Nyheder

Høringssvar vedr. forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

DS anerkender lovens intentioner om udstrakt fleksibilitet, både i forhold til den enkelte unge, det er nødvendigt; men også at der procesmæssigt er fokus på udvikling- og forsøgsvirksomhed. Spørgsmålet er, om der er tilstrækkelig fleksibilitet i forløbet, især når den samlede FGU maximalt er 2 år.

20.02.2018

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (ændringslov)

DS finder det positiv, at den uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige indsats for unge under 25 år koordineres og samles. Især lægger vi mærke til, at indsatsen for de 15-17-årige samles et sted med en klar definition af ansvar. DS er dog bekymret for, hvordan den uvildige uddannelsesvejledning sikres - som led i den kommunale ungeindsats og i forbindelse med den unges uddannelsesplan, som det afgørende styringsredskab.

20.02.2018

Høringssvar: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver

DS bakker med herværende høringssvar op om de nye muligheder for at tilrettelægge socialrådgiveruddannelsen i større enheder med færre afprøvninger, og ser nu frem mod implementeringen af bekendtgørelsesændringen, som gerne skal bidrage til et sammenhængende uddannelsesforløb med styrket faglig fordybelse.

17.01.2018

Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

DS anbefaler med høringssvaret bl.a. at ministeriet revurderer hvorvidt ændringer skal omfatte sigtede unge under 18 år, da ændringerne vil forhindre at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger ny kriminalitet.

03.11.2017

Høringssvar: Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser

Der er udsendte eller revideret i 11 bekendtgørelser, som skal udmønte de ændringer af servicelovens voksenbestemmelser, som er vedtaget.

29.09.2017

Høringssvar: Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Der er fremsat lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, som gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle området af samfundet. DS har afgivet høringssvar.

19.09.2017

Høringssvar: Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

DS mener for det første, at pengene kunne bruges bedre og til noget, som har effekt. Herudover mener DS også, at ordningen vil medfører mere bureaukrati, hvilket der lige nu er stor enighed om, at der skal være meget mindre af.

13.03.2017

Høringssvar: Lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

Høringssvar til lovforslag om, at der skal indføres detaljerede regler om husorden, magtanvendelse mv. på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige flygtninge mv. Herunder regler om, at man kan sanktionere over for dem med træk i deres lommepenge.

09.03.2017

Høringssvar: Lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.)

Høringssvaret er til et lovforslag om i højere grad at bruge biometri (fingeraftryk og ansigtsskanning) til at identificere flygtninge og andre udlændinge. Herunder i kommunerne på socialforvaltningen, jobcentrene mv.

08.03.2017

Høringssvar: Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

DS understreger, at frivillighedens vej altid er bedre end tvang, når der er tale om en sårbar målgruppe med komplekse problemer. Herudover har DS en række specifikke kommentarer til vejledningen.

06.03.2017