• Den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig, er at bortvise dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig. Det gælder også lønudbetalingen.
  • Din arbejdsgiver kan kun bortvise dig, hvis der er tale om en alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, f.eks. at du udebliver fra tjeneste uden gyldig grund, overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begår kriminelle handlinger.
  • Bliver du bortvist, er det reglen, at den skal ske umiddelbart efter din forseelse eller umiddelbart efter det er kommet til ledelsens kendskab.
  • Hvis ledelsen vil bortvise dig, skal du være opmærksom på:
    • Du bør øjeblikkelig kontakte din TR eller din konsulent, så de kan hjælpe dig
    • En bortvisning er kun berettiget, hvis der er tale om en meget alvorlig pligtforsømmelse fra din side, f.eks. ulovlig udeblivelse fra tjenesten.
    • Du har krav på at blive partshørt, og ledelsen skal tage stilling til din forklaring før de afgør sagen. Partshøring gælder kun på private arbejdspladser, hvis det er aftalt. Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.
  • Hvis du ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, skal du sammen med din konsulent hurtigst muligt protestere mod bortvisningen og stille din arbejdskraft til rådighed. Det betyder at du ikke uden videre kan udeblive fra dit arbejde, når du har protesteret.

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.