FAQ – arbejdsforhold ifm. corona

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden, skal du tage fat i din region. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Spørgsmål vedrørende test og vaccine

Har du spørgsmål vedrørende test og vaccine?

Fagbevægelsens Hovedorganisation har lavet en vejledning vedrørende løn og ansættelse i forbindelse med coronavirus. I vejledningen kan du læse om dine individuelle forhold under ansættelse i forbindelse med test og vaccine.

Hvis du er usikker på, hvad der er gældende på netop din arbejdsplads, så kontakt din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også rette henvendelse til din regionskonsulent.

» Dansk Socialrådgiverforening: Testning og vaccination
» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Kontakt: Regionskonsulent

Rejser

Må jeg tage på private rejser til udlandet?

Det anbefales, at du til enhver tid følger myndighedernes rejsevejledninger. På nuværende tidspunkt frarådes alle unødvendige rejser.

» Coronasmitte.dk: Rejser til udlandet
» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Udenrigsministeriet: Coronavirus/COVID-19
» Udenrigsministeriet: Rejsevejledninger

Hvad med nødvendige rejser?

Vurderer du, at der er tale om en nødvendig rejse, opfordres du til inden afrejsen at orientere din arbejdsgiver herom med henblik på at aftale eventuelle foranstaltninger efter hjemkomsten, for eksempel hvordan de 10 dages hjemmeophold kan afvikles.

» Coronasmitte.dk: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark
» Lov: Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19
» Pjece: Nye krav om test og isolations efter indrejse i Danmark

Kan min arbejdsgiver pålægger mig ikke at tage på private rejser til udlandet?

Din arbejdsgiver kan ikke forbyde dig at rejse til udlandet. Men din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø og sikre, at der ikke opstår en forøget risiko for at blive smittet med coronavirus på arbejdspladsen. Derfor kan din arbejdsgiver bestemme, hvordan det håndteres i forhold til dit arbejde, hvis du rejser i strid med myndighedernes anbefalinger. Det kan således få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det vil dog altid bero på en konkret vurdering. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Kontakt: Regionskonsulent

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg rejser hen, eller hvor jeg har været på ferie?

Du har en loyalitets- og oplysningspligt i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det betyder, at du har pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, at du har været i et område som myndighederne fraråder at rejse til. Dette er på baggrund af, at det kan udgøre en potentiel højrisiko for arbejdspladsen.

Din arbejdsgiver kan dog ikke kræve, at du oplyser, hvor du har været på ferie, men kun om, hvorvidt du har været i et område, som myndighederne fraråder rejser til.

Hvad sker der, hvis rejsevejledningen ændrer sig, mens jeg er på ferie?

På nuværende tidspunkt frarådes alle unødvendige rejser. Når myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt at rejse til udlandet, kan det anbefales at abonnere på Udenrigsministeriets rejsevejledning til det pågældende land, du rejser til.

Derudover bør du til enhver tid følger myndighedernes anbefalinger vedrørende test og isolation.

» Coronasmitte.dk: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark
» Coronasmitte.dk: Rejser til udlandet
» Lov: Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19
» Pjece: Nye krav om test og isolations efter indrejse i Danmark
» Udenrigsministeriet: Abonnér på rejsevejledninger
» Udenrigsministeriet: Coronavirus/COVID-19

Skal jeg blive hjemme, når jeg kommer hjem fra udlandet?

På nuværende tidspunkt frarådes alle unødvendige rejser. Når myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt at rejse til udlandet, bør du til enhver tid følger myndighedernes anbefalinger vedrørende test og isolation.

Hvis du trods anbefalingerne fra myndighederne vælger at rejse til udlandet, bør du forud for rejsen orientere din arbejdsgiver herom med henblik på at aftale eventuelle foranstaltninger efter hjemkomsten, for eksempel hvorledes de 10 dages hjemmeophold kan afvikles.

Det anbefales, at du laver en aftale med din arbejdsgiver om, hvordan du kan løse dine arbejdsopgaver hjemmefra under hjemmeopholdet, fordi du har krav på løn, hvis du kan varetage arbejdet hjemmefra.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Coronasmitte.dk: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark
» Coronasmitte.dk: Rejser til udlandet
» Lov: Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19
» Pjece: Nye krav om test og isolations efter indrejse i Danmark
» Udenrigsministeriet: Coronavirus/COVID-19

Hvad er mine rettigheder under mit hjemmeophold?

Hvis du ikke har indgået aftale med din arbejdsgiver om afvikling af hjemmeopholdet efter din hjemkomst, kan din arbejdsgiver i yderste konsekvens tilkendegive, at fravær fra arbejdet i hjemmeopholdsperioden kan sidestilles med udeblivelse, hvilket kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona

Jeg er blevet smittet med coronavirus i forbindelse med min private rejser til udlandet

Sygdom er som udgangspunkt lovligt forfald, medmindre der er tale om selvforskyldt sygdom, hvor din arbejdsgiver i så fald kan frigøre sig for betaling af din sygeløn.

Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis du mod myndighedernes anbefalinger vælger at rejse til udlandet, og du i forbindelse med rejsen bliver smittet med coronavirus. I sådan en situation vil din arbejdsgiver sandsynligvis gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom, hvorfor denne vil afvise betaling af din sygeløn.

Det kan dog være svært for din arbejdsgiver at bevise, at du er blevet smittet med coronavirus på din rejse, fordi inkubationstiden af virussen er meget varierende.

Din arbejdsgivers eventuelle fritagelse af sygelønsforpligtelsen er altid ud fra en konkret vurdering. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Kontakt: Regionskonsulent

Hjemmearbejde/hjemsendelse

Jeg har øget risiko for coronavirus – kan jeg blive hjemme?

Hvis du er utryg ved at møde på arbejde, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg. Vurderer din læge, at der er en konkret risiko ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning, der minimerer risikoen. For eksempel ved at arbejde hjemmefra eller blive flyttet til en plads uden borgerkontakt.

Det er vigtigt, at du er i dialog med din arbejdsgiver og ikke bare bliver hjemme, fordi udeblivelse kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde, og du ikke er udsat for risiko, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Dansk Socialrådgiverforening: Særlige risikogrupper m.m.
» Aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn: Aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a
» Kontakt: Regionskonsulent
» Pjece: Gode råd til dig, der er i øget risiko
» Sundhedsstyrelsen: Opdateret beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19
» Sundhedsstyrelsen: Personer med øget risiko ved COVID-19 (fagligt grundlag)
» Sundhedsstyrelsen: Personer i øget risiko

Kan min arbejdsgiver vælge, at jeg skal arbejde hjemmefra?

Det er din arbejdsgiver, der leder og fordeler arbejdet, hvorfor din arbejdsgiver kan bede dig om at arbejde hjemmefra.

Du skal dog som udgangspunkt have de nødvendige værktøjer til rådighed efter sædvanlige retningslinjer for hjemmearbejde og datasikkerhed.

» Arbejdstilsynet: Hjemmearbejde
» Arbejdstilsynet: Arbejdspladsens indretning og inventar
» Dansk Socialrådgiverforening: Arbejde hjemmefra
» Dansk Socialrådgiverforening: Indretning af hjemmearbejdspladsen
» Dansk Socialrådgiverforening: Regler om hjemmearbejdspladsen
» Datatilsynet: Gode råd om hjemmearbejde

Skal jeg arbejde, mens jeg er hjemsendt?

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver kan pålægge dig at arbejde hjemmefra, såfremt det er muligt, og du ikke er syg.

Derudover skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra, hvis du ikke har mulighed for at møde på arbejdet, for eksempel hvis du tilhører gruppen som har øget risiko for coronavirus.

Hvad er retningslinjerne for at forhindre spredning af coronavirus i jobcentrene?

Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet retningslinjer for jobcentrene.

» Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Børnepasning

Mit barn er hjemsendt på grund af coronavirus

Den midlertidige ret til dagpenge i op til 10 dage ved pasning af hjemsendte børn er forlænget frem til den 30. juni 2021.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen, og der kan i medfør af loven kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Betingelser som skal være opfyldt, før du har ret til dagpenge:

  • Du opfylder barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
  • Du har ikke mulighed for hjemmearbejde.
  • Du har opbrugt betalte omsorgsdage eller afspadsering, du kan bruge til pasning af barnet. Hvis der er tale om et barn, der er konstateret smittet med coronavirus, skal du desuden have brugt barnets første og anden sygedag.
  • Du får ikke udbetalt løn eller holder ferie for samme dag.

Du anses ikke for at kunne holde en omsorgsdag, hvis du har mindre end én ubrugt omsorgsdag tilbage. Det samme gør sig gældende, hvis du har en fritvalgskonto eller anden lignende opsparingskonto med adgang til at kunne trække betaling for omsorgsdage eller barnets første og anden sygedag. Indestående på kontoen må således ikke være lavere end den overenskomstfastsatte sats for en omsorgsdag eller barns sygedag. Hvis der ikke er en overenskomstfastsat sats, skal indestående som minimum svare til værdien af barns første sygedag.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du desuden over for Udbetaling Danmark på tro og love erklære, at det ikke er muligt at drive din virksomhed hjemmefra.

Dokumentation for ovenstående skal fremsendes til Udbetaling Danmark – du kan finde blanketterne på borger.dk.

Dagpengene udbetales direkte til dig og kan ikke udbetales som refusion til din arbejdsgiver, fordi der ikke er ret til ydelsen, hvis du får løn fra din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal dog stadig indberette dit fravær på virk.dk.

Med ordningen ændres der i øvrigt ikke på gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær.

» Borger.dk: Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19
» Lov: Barselsloven
» Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering: Ny lov forlænger midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet m.v. på grund af covid-19

Børnepasning i løbet af ugen

Hvis dine børn ikke kan komme i skole og/eller daginstitution alle ugens dage, fordi der ikke er plads til alle børn på samme tid på grund af coronasituationen, er det som udgangspunkt din egen opgave at finde alternativ børnepasning, såfremt pasning er nødvendigt.

Det anbefales, at du forsøger at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn, arbejde på skæve tidspunkter eller en anden kreativ løsning.

Børnepasning i forbindelse med hjemmearbejde

Det ansættelsesretlige udgangspunkt er, at det er dit eget ansvar at finde børnepasning, så du kan stå til rådighed for din arbejdsgiver, siden du får løn, når du arbejder hjemme. Hvis du ikke kan stå til rådighed i det samme omfang, som du plejer, så skal du tage fat i din arbejdsgiver for at finde en løsning.

Det anbefales, at du i så fald forsøger at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde ferie, holde fri uden løn, arbejde på skæve tidspunkter eller en anden kreativ løsning.

Afspadsering og flekstid

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afspadsere eller afvikle flekstimer?

Afspadsering er timer oparbejdet ved overarbejde eller merarbejde. Afspadsering kan afvikles i henhold til overenskomstens bestemmelser eller ved en lokalaftale vedrørende flekstid.

Såfremt der lokalt er behov for, at der optjenes og afvikles flekstid på en anden måde end den sædvanlige, skal dette ske efter aftale mellem tillidsrepræsentanten og din arbejdsgiver.

Løn

Får jeg løn i den kommende periode?

Hvis du arbejder i den offentlige sektor, så vil du modtage løn, hvorimod hvis du arbejder i den private sektor, så afhænger det af, hvordan din arbejdsgiver vælger at håndtere situationen. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Kontakt: Regionskonsulent

Ferie

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie uden varsel?

Hovedferie skal varsles med tre måneders varsel og restferie med én måneds varsel. Men væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn kan betyde, at din arbejdsgiver kan varsle ferie med et kortere varsel.

Coronasituationen har medført en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation, der kan begrunde ganske korte varsler. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Kontakt: Regionskonsulent
» Lov: Ferieloven

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagt ferie?

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er din ferie endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, at du kommer på arbejde i den ellers planlagte ferieperiode.

Hvis din arbejdsgiver inddrager din allerede planlagt, så skal du have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om corona
» Kontakt: Regionskonsulent
» Lov: Ferieloven

Arbejdsfordeling og lønkompensationsordning (privatansatte)

Den midlertidige arbejdsfordeling

Under coronasituationen har det været muligt at benytte to forskellige arbejdsfordelingsordninger. Den ene er den traditionelle arbejdsfordelingsordning, der har eksisteret i mange år. Den anden er en midlertidig ordning, der er aftalt i forbindelse med coronavirus, som gælder for alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked.

Det vil være muligt at anvende den midlertidige ordning fra den 14. september 2020 og indtil den 31. december 2021.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om den midlertidige arbejdsfordeling
» FTFa: Alt om arbejdsfordeling
» Lov: Adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19
» Lov: Ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
» Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering: Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning
» Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering: Forlængelse og justering af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.
» Trepartsaftale: Forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Lønkompensationsordningen

Lønkompensationsordningen har til sigte delvist at dække lønudgifter til de virksomheder, der berøres af arbejdsmangel som følge af coronasituationen, så medarbejderne kan beholde deres arbejde og løn.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge ordningen om lønkompensation frem til den 30. juni 2021 med henblik på at skabe tryghed for medarbejdere og virksomheder i den kommende tid.

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Vejledning om lønkompensationsordningen
» Trepartsaftale: Trepartsaftale om lønkompensation forlænget til 30. juni 2021

Øvrige

Håndtering af coronasituationen som ledig socialrådgiver

De fleste a-kasser har på nuværende tidspunkt lukket for fysisk møde. Det anbefales, at du holder dig opdateret på din a-kasses hjemmeside.

» FTFa: Håndtering af coronavirus FTFa

Uroen på finansmarkederne – PKA

PKA har lavet en FAQ på deres hjemmeside om, hvad der gældende for dig.

Har du spørgsmål vedrørende din pension anbefales det, at du til enhver tid kontakter dit pensionsselskab.

» PKA: Vejledning om uroen på finansmarkederne

Ændring af arbejdsopgaver

Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver kan ændre dine arbejdsopgaver, hvis ændringerne er saglige.

Din arbejdsgiver skal varsle væsentlige ændringer med dit individuelle opsigelsesvarsel. Mindre ændringer kan gennemføres fra dag til dag, men ofte vil disse blive varslet med et passende varsel, så du kan indrette dig på den nye situation.

Når din arbejdsgiver varsler væsentlige ændringer, kan du vælge at acceptere ændringerne, og de vil derefter træde i kraft efter varslets udløb, og ansættelsesforholdet fortsætter på de ændrede vilkår.

Hvis du ikke vil acceptere de væsentlige ændringer, kan du vælge at betragte varslingen som en opsigelse fra din arbejdsgiver, og du vil fratræde ved udløbet af din opsigelsesperiode.

På det kommunale område er der lavet en fælleserklæring, fordi coronasituationen har krævet stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt. Derfor har Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet udarbejdet en fælleserklæring, som ligner den der var gældende i foråret 2020. I fælleserklæringen sættes fokus på, at coronasituationen kan medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelser, opgaver med videre, og der lægges vægt på lokal dialog og drøftelser og frivillighed.

» Fælleserklæring: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt
» Lov: Funktionærloven

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.