge dig at holde inden 1. maj. Ferie, som du har optjent i 2019, kan først varsles til afholdelse efter 1. maj.

Hvis arbejdsgiver ændrer tidligere fastsat ferie, skal du have erstattet eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

OBS. Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har netop indgået en aftale der fastsætter særlige betingelser for afvikling af op til 5 ferie-/fridage i perioden 28. marts – 13. april 2020.

Læs spørgsmål/svar der vedrører denne periode her: FAQ – Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse

For privatansatte: Treparts-aftalen for lønkompensation

Er min private arbejdsplads omfattet af aftalen om midlertidig lønkompensation?

Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under Forhandlingsfællesskabet (FH).

Hvor finder jeg svar på spørgsmål som løn, ferie, afskedigelse i forbindelse med ordningen om lønkompensation og meget mere?

Læs mere på fho.dk

Øvrige spørgsmål

Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for coronavirus?

Du bør gå i dialog med din arbejdsgiver om eventuel smittefare på din arbejdsplads. Der skal nemlig være en reel risiko for, at din sikkerhed, sundhed og integritet er truet. Ulovlig udeblivelse kan i værste fald ende med bortvisning. Du skal derfor altid gå til din arbejdsgiver, hvis du bliver opmærksom på at kollegaer, borgere eller samarbejdspartnere er i risikogruppen, og du har været i tæt kontakt med dem og derfor også selv er udsat for risiko.

Hvordan forholder jeg mig som ledig socialrådgiver?

FTF-A har besluttet at lukke for fremmøde på alle deres kontorer foreløbig til og med uge 13.

Det indebærer derfor, at du ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler.

Du vil fortsat få dagpenge.

FTF-A opdaterer løbende deres kommunikation på hjemmesiden og opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret her – ftfa.dk

Dette gælder medlemmer at FTF-A.  Er du medlem af en anden A-kasse. skal du orientere dig hos denne.

Må jeg tage på ferie i risikoområder?

Hvis du mod Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsens anvisninger tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, bringer du dig selv i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derfor er det vigtigt at du følger Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Hvad gør jeg, hvis jeg har sundhedsfaglige kvalifikationer og gerne vil hjælpe på sygehusene?

Hvis du har sundhedsfaglige kvalifikationer og gerne vil hjælpe på sygehusene, kan du tjekke ind på en af de fem regioners jobbanker, hvor sundheds- og socialfagligt personale kan melde sig klar til at hjælpe.

Flere socialrådgivere har spurgt, om de kan bidrage med frivilligt arbejde i forbindelse med coronavirus, når de alligevel er hjemsendt og ikke har tilstrækkeligt med arbejdsopgaver, som kan løses hjemmefra.

Her gælder det, at selv om du er hjemsendt, så disponerer din arbejdsgiver stadig over din tid. Derfor skal du spørge din arbejdsgiver, om du har mulighed for at bidrage med frivilligt arbejde – og I skal blive enige om vilkårene.

Har jeg grund til bekymring for min pensionsformue i PKA grundet coronaviruskrisen?

PKA er begyndt at få nogle henvendelser fra medlemmer, som spørger, hvad uroen på de finansielle markeder betyder for deres pensionsopsparinger.

Læs spørgsmålene og svarene her på pka.dk/coronavirus.

Har du pensionsordning hos et andet pensionsselskab, skal du orientere dig der

Er det muligt som selvstændig at sætte pensionsindbetalingen hos PKA i bero?

Ja, er du selvstændig og ramt af indtægtstab pga. Corona og du har pensionsordning i PKA, så kan du sætte indbetalingerne på pause i op til 12 måneder.

» Læs om dine muligheder

Har du pensionsordning hos et andet pensionsselskab, skal du orientere dig der.

Jeg er i tvivl om noget eller har opfølgende spørgsmål

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region. Hvis du er statslig ansat skal du tage fat i konsulenterne i sekretariatet.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Sekretariat – ds@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 70 10 10 99

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.