Nyheder

Høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning)

DS er kritisk overfor lovforslag om at den enkelte myndighed selv kan beslutte proces for samarbejdet med borgeren i f.t. partshøring og afgørelser (agterskrivelser).

18.01.2019

Høringssvar til lovforslag om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven mv.

Regeringen har fremsat det lovforslag, som udmønter det ’paradigmeskift’, der er en del af Finanslovsforliget. DS mener, at lovforslaget markant svækker selve integrationsmålsætningen. Det kan medføre, at vi får grupper af mennesker, der måske lever i Danmark i mange år, men som fastholdes i en venteposition i samfundets udkant. Ydermere vil lovforlaget øge fattigdommen blandt disse mennesker.

17.01.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening kan tilslutte sig de fremlagte forslag til forenkle og fremskynde behandlingen af sager om adoption uden samtykke, og DS mener det er godt, at reglerne bliver ændret så barnet skånes i forhold til skift i opvækstmiljø i forbindelse med sag om adoption uden samtykke.

21.11.2018

Bemærkninger til forslag om nyt skilsmissesystem, herunder oprettelse af Familieretshuset

Der er fremsat forslag til et nyt skilsmissesystem. Familieretshuset og Familieretten afløser det nuværende system. Samarbejdet mellem kommunerne og Familieretshuset skal intensiveres. Tilbud til børn i forbindelse med skilsmisse udbygges og der indføres både obligatorisk og frivillige tilbud om konflikthåndtering og samarbejde til forældre i skilsmisse.

23.08.2018

Høringssvar til lovforslag om lov om almene boliger – anvendelse af Landsbyggefondens midler

Ghettoplanen disponerer over et stort milliardbeløb til salg eller nedrivning af almene boliger mv. - men der er ikke flere penge til det boligsociale arbejde. Tværtimod beskæres den årlige rammebevilling til alle de aktiviteter, som dette arbejde omfatter, markant: Fra en årlig ramme på 465 mio. kr. til en årlig ramme på 380 mio. kr. DS opfordrer derfor kraftigt til, at bevillingen ikke beskæres men øges som led i ghettoplanen.

22.08.2018

Høringssvar til lovforslag om nye kriterier for udsatte boligområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler mv.

DS påpeger, at lovforslaget uden at begrunde det ændrer kriterierne for, hvornår man har et udsat boligområde og en ghetto, og at det pludselig udvider antallet af områder voldsomt. Samtidig indfører lovforslaget meget skrappe begrænsninger på, om modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, dagpenge mv. kan flytte ind i disse områder. DS finder det meget urimeligt, fordi det forringer deres rettigheder og mulighed for at bo i de store byer.

21.08.2018

Høringssvar til lovforslag om Den Sociale Investeringsfond

Regeringen og store dele af oppositionen er enige om at etablere Den Sociale Investeringsfond, som skal medvirke til at udvikle og investere i sociale investeringsprogrammer. I en fremsat lovforslag kan man se, at målsætningen er vidtgående, idet der er en ambition om, at fonden med midler fra private investorer kan vokse sig meget stor og kan investere i en meget bred vifte af sociale og andre indsatser. De private investorer skal så have et afkast af deres investering. DS har i et høringssvar påpeget en række svagheder og vigtige problemer ved lovforslaget Den måske vigtigste er, om kommuner og andre offentlige aktører kan få midler til at investere alene, eller om de skal have en privat investor med.

05.08.2018

Høringssvar vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forordningen

Som udgangspunkt er DS enig i, at den nuværende økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen er for detaljeret og komplekst. Dette lovforslag lægger desværre ikke kun op til en forenkling, men også til en besparelse på omkring 870 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen.

03.08.2018