Barns 1. og 2. sygedag

Offentligt ansatte

Der er mulighed for fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Du skal være opmærksom på, at første sygedag, er første sygedag, og anden sygedag er anden sygedag. Så hvis dit barn bliver syg en søndag, kan du holde barnets 2. sygedag om mandagen. Forældre kan dele fraværet mellem sig, men altså ikke begge holde både 1. og 2. sygedag i forlængelse af hinanden.

Retten til barns sygedag er naturligvis et gode for biologiske og adoptivforældre med hjemmeboende børn, men tilsvarende rettighed har en ansat, som har forældremyndighed over et hjemmeboende barn uden at være biologisk eller adoptivforælder.

Tilfælde der falder uden for ovennævnte, afgøres efter et konkret skøn over dels barnets tarv og tilknytningen til den ansatte. Det vil sige, at der efter en konkret vurdering også kan gives frihed ved barns sygdom til ”papforældre”. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og den ansattes tilknytning til barnet.

Privatansat

Er du privat ansat, har du som udgangspunkt ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag, medmindre dette er aftalt i din kontrakt eller fremgår af personalehåndbogen eller af en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.