Afskedigelse og ledighed

Her kan du læse om de vigtigste regler om afskedigelse og ledighed for ansatte i regioner, kommuner og staten. For privatansatte gælder de samme overordnede principper, selvom reglerne kan være udformet anderledes

Afskedigelse

 • Hvis du bliver afskediget fra din stilling, er der – uanset årsagen – regler og procedurer, der skal følges.
 • Der er under alle omstændigheder et krav om, at afskedigelsen skal være sagligt begrundet, (sygdom kan være saglig begrundelse) og at der er nogle aftalte varsler, der skal overholdes.
 • Hvis din leder varsler, at han/hun agter at afskedige dig, skal du være opmærksom på, at du øjeblikkelig bør kontakte din konsulent, så de kan hjælpe dig.. Og at du som offentligt ansat skal partshøres inden du kan afskediges. Det vil sige, at du har ret til at udtale dig inden der kan foretages en afskedigelse af dig.
 • Du bør bede din konsulent om hjælp til at udforme dit partshøringsbrev.
 • Regler og procedurer for afskedigelse er fastsat i funktionærloven, i overenskomsterne og i forvaltningsloven. Forvaltningsloven gælder for offentligt ansatte og ansatte i selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med det offentlige.

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarsler for overenskomstansatte

 • Hvis du er ansat på prøve (de første 3 måneder af din ansættelse), har du almindeligvis ret til at opsige din stilling med dags varsel. Efter prøvetiden er opsigelsesvarslet fra den ansattes side altid en måned.
 • Fra arbejdsgiverens side varierer opsigelsesvarslet afhængig af ansættelsestiden. Se skema med oversigt over opsigelsesvarsler.
 • For arbejdsgiverens vedkommende skal opsigelsen afgives så tidligt, at fratræden kan ske inden udløbet af de angivne perioder.
 • For både arbejdsgiver og den ansatte gælder, at opsigelsen – bortset fra i prøvetiden – kun kan ske til fratræden ved en måneds udgang.
 • Parterne har mulighed for at forlænge den ansattes opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af arbejdsgiverens varsel. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis der er lavet sådan en aftale. Det sker nogle gange, at der i prøvetiden er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede og midlertidige stillinger

 • Ved vikaransættelser af højst en måneds varighed kan både du og din arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet fra dag til dag.
 • Hvis vikariatet forlænges, træder de almindelige opsigelsesvarsler i kraft.
 • Hvis du er tidsbegrænset ansat i mere end en måned, er du i princippet opsagt allerede ved ansættelsen, når fratrædelsestidspunktet er aftalt ved ansættelsen. Hvis du eller din arbejdsgiver får behov for at opsige vikariatet inden det udløber, gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

Opsigelsesvarsler for tjenestemænd

 • Tjenestemænds opsigelsesvarsel følger tjenestemandsloven og Tjenestemandsregulativet.
 • Arbejdsgivernes varsel ved afskedigelse af en tjenestemand er 3 måneder til en måneds udgang.
 • Tjenestemænd ansat på prøve har i de første 6 måneder 14 dages opsigelsesvarsel og i resten af den normalt 2-årige prøvetid 1 måneds varsel.
 • Derefter har du som tjenestemand et opsigelsesvarsel på 3 måneder til en måneds udgang.
 • For tjenestemænd gælder nogle særlige beskyttelsesregler ved afskedigelse, herunder procedureregler og pension. Er du i tvivl, kan du kontakte din konsulent, TR eller regionskontor.

Bortvisning

 • Den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig, er at bortvise dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig. Det gælder også lønudbetalingen.
 • Din arbejdsgiver kan kun bortvise dig, hvis der er tale om en alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, f.eks. at du udebliver fra tjeneste uden gyldig grund, overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begår kriminelle handlinger.
 • Bliver du bortvist, er det reglen, at den skal ske umiddelbart efter din forseelse eller umiddelbart efter det er kommet til ledelsens kendskab.
 • Hvis ledelsen vil bortvise dig, skal du være opmærksom på:
  • Du bør øjeblikkelig kontakte din TR eller din konsulent, så de kan hjælpe dig
  • En bortvisning er kun berettiget, hvis der er tale om en meget alvorlig pligtforsømmelse fra din side, f.eks. ulovlig udeblivelse fra tjenesten.
  • Du har krav på at blive partshørt, og ledelsen skal tage stilling til din forklaring før de afgør sagen. Partshøring gælder kun på private arbejdspladser, hvis det er aftalt. Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.
 • Hvis du ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, skal du sammen med din konsulent hurtigst muligt protestere mod bortvisningen og stille din arbejdskraft til rådighed. Det betyder at du ikke uden videre kan udeblive fra dit arbejde, når du har protesteret.

Dagpenge, ledighed og A-kasse

Dagpenge og ledighed

Du skal være medlem af en A-kasse og tilmeldt Jobnet som ledig for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.

Har du spørgsmål om dine rettigheder og pligter som ledig og om arbejdsløshedsdagpenge, skal du rette henvendelse til din A-kasse og dit Jobcenter.

Det kan f.eks. være spørgsmål om:

 • regler for at få dagpenge
 • dagpengesatser
 • hvor længe du kan få dagpenge
 • karantæneregler
 • G-dage
 • dagpenge under ferie
 • dagpenge til uddannelse
 • rådighedsregler
 • rådighedssamtaler i A-kassen
 • jobsamtaler i Jobcentret
 • aktivering

A-kasse

Alle lønmodtagere og selvstændige har frit valg af arbejdsløshedskasse. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvor man forsikrer sig mod ledighed.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du vælger FTFA. Det er fordi foreningen har været med til at oprette FTFA, og fordi socialrådgiverne er repræsenteret i FTFA’s styrende organer.

FTFA har som den eneste A-kasse en specificeret service til socialrådgivere. A-kassen holder øje med ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen på socialrådgivernes arbejdsmarked og har konsulenter ansat, som kan besvare spørgsmål, der relaterer til netop vores fag.

Hos FTFA kan man få oplysning om, hvor vigtigt det er at være indmeldt inden, eller straks, man er færdig med sin uddannelse for at være dagpengeberettiget som dimittend.

Alle spørgsmål om din dagpengeret,  ledighed og f.eks. efterløn besvares ved henvendelse til FTFA.

Få mere at vide om arbejdsløshedsforsikringen og rettigheder som ledig via FTFA.

Tilmelding som ledig

Husk at tilmelde dig som ledig i Jobnet

Find dit jobcenter

På Jobnets hjemmeside kan du finde det jobcenter, der ligger tættest på dig. Find jobcenter.

Er du nyuddannet/dimittend?

Husk at der er særlige regler for nyuddannede. Tjek reglerne i FTFA.

Tryghedspuljen - kommunalt ansatte

Kommunalt ansatte socialrådgivere, der bliver afskediget, kan søge om støtte til at komme videre med et tilskud fra tryghedspuljen. Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 er der blevet afsat en større pulje til tryghedsskabende aktiviteter for ansatte, der afskediges.

Hvis du er afskediget som ansat i en kommune, kan du søge op til 20.000 kroner til aktiviteter som kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparring og realkompetenceudvikling. Aktiviteten må ikke være udbudt af kommunen og skal være noget, kommunen ikke tilbyder i forvejen. Det er dig, der vælger aktiviteten.

Praktisk om ansøgningen

Ansøgningsblanket, vejledning mm. finder du på www.tryghedspuljen.dk.

Du søger sammen med din nærmeste chef og DS’ konsulent/TR. Når du har søgt, skal du have svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt underskrevet af alle parter.

Du skal have ansøgt, inden du fratræder. Hvis du blive fritstillet, kan du også ansøge i fritstillingsperioden.

» Læs også om Tryghedspuljen på www.oao.dk

Kompetenceudvikling/ efteruddannelse

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er vigtig for alle socialrådgivere, både som personlig udvikling og for at holde sig ajour med faget.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du som socialrådgiver vælger en kompetencegivende uddannelse, når du skal efteruddannes.

» Få ideer til kompetencegivende efter-videreuddannelse.

Vær desuden opmærksom på, at Center for offentlig kompetenceudvikling COK udbyder mange korte kurser, der henvender sig til blandt andet til socialrådgivere.

Karrieresparring

Karrieresparring eller rådgivning har til formål at hjælpe dig med at afklare dine kompetencer og jobmæssige fremtid.

Ønsker du hjælp til at få afklaret dine kompetencer, har du mulighed for at deltage i FTF’s særlige karriererådgivning for afskedigede socialrådgivere i kommunen. Du kan også få hjælp og støtte til en effektiv og gennemslagskraftig jobsøgning.

» Læs meget mere om FTFA´s tilbud om karriererådgivning

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering er en vurdering af den enkeltes samlede viden, erfaring og kompetencer. En vurdering foretages med henblik på at søge optagelse på en uddannelse eller på at få anerkendt dele af eller hele uddannelser på baggrund af øvrige kompetencer og erfaring. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution.

Individuel rådgivning

Det kan opleves som et stort chock at blive afskediget. Måske har du brug for at tale om de personlige og arbejdsmæssige udfordringer, der kan opstå med baggrund i afskedigelsen.

Dansk Socialrådgiverforening kan tilbyde en samtale over Karrieretelefonen, som er en særlig telefonrådgivning, hvor medlemmer kan få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling.

Hensigten med dette medlemstilbud er at give støtte til og udfordre egne tanker om den jobmæssige fremtid. Formålet er at give hjælp til selvhjælp. Samtalen skal give overblik og inspiration til selv at komme videre i egne overvejelser. Metoden er coaching og sparring ud fra en anerkendende tilgang. Samtalen er fortrolig.

» Læs mere om Karrieretelefonen. Tilbuddet er gratis for medlemmer.

Brochure om Tryghedspuljen

» Download brochure om Tryghedspuljen

For ansatte i den private sektor gælder særlige procedurer og regler.
Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.