Dit medlemsskab

Her på siden kan du orientere dig om, hvordan du anvender selvbetjening i 'Mit DS' samt procedurer omkring klager og udmeldelse.

Mit DS

Tjek kurser, tilmeld dig faggrupper og få nyheder fra den sociale verden.”Mit DS” er Dansk Socialrådgiverforenings medlems- og selvbetjeningssystem.

I selvbetjeningssystemet har du let adgang til relevante faggrupper, nyhedsmails, kurser og konferencer.

Modtag information til tiden og tilmeld kontingentbetalinger til Nets

Hvis vi har dine kontaktoplysninger, får du dit fagblad til tiden. Du kan også være sikker på, du betaler den rigtige kontingent og tilmelde kontingentbetalinger til Nets. Under “Mit DS” kan du se, hvem din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er (hvis AMiR er socialrådgiver).

Husk at opdatér – har DS de rigtige oplysninger på dig?

For at vi kan give dig den relevante information og de rigtige tilbud, er det vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger om dig.

I “Mit DS” kan du kontrollere og selv rette de oplysninger, DS har registreret om dig. Du kan ændre din adresse, telefonnummer, e-mailadresse og arbejdsplads. Og med oplysninger om din faggruppe, dit eventuelle tillidserhverv, hvorvidt du er kasserer, bestyrelsesmedlem osv. kan vi sikre, at du får oplysninger om arrangementer, der er interessante for dig.

Har vi ikke din rigtige e-mail adresse, risikerer du at gå glip af relevant information.

Hjælp os med lønstatistikken – for dine kollegaers skyld

Dansk Socialrådgiverforening laver løbende lønstatistik for medlemmer på både det offentlige og private område. Du kan hjælpe ved at holde dine oplysninger i Selvbetjening opdateret. På den måde gør du det nemmere for os at sende dig de spørgeskemaer, der dækker lige dit arbejdsområde. Det giver os større viden om lønniveauet på forskellige områder, så vi kan give bedre rådgivning af vores medlemmer.

Dit første login

Hvis det er første gang du logger ind på Selvbetjening, skal du klikke på linket: ’Ny adgangs-kode for førstegangsbrugere’. Her skal du skrive dit medlemsnummer, CPR-nr. samt e-mail, og dernæst vælge en adgangs-kode. Nu er du oprettet som bruger og kan se frem til en mere målrettet service.

Gå til Selvbetjening

Klager

Du har ret til at klage, hvis du mener, DS har behandlet din sag ukorrrekt. Find råd og vejledning i, hvordan du gør.

I en organisation med 16.000 medlemmer og mere end 70 medarbejdere fordelt over hele landet, kan der opstå situationer, hvor du som medlem føler dig forkert behandlet. Derfor skal du naturligvis have ret til at klage, hvis du mener, at Dansk Socialrådgiverforening har behandlet din sag ukorrekt.

Du kan klage over fejl og forsømmelser i behandlingen af din sag i regionerne og i det centrale sekretariat.

Klageskema
» Hent klageskema

Betingelser for at klage

Det er en forudsætning for behandling af en klage, at du er aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening uafbrudt i hele perioden, fra det, du klager over, er opstået, og indtil din klage er færdigbehandlet.

Du er aktivt medlem, hvis du betaler

 • Normalkontingent
 • Deltids- og ledighedskontingent
 • Barselskontingent
 • Dimittendkontingent
 • Kontingent som fuldtidsstuderende socialrådgiver på videreuddannelse

» Læs mere om de enkelte kontingentgrupper

Sådan klager du

Din klage skal være skriftlig, have tydelig afsender, og det skal klart fremgå,
at der er tale om en klage. Husk at orientere dig i klagefristerne og i betingelser for at klage.

Du kan vælge at printe og udfylde klageskemaet og sende det med posten til Dansk Socialrådgiverforening, eller du kan skrive en mail, der indeholder de samme oplysninger som i skemaet.

Send i første omgang din klage direkte til den medarbejder, der har behandlet din sag. Klager til den regionale medarbejder og klager til Regionsbestyrelsen sendes til regionen.

Klager til Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen sendes til Sekretariatet, der sender klagen videre.

Klager til den eksterne klageinstans sendes til Sekretariatet, der videresender klagen til ekstern klageinstans.

Du finder adresserne på regioner og sekretariat nedenfor.

Du får i svaret på din klage anvisning på, hvordan du kan gå videre i klagesystemet.

Sekretariatet:

Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19 B, 1253 København K. Send e-mail med klage til sekretariatet: klageinstans@socialraadgiverne.dk

Region Nord:

Dansk Socialrådgiverforening, Søren Frichsvej 42 H, 1. th., 8230 Åbyhøj. Send e-mail med klage til Region Nord: ds-nord@socialraadgiverne.dk

Region Syd:

Dansk Socialrådgiverforening, Vesterballevej 3 A, Snoghøj, 7000 Fredericia. Send e-mail med klage til Region Syd: ds-syd@socialraadgiverne.dk

Region Øst:

Dansk Socialrådgiverforening, Kornerups Vænge 12, 2., 4000 Roskilde. Send e-mail med klage til Region Øst: ds-oest@socialraadgiverne.dk

Klagefrister

Der gælder følgende frister for at klage:

 • Klager over afgørelser skal være os i hænde senest én måned efter, at afgørelsen er meddelt dig.  Afgørelser i medlemssager meddeles skriftligt og ledsages af en klagevejledning og angivelse af klagefrist.
 • For klager over sagsbehandlingen (fejl, forsømmelser o.l.) gælder en ”en rimelig frist”. Det indebærer, at det er 1. klageinstans (Regionsbestyerlse/Daglig Ledelse), som konkret afgør, om en klage kan behandles efter klagereglerne. I vurderingen indgår tidsrummet mellem indgivelse af klagen og det forhold der klages over, samt vurdering af sagens betydning for den enkelte. (faktuel eller økonomisk betydning).
 • Fristen for at anke en afgørelse fra en klageinstans til næste niveau er én måned. Fristen meddeles skriftligt til medlemmet i forbindelse med orientering om afgørelsen ledsages af en ankevejledning.

Sådan behandles klager

Der er helt klare regler for, hvordan din klage behandles i DS.

DS ønsker vi at have en god relation til og dialog med alle vores medlemmer – også når vi ikke er enige. Klagesystemet fremmer en hurtig og effektiv klagesagsbehandling, sikrer uvildighed, indeholder tilbud om mægling og sikrer retssikkerhed og gennemskuelighed.

Du får svar på din klage senest 14 dage efter, vi har modtaget din klage. I svaret fremgår det, hvor lang tid behandlingen af din klage forventes at tage. Det er en grundregel, at den, der klages over, altid høres, inden klageren får et svar. Behandlingen af klagen skal afsluttes med et skriftligt, begrundet svar.

Der gælder en tre måneders klagefrist over almindelig sagsbehandling.

Hovedbestyrelsen orienteres om alle klager.

Det er en forudsætning for behandling af en klage efter disse bestemmelser, at du er aktivt medlem uafbrudt i hele perioden, fra det, du klager over, er opstået, og indtil din klage er færdigbehandlet.

Dansk Socialrådgiverforening skal overholde gældende lovgivning, egne love, beslutninger i repræsentantskab og hovedbestyrelse, herunder minimumstandarder samt aftaler, overenskomster og “god forvaltningsskik“.

Klagens vej gennem to instanser

Du skal i første omgang fremlægge din klage for den medarbejder i Dansk Socialrådgiverforening, der har behandlet din sag. Herefter vil du blive indkaldt til et møde med den lokale ledelse. Hvis du får et tilfredsstillende svar, er sagen ude af verden. Hvis du derimod er utilfreds med svaret, tilbyder vi dig konfliktmægling med en uvildig mægler. Mægleren vælges i fællesskab af dig og DS.

Kan vi ikke løse sagen ved mægling kan du indbringe din klage til 1. instans.

1. klageinstans

Klager behandles i 1. instans af den ansvarlige politiske ledelse i Dansk Socialrådgiverforening, dvs. Regionsbestyrelsen behandler klager over sagsbehandling i regionerne, og Daglig Ledelse behandler klager over sagsbehandling i det centrale sekretariat.

2. klageinstans

Regionsbestyrelsernes og Daglig Ledelses afgørelser kan ankes til Den Eksterne Klageinstans. Den eksterne Klageinstans behandler sagen selvstændigt og uafhængigt af DS. Klageinstansens afgørelse er vejledende for Dansk Socialrådgiverforening.

Den eksterne Klageinstans sikrer sig, at klageren har en individuel interesse i sagen, og at klagen har været forelagt den DS-instans, der er ansvarlig for sagen, og den person, der evt. klages over. Hvis dette ikke er tilfældet, forelægger instansen klagen for de implicerede og anmoder om en udtalelse i sagen.

Du vil naturligvis blive orienteret om dette forløb, og du vil modtage en kopi af resultatet af høringen. Du har derefter mulighed for at komme med yderligere bemærkninger inden for en kort tidsfrist. Hvis du har bemærkninger, vil sagen på ny blive forelagt for den ansvarlige instans i Dansk Socialrådgiverforening.

Den eksterne Klageinstans kan indhente flere oplysninger, som den anser for nødvendige for klagens behandling. Du vil få at vide, hvis Den eksterne Klageinstans finder nye oplysninger af betydning for afgørelsen. Herefter vil Den eksterne Klageinstans træffe sin afgørelse.

Skønner Den eksterne Klageinstans det nødvendigt, kan han indkalde parterne (medlem og sagsbehandler(e)) til at afgive mundtlig forklaring. Klagerens evt. rejseudgifter godtgøres svarende til billigste offentlige transportmiddel. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. Afgørelsen fra Den eksterne Klageinstans vil blive sendt direkte til dig og den/de instanser i Dansk Socialrådgiverforening, der er blevet klaget over.

Afgørelser fra Den Eksterne Klageinstans

Afgørelser fra Den eksterne Klageinstans er vejledende for Dansk Socialrådgiverforening.

Der er tre typer afgørelser:

 • intet grundlag for at udtale kritik
 • udtale af kritik
 • anbefaling af økonomisk erstatning (størrelse angives)

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle klager af politisk karakter, herunder Dansk Socialrådgiverforenings almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, f.eks. overenskomstforhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår.

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle sager, der er rejst ved voldgift eller domstolene.

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle klager over det generelle politiske og fagpolitiske arbejde herunder Dansk Socialrådgiverforenings medlemskab af FH, internationalt arbejde og lignende.

Udmeldelse

Vi er virkelig kede af at miste dig. Vores fællesskab er vores styrke, og det er alvorligt hver gang vi mister én.

» Læs mere om de medlemsfordele, du går glip af, hvis du melder dig ud.

Hvordan melder man sig ud?

Ønsker du at melde dig ud af Dansk Socialrådgiverforening skal det, jf Lovenes § 4, ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Skriftligheden er opfyldt med en mail.

» Send en e-mail til medlem@socialraadgiverne.dk med din udmeldelse til  DS’ medlemsadministration.

Du også kan sende udmeldelsen til:

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19 B
1253 København K
Att: Medlemskartoteket

Det er ikke muligt at melde sig ud via telefonisk henvendelse.

Du skal betale kontingent frem til udmeldelsesdatoen.

Der gælder ikke noget varsel, hvis du melder dig ud på grund af overflytning til en anden forhandlingsberettiget fagforening. Du skal da blot oplyse os om hvilken fagforening og pr. hvilken dato, du bliver medlem der.

Begrund gerne din udmeldelse

Sammen med din skriftlige udmeldelse vil vi meget gerne modtage en begrundelse for din beslutning om at melde dig ud.

Begrundelsen bruger vi i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre.

På forhånd tak fordi du vil hjælpe os med at blive bedre.

Kontakt