Nyheder

Høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)

DS kan helt overordnet tilslutte sig intensionen om at styrke kvaliteten af plejefamilieanbringelserne. DS mener at den differentierede godkendelse og de nye bestemmelser om intensiv støtte i starten og i løbet af en plejefamilieanbringelse er væsentlige gode nyskabelser. DS havde gerne set, at der var sket flere forbedringer af rammerne for netværksplejefamilier. DS taler for, at den fleksibilitet - både i form af særlige familier og i form af hurtige godkendelser, der eksisterer i forhold til de konkrete plejefamilier kan fastholde, når de fremover skal godkendes af de sociale tilsyn.

26.06.2018

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

DS finder lovforslaget om skærpet straf, hvis man ikke overholder den særligt udvidede underretningspligt, dybt problematisk. Der er behov for et fokus på den tidlige indsats i samarbejdet med familien frem for en stor stigning i underretninger, der komme af frygt blandt de fagprofessionelle.

24.03.2018

Høringssvar til lovforslag om Én plan

Borgere med komplekse og sammensatte problemer får ofte hjælp fra flere sektorer og har derfor flere handleplaner, som de i vid udstrækning selv må samordne. På den baggrund hilser vi lovforslaget meget velkommen.

12.03.2018

Høringssvar vedr. forslag til Lov om præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

DS er positiv overfor, at det nu fremgår af loven, at der skal være et klart udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen, når der bevilliges ressourceforløb. DS vurderer dog, at det er usikkert, om der med disse præciseringer sikres en større ensartethed og ændring i praksis om, hvornår en borger kan få behandlet sin sag om førtidspension uden forudgående ressourceforløb. Vi er bekymrede for, om de foreslåede lovændringer i praksis vil få betydning.

21.02.2018

Høringssvar vedr. forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

DS anerkender lovens intentioner om udstrakt fleksibilitet, både i forhold til den enkelte unge, det er nødvendigt; men også at der procesmæssigt er fokus på udvikling- og forsøgsvirksomhed. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkelig fleksibilitet i forløbet, især når den samlede FGU maximalt er 2 år.

20.02.2018

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (ændringslov)

DS finder det positiv, at den uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige indsats for unge under 25 år koordineres og samles. Især lægger vi mærke til, at indsatsen for de 15-17-årige samles et sted med en klar definition af ansvar. DS er dog bekymret for, hvordan den uvildige uddannelsesvejledning sikres - som led i den kommunale ungeindsats og i forbindelse med den unges uddannelsesplan, som det afgørende styringsredskab.

20.02.2018

Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver

DS bakker med herværende høringssvar op om de nye muligheder for at tilrettelægge socialrådgiveruddannelsen i større enheder med færre afprøvninger, og ser nu frem mod implementeringen af bekendtgørelsesændringen, som gerne skal bidrage til et sammenhængende uddannelsesforløb med styrket faglig fordybelse.

17.01.2018

Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

DS anbefaler med høringssvaret bl.a. at ministeriet revurderer hvorvidt ændringer skal omfatte sigtede unge under 18 år, da ændringerne vil forhindre at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger ny kriminalitet.

03.11.2017

Høringssvar: Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser

Der er udsendte eller revideret i 11 bekendtgørelser, som skal udmønte de ændringer af servicelovens voksenbestemmelser, som er vedtaget.

29.09.2017

Høringssvar: Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Der er fremsat lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle området af samfundet. DS har afgivet høringssvar.

19.09.2017