Klagevejledning

Dansk Socialrådgiverforening lægger vægt på høj kvalitet i både rådgivning og sagsbehandling, og vi anser derfor en klage som en mulighed for at blive bedre. Her på siden finder du vejledning til, hvordan du kan klage.

Hvis du har modtaget en personlig rådgivning eller Dansk Socialrådgiverforening har varetaget en sag for dig, og du ikke er tilfreds, kan du klage.

Hvem kan klage?

Det er en forudsætning for behandlingen af din klage, at du er et aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening under hele klageforløbet. Det vil sige, fra da du fik rådgivningen eller din sag blev varetaget, til din klage er færdigbehandlet.

Du er et aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening, hvis du betaler:

 • Normalkontingent
 • Deltids- og ledighedskontingent
 • Barselskontingent
 • Dimittendkontingent
 • Kontingent som fuldtidsstuderende socialrådgiver på en videreuddannelse

» Læs mere om kontingent

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over Dansk Socialrådgiverforenings rådgivning eller behandling af din sag – der ikke er indbragt for en domstol.

Der er dermed adgang til at klage over alle typer af medlemssager, som Dansk Socialrådgiverforening er forpligtiget til at yde bistand i.

Realitetsklager:

Ved realitetsklager forstås en klage over afgørelsens resultat, for eksempel:

 • en afgørelse om, at Dansk Socialrådgiverforening ikke finder anledning til at forfølge en sag af ansættelsesretlige karakter, eller
 • et indgået forlig med en arbejdsgiver i en personsag.

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Formalitetsklager:

Ved formalitetsklager forstås klager over eventuelle fejl og mangler i sagsbehandlingen, for eksempel:

 • at du ikke er blevet hørt,
 • at sagsbehandlingen har været langsommelig,
 • at en afgørelse ikke er begrundet, eller
 • at en afgørelse ikke er ledsaget med en klagevejledning.

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Hvad kan der ikke klages over?

Der ikke kan klages over forhold, der vedrører Dansk Socialrådgiverforenings kollektive interessevaretagelse eller i øvrigt generelle fagpolitiske beslutninger truffet af foreningen. For eksempel kan du ikke klage over udfaldet af overenskomstforhandlingerne, herunder forhåndsaftaler og niveausager.

Klagefrister

Vil du klage over en afgørelse eller rådgivning foretaget/givet af Dansk Socialrådgiverforening er fristen fire uger efter, at du har modtaget klagevejledningen.

Ovenstående frist gælder også, hvis du ønsker at anke en afgørelse fra en regionsbestyrelse eller fra den daglig ledelse i fællesadministrationen.

Hvordan klages der?

Du skal udfylde klageskemaet, hvor du blandt andet laver en redegørelse for, hvad det er, du klager over. For eksempel en beskrivelse af forløbet og afgørelsen, du klager over.

Det er hjælpsomt, og det vil gøre behandlingen af din klage hurtigere, hvis du medsender alt materiale, du har om din sag. Herudover vil de klageansvarlige rekvirere dokumenter, som eventuelt er nødvendige for at behandle din klage.

» Du finder klageskemaet her

Hvor skal klagen sendes hen?

Dansk Socialrådgiverforening
Fællesadministrationen

Toldbodgade 19 B
1253 København K

E-mail: klageinstans@socialraadgiverne.dk

Hvordan behandles klagen?

Når Dansk Socialrådgiverforenings fællesadministration modtager din klage, undersøges det, om du er medlem. Herefter vil du modtage en kvittering på modtagelsen af din klage samt hvem den klageansvarlige i din sag er.

Når den klageansvarlige vurderer, at alt relevant materiale og udtalelser er kommet frem, vil du igen modtage en kvittering for, hvornår regionsbestyrelsen eller daglig ledelse forventer at træffe afgørelse i din sag. Når der er truffet en afgørelse, vil du efterfølgende skriftligt modtage den.

En regionsbestyrelse eller daglig ledelse kan træffe følgende afgørelser:

 • Fuldt ud imødekomme din klage.
 • Delvist imødekomme din klage.
 • Ikke imødekomme din klage.

Såfremt din klage er delvist imødekommet eller ikke imødekommet, kan du anke afgørelsen til Dansk Socialrådgiverforenings eksterne klageinstans.

Vær opmærksom på, at du senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, kan anke til Dansk Socialrådgiverforenings fællesadministration.

Den eksterne klageinstans kan ikke træffe afgørelser, men kan komme med følgende anbefalinger:

 • Fastslå at klagen er ubegrundet.
 • Udtale kritik af den påklagede afgørelse/rådgivning eller sagsbehandling.
 • Fastsætte en erstatning til dig for økonomiske tab, der er forvoldt ved den påklagede afgørelse/rådgivning eller sagsbehandling.
 • Henstille overfor Dansk Socialrådgiverforening at der indføres en ændring af den anvendte forretningsgang.

Klage over en afgørelse fra en regionsbestyrelse eller daglig ledelse

Ankefristen for at anke en afgørelse fra en regionsbestyrelse eller daglig ledelse er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Anken sendes til Dansk Socialrådgiverforenings fællesadministration, der efterfølgende videresender anken til Dansk Socialrådgiverforenings eksterne klageinstans, dommer Anette Fogh.

Dansk Socialrådgiverforening
Fællesadministrationen

Toldbodgade 19 B
1253 København K
E-mail: klageinstans@socialraadgiverne.dk

» Du finder ankeskemaet her

Tvivlsspørgsmål

Du vil altid kunne få råd og vejledning i din region. Hvis du ikke ønsker at rette henvendelse til din region, har du mulighed for at skrive et brev eller sende en e-mail til Dansk Socialrådgivnings sekretariat. Så vil du blive vejledt i, hvorledes du skal forholde dig.

Dansk Socialrådgiverforening
Fællesadministrationen

Toldbodgade 19 B
1253 København K

Telefonnummer: 7010 1099
E-mail: klageinstans@socialraadgiverne.dk

Kontakt Medlemsservice