FAQ – arbejdsforhold ifm. corona

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Test og vaccine

Har du spørgsmål vedrørende test?

» Læs mere på FHO.dk

Her kan du læse om dine individuelle forhold under en ansættelse i forhold til test og vaccine. Hvis du er usikker på hvad der gældende på netop din arbejdsplads, så kontakt din lokale Tillidsrepræsentant og/eller Arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også rette henvendelse til din regionskonsulent.

» Kontakt din konsulent

Har du spørgsmål vedrørende vaccine?

» Læs mere på FHO.dk

Her kan du læse om dine individuelle forhold under en ansættelse i forhold til test og vaccine. Hvis du er usikker på hvad der gældende på netop din arbejdsplads, så kontakt din lokale Tillidsrepræsentant og/eller Arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også rette henvendelse til din regionskonsulent.

» Kontakt din konsulent

Rejser til og fra udlandet

Må jeg tage på ferie i risikoområder?

Forhandlingsfællesskabet opfordrer medlemmerne til at følge udenrigsministeriets opfordring til at undlade ikke-nødvendige rejser.

Hvis du mod Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsens anvisninger tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, bringer du dig selv i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derfor er det vigtigt at du følger Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Hvad med nødvendige rejser?

Er det din vurdering, at der er tale om en nødvendig rejse, opfordres du til inden afrejsen at orientere din arbejdsgiver herom, med henblik på at kunne aftale eventuelle foranstaltninger efter hjemkomsten, f.eks. hvorledes de 14 dages hjemmeophold kan afvikles. Det bemærkes, at der ikke findes en nærmere definition af ”ikke-nødvendig”.

Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at blive hjemme?

Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at undlade udrejse – det være sig unødvendige eller nødvendige rejser. Imidlertid kan arbejdsgiver kræve, at du overholder opfordringen til 14 dages hjemmeophold efter endt rejse med de konsekvenser, der er beskrevet nedenfor.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver hvor jeg rejser hen/har været på ferie?

Den almindelige loyalitetspligt i ansættelsesforhold gør, at du er forpligtet til at oplyse arbejdsgiver hvis du har været i et område som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, det er begrundet i at det kan udgøre en potentiel højrisiko for arbejdspladsen mm.

Arbejdsgiver kan ikke kræve at du oplyser, hvor du har været på ferie – men altså kun om du har været i et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Hvad sker der hvis rejsevejledningen ændrer sig mens jeg er på ferie?

Hvis rejsevejledningen ændrer sig under din ferie i et givent land, så landet bliver et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil opfordringen til 14 dages hjemmeophold ifølge Udenrigsministeriet ikke være gældende. Medarbejdere opfordres dog til at følge Udenrigsministeriets opfordring til at man lader sig teste.

Skal jeg blive hjemme i 14 dage når jeg vender hjem fra udlandet?

Forhandlingsfællesskabet opfordrer medarbejdere til at følge Udenrigsministeriets opfordring til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Udenrigsministeriets opfordring gælder både unødvendige og nødvendige rejser.

Hvis medarbejderen vælger at rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, opfordres medarbejderen til forud for rejsen at orientere sin arbejdsgiver samt at aftale eventuelle konsekvenser med arbejdsgiveren, herunder hvorledes de 14 dages hjemmeophold kan afvikles efter hjemkomst. Medarbejderen bør indgå i dialog med arbejdsgiveren om, hvorvidt medarbejderen kan løse sine opgaver hjemmefra under hjemmeopholdet. Medarbejderen har krav på løn, når arbejdet varetages hjemmefra.

Hvis arbejdsgiver vurderer, at rejser vil kunne udgøre en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for patienter/borgere og øvrige ansatte, kan arbejdsgiveren udstikke retningslinjer om, at medarbejdere skal opholde sig i hjemmet 14 dage efter hjemkomst. Undladelse af at følge en arbejdsgivers retningslinjer om obligatorisk 14 dages hjemmeophold efter hjemkomst, når retningslinjen er driftsmæssigt begrundet, kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner, kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde samt en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst.

Hvad er mine rettigheder under hjemmeophold?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren kan afvise at betale løn under de 14 dages hjemmeophold, medmindre det aftales, at du arbejder hjemmefra, fortsat holder ferie, afspadserer mv.

Hvis du er rejst på en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, og efterfølgende går på hjemmeophold og du ikke har indgået aftale med arbejdsgiveren om afvikling af hjemmeopholdet efter hjemkomst, kan arbejdsgiveren endvidere i yderste konsekvens tilkendegive, at fravær fra arbejdet i hjemmeopholdsperioden er at sidestille med udeblivelse og medfører ansættelsesretlige konsekvenser.

Jeg er blevet COVID-19 syg som følge af rejse

Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald og du vil have ret til løn under sygdom. Er du syg på grund af smitte med Covid-19, er dette også lovligt forfald med ret til løn.

Hvis en medarbejder bliver syg med Covid-19 som følge af en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom og afvise betaling af løn under sygdom. Det kan dog være vanskeligt for arbejdsgiver at bevise, at medarbejderen har pådraget sig smitte med Covid-19 under rejsen, da inkubationstiden tilsyneladende varierer meget.

Hjemmearbejde/hjemsendelse

Jeg er i særlig risikogruppe og bange for at blive smittet. Kan jeg blive hjemme?

Er du i en særlig risikogruppe og utryg ved at gå på arbejde, skal du kontakte din læge. Vurderer lægen, at der er en konkret risiko forbundet med, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning, der fjerner risikoen. Det kan eksempelvis være, at du arbejder hjemmefra, eller flyttes til en plads uden borgerkontakt.

Arbejdspladsen skal garantere et sikkert arbejdsmiljø, men du skal altid tale med din arbejdsgiver, inden du ikke møder op på arbejdet. Udeblivelse kan sat på spidsen føre til tilbageholdelse af løn, opsigelse eller bortvisning.

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde et arbejdssted, hvor du ikke er udsat for risiko, og kan du ikke arbejde hjemmefra, har du mulighed for at blive hjemsendt uden en arbejdsforpligtelse. Er du ansat i kommune eller region har du ret til løn. Den oprindelige aftale der gjaldt  i perioden 20. maj til og med 31. august 2020  er nu forlænget til og med den 31. december 2020 og forudsætter at arbejdsgiver har ret til refusion efter Sygedagpengelovens  §58e.

Min arbejdsgiver har valgt at jeg skal arbejde hjemmefra - kan de det?

Ja, det er din arbejdsgiver, der afgør, om der er arbejdsopgaver, du kan og skal løse hjemmefra. Du skal som udgangspunkt have stillet de nødvendige værktøjer til rådighed efter sædvanlige retningslinjer for hjemmearbejde og datasikkerhed. Skal du helt undtagelsesvist grundet Coronasituation stille fx din egen telefon og computer til rådighed, bør du kontakte din TR, der kan gå i dialog med ledelsen om, hvorvidt der er særlige forhold, der skal iagttages i denne forbindelse.

Skal jeg arbejde under en hjemsendelse?

Er du kommunalt ansat, er det KL´s opfattelse, at din arbejdsgiver bør pålægge dig at arbejde hjemmefra, såfremt det er muligt, og du ikke er syg.

For regionalt ansatte vurderer Danske Regioner, at de fleste ikke vil kunne arbejde hjemmefra, men understreger, at i det omfang, det er muligt, og hvis medarbejderen ikke er syg, bør medarbejderen efter konkret aftale med arbejdspladsen udføre arbejdet fra hjemmet.

For statsansatte lyder udmeldingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Staten), at arbejdsgiver kan pålægge medarbejderne at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt for medarbejderen.

For privatansatte er meldingen nogenlunde den samme, fortæller Peter Nisbeth, chefjurist i FH: “Hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra.”

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du skal løse, skal du kontakte din leder.

Skal jeg arbejde, når jobcentrene er lukkede?

Der er kommet en vejledning fra Beskæftigelsesministeren i forhold til jobcentrene. Det er imidlertid også sådan – hvilket I netop også oplever – at en sådan vejledning kan implementeres på forskellig vis i de forskellige kommunale virkeligheder. Her skal du følge din ledelses anvisninger og løse de opgaver, som du bliver bedt om/pålagt.

Er det sikkert at have borgersamtaler hjemmefra?

Hvis du fortsat skal gennemføre borgersamtaler hjemmefra, men du er i tvivl om, hvorvidt du også efterlever regler om eksempelvis tavshedspligt, GDPR og borgernes retssikkerhed, så er det DS’ anbefaling, at du på mail skriver til din chef, hvilke udfordringer du oplever. Så har du nemlig udtrykkeligt gjort din chef opmærksom på en problemstilling, og ikke mindst lovligheden i den, og bedt om, at det bliver bekræftet, at du fortsat skal varetage opgaven under de vilkår, du nu en gang har.

Børnepasning

Mit barn er hjemsendt fra sin skole/dagtilbud pga. smitte i klassen/skolen/dagtilbuddet. Hvad er mine rettigheder?

De nødvendige lovændringer er nu vedtaget som konsekvens af trepartsaftalen som FH, DA og regeringen tidligere på måneden indgik. Det betyder at pr. 1. oktober 2020 har lønmodtagere og selvstændige ret til barselsdagpenge i op til 10 dage, mens de passer deres under 14 år gamle barn, der er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v

Der kan kun udbetales dagpenge til én forælder pr. dag, barnet er hjemme, og der kan kun udbetales dagpenge for hele fraværsdage. En forælder kan kun få udbetalt dagpenge for et barn pr. dag og maksimalt 10 dage pr. barn indtil ordningens udløb den 31. marts 2021.

Der er flere betingelser, som skal være opfyldt, før en forælder har ret til dagpenge:

  • Forælderen må ikke have mulighed for at arbejde hjemmefra.
  • Forælderen må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet. Hvis barnet er smittet med covid-19, skal barns 1. og 2. sygedag endvidere være brugt.
  • Der må ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.

En forælder anses ikke for at kunne holde en omsorgsdag, hvis forælderen har mindre end 1 ubrugt omsorgsdag tilbage. Det samme gør sig gældende for en forælder med en fritvalgslønkonto, eller anden lignende opsparing, med adgang til at kunne trække betaling for omsorgsdage eller barnets 1. og 2. sygedag – dvs. hvis indestående på kontoen er lavere end den overenskomstfastsatte sats for en omsorgsdag/ barns sygedag (hvis der ingen sats er, skal indestående som minimum svare til værdi af barns 1. sygedag).

Hvis forældrene til barnet deler bopæl og er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er det en betingelse, at begge forældre opfylder betingelserne.

For at opnå ret til dagpenge skal forælderen overfor Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for, hvornår dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. som følge af smittetilfælde med covid-19 har sendt barnet hjem samt på tro og love oplyse sidste dag, barnet er hjemsendt. En lønmodtager skal desuden på tro og love erklære, at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag. Derudover skal lønmodtageren fremlægge en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, at forælderen ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag. Som selvstændig erhvervsdrivende skal forælderen overfor Udbetaling Danmark på tro og love erklære, at det ikke er muligt at drive virksomheden hjemmefra.

Deler forældrene bopæl, skal der fremlægges arbejdsgivererklæring fra begge forældre.

Ordningen medfører, at lønmodtagere omfattet af overenskomst først skal have anvendt deres overenskomstmæssige rettigheder til barns 1. og 2. sygedag samt omsorgsdage, før de kan anvende ordningen. Disse forældre vil dermed være sikret en bedre betaling, mens de passer barnet, end de forældre der ved at anvende ordningen får udbetalt barselsdagpenge. Derudover vil overenskomstansatte med ekstra rettigheder også være sikret i længere tid, da de efter at have anvendt deres overenskomstmæssige muligheder fortsat har 10 dage, de kan passe barn med udbetaling af barselsdagpenge.

Hvad gør jeg, hvis mine børn ikke kan blive passet alle ugens dage?

Hvis dine børn ikke kan blive passet alle ugens dage, fordi skole og /eller daginstitution pga. Corona-situationen ikke har plads til alle børn på samme tid, er det som udgangspunkt din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Vores anbefaling er, at du forsøger at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn, arbejde på skæve tidspunkter eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Hvad gør jeg i forhold til børnepasning, når jeg er hjemsendt?

Ansættelsesretligt er udgangspunktet, at det er arbejdstagers eget ansvar at finde pasning til børn, således at man kan arbejde og stå til rådighed for arbejdsgiver, da du jo også får løn som hjemsendt. Hvis du ikke kan stå til rådighed og dermed helt åbenlyst ikke kan arbejde i det samme omfang, som du plejer, så skal du tage fat i din leder/arbejdsgiver for at finde en løsning. Det kan evt. være ved at afvikle flekstimer eller afspadseringstimer. Det kan også være ved at afvikle ferie.

Pålagt afspadsering, fleks eller ferie? Hvad med løn?

Kan arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere eller afvikle flekstimer?

Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, skal der udbetales sædvanlig løn. Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke bare pålægge dig at afvikle afspadsering eller lignende.

Afspadsering er timer oparbejdet ved overarbejde/merarbejde. Afspadsering kan afvikles i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Hvis der på arbejdspladsen er indgået aftale om fleksibel arbejdstid (flekstid), er det fleksaftalens bestemmelser, der regulerer hvordan flekstimer optjenes og afvikles.

Såfremt der lokalt er behov for, at der optjenes og afvikles flekstid på en anden måde end den sædvanlige, skal dette ske efter dialog mellem TR og ledelse.

Får jeg løn i den kommende periode?

Hvis du arbejder i det offentlige, så modtager du løn. Hvis du arbejder i det private, så afhænger det af, hvordan din arbejdsgiver vælger at håndtere situationen.

Og hvad med ferie?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel, og allerede aftalt ferie kan fremrykkes eller udskydes. Coronasituationen har medført en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation for både virksomheder og ansatte, der kan begrunde ganske korte varsler og ændring af allerede aftalt ferie. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis du er i tvivl, om din arbejdsgiver må tilsidesætte de normale varslingsregler.

På det offentlige område sendes medarbejderne hjem med løn, hvilket vi forstår som løn uden afvikling af ferie.

Kan min ferie udskydes?

Kan du ikke holde din ferie på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af Covid-19, kan den udskydes. Det gælder både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt.

Det betyder, at ferie, du skulle have holdt

  • inden 1. maj, skal afholdes inden 31. august 2020
  • inden 1. september, skal afholdes inden 31. august 2021

Hvis arbejdsgiver ændrer tidligere fastsat ferie, skal du have erstattet eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse (gjaldt i perioden 28.3.2020 – 13.4.2020)

Der er indgået en aftale mellem Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner. Aftalen fastsætter særlige betingelser for afvikling af op til 5 ferie-/fridage i perioden 28. marts – 13. april 2020. Du kan læse mere om aftalen under spørgsmål/svar, der vedrører denne periode, her: FAQ – Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse

For privatansatte: Trepartsaftalen for lønkompensation

Ny trepartsaftale om arbejdsfordeling

Trepartsaftalen indgået den 31. august om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning er nu forlænget så den gælder til udgangen af 2021. Trepartsaftalen være med til at forebygge fyringer, efter udfasningen af lønkompensationsordningen. Ordningen er blevet mere fleksibel bl.a. i relation til dagpengereglerne og derudover en beskyttelse af arbejdstiden, så den for funktionærer kun kan placeres på hele dage og at den for det overenskomstdækkede arbejdsmarked skal respektere overenskomstmæssige regler om mindste daglige arbejdstid.

» Læs trepartsaftalen her

» Læs FH’s vejledning her

Er min private arbejdsplads omfattet af aftalen om midlertidig lønkompensation?

Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA, eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under Forhandlingsfællesskabet.

Hvor finder jeg svar på spørgsmål som løn, ferie og afskedigelse i forbindelse med ordningen om lønkompensation og meget mere?

» Læs mere på fho.dk

Øvrige spørgsmål

Hvordan tackler vi ophobet arbejde?

Er du ansat på overenskomst, og påtager du dig overarbejde, vil der være regler for overarbejdsbetaling.

Der kan også indgås frivillige aftaler om højere individuel arbejdstid for medlemmer, der ønsker det. Jeres TR kan også indgå lokale arbejdstidsaftaler med ledelsen.

En anden måde at komme ophobet arbejde til livs er ved at ansætte flere socialrådgivere eventuelt i midlertidige stillinger. Endelig kan der ansættes vikarer fra et bureau gerne med overenskomst.

Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for coronavirus?

Du bør gå i dialog med din arbejdsgiver om eventuel smittefare på din arbejdsplads. Der skal nemlig være en reel risiko for, at din sikkerhed, sundhed og integritet er truet. Ulovlig udeblivelse kan i værste fald ende med bortvisning. Du skal derfor altid gå til din arbejdsgiver, hvis du bliver opmærksom på at kollegaer, borgere eller samarbejdspartnere er i risikogruppen, og du har været i tæt kontakt med dem og derfor også selv er udsat for risiko.

Hvordan forholder jeg mig som ledig socialrådgiver?

FTF-A har besluttet at lukke for fremmøde på alle deres kontorer indtil videre. Følg med på ftfa.dk/haandtering-af-coronavirus.

Er du medlem af en anden A-kasse. skal du orientere dig hos denne.

Har jeg grund til bekymring for min pensionsformue i PKA grundet coronaviruskrisen?

PKA er begyndt at få nogle henvendelser fra medlemmer, som spørger, hvad uroen på de finansielle markeder betyder for deres pensionsopsparinger.

» Læs spørgsmålene og svarene her på pka.dk/coronavirus

Har du pensionsordning hos et andet pensionsselskab, skal du orientere dig der.

Er det muligt som selvstændig at sætte pensionsindbetalingen hos PKA i bero?

Ja, er du selvstændig og ramt af indtægtstab pga. Corona, og har du pensionsordning i PKA, så kan du sætte indbetalingerne på pause i op til 12 måneder.

» Læs om dine muligheder

Har du pensionsordning hos et andet pensionsselskab, skal du orientere dig der.

Kan arbejdsgiver pålægge mig at arbejde med ændrede opgaver grundet coronakrisen?

Den ekstraordinære situation udløst af forværring af coronavirusen kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt. Derfor har KL og forhandlingsfællesskabet udarbejdet en fælleserklæring, som ligner den der var gældende i foråret 2020. I fælleserklæringen sættes fokus på, at situationen vil kunne medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelser, opgaver mv., og der lægges vægt på lokal dialog og drøftelser.

» Læs fælleserklæringen

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.