Nyheder

Bemærkninger til forslag om nyt skilsmissesystem, herunder oprettelse af Familieretshuset

Der er fremsat forslag til et nyt skilsmissesystem. Familieretshuset og Familieretten afløser det nuværende system. Samarbejdet mellem kommunerne og Familieretshuset skal intensiveres. Tilbud til børn i forbindelse med skilsmisse udbygges og der indføres både obligatorisk og frivillige tilbud om konflikthåndtering og samarbejde til forældre i skilsmisse.

23.08.2018

Høringssvar til lovforslag om lov om almene boliger – anvendelse af Landsbyggefondens midler

Ghettoplanen disponerer over et stort milliardbeløb til salg eller nedrivning af almene boliger mv. - men der er ikke flere penge til det boligsociale arbejde. Tværtimod beskæres den årlige rammebevilling til alle de aktiviteter, som dette arbejde omfatter, markant: Fra en årlig ramme på 465 mio. kr. til en årlig ramme på 380 mio. kr. DS opfordrer derfor kraftigt til, at bevillingen ikke beskæres men øges som led i ghettoplanen.

22.08.2018

Høringssvar til lovforslag om nye kriterier for udsatte boligområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler mv.

DS påpeger, at lovforslaget uden at begrunde det ændrer kriterierne for, hvornår man har et udsat boligområde og en ghetto, og at det pludselig udvider antallet af områder voldsomt. Samtidig indfører lovforslaget meget skrappe begrænsninger på, om modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, dagpenge mv. kan flytte ind i disse områder. DS finder det meget urimeligt, fordi det forringer deres rettigheder og mulighed for at bo i de store byer.

21.08.2018

Høringssvar til lovforslag om Den Sociale Investeringsfond

Regeringen og store dele af oppositionen er enige om at etablere Den Sociale Investeringsfond, som skal medvirke til at udvikle og investere i sociale investeringsprogrammer. I en fremsat lovforslag kan man se, at målsætningen er vidtgående, idet der er en ambition om, at fonden med midler fra private investorer kan vokse sig meget stor og kan investere i en meget bred vifte af sociale og andre indsatser. De private investorer skal så have et afkast af deres investering. DS har i et høringssvar påpeget en række svagheder og vigtige problemer ved lovforslaget Den måske vigtigste er, om kommuner og andre offentlige aktører kan få midler til at investere alene, eller om de skal have en privat investor med.

05.08.2018

Høringssvar vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forordningen

Som udgangspunkt er DS enig i, at den nuværende økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen er for detaljeret og komplekst. Dette lovforslag lægger desværre ikke kun op til en forenkling, men også til en besparelse på omkring 870 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen.

03.08.2018

Høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)

DS kan helt overordnet tilslutte sig intensionen om at styrke kvaliteten af plejefamilieanbringelserne. DS mener at den differentierede godkendelse og de nye bestemmelser om intensiv støtte i starten og i løbet af en plejefamilieanbringelse er væsentlige gode nyskabelser. DS havde gerne set, at der var sket flere forbedringer af rammerne for netværksplejefamilier. DS taler for, at den fleksibilitet - både i form af særlige familier og i form af hurtige godkendelser, der eksisterer i forhold til de konkrete plejefamilier kan fastholde, når de fremover skal godkendes af de sociale tilsyn.

26.06.2018

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

DS finder lovforslaget om skærpet straf, hvis man ikke overholder den særligt udvidede underretningspligt, dybt problematisk. Der er behov for et fokus på den tidlige indsats i samarbejdet med familien frem for en stor stigning i underretninger, der komme af frygt blandt de fagprofessionelle.

24.03.2018

Høringssvar til lovforslag om Én plan

Borgere med komplekse og sammensatte problemer får ofte hjælp fra flere sektorer og har derfor flere handleplaner, som de i vid udstrækning selv må samordne. På den baggrund hilser vi lovforslaget meget velkommen.

12.03.2018

Høringssvar vedr. forslag til Lov om præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

DS er positiv overfor, at det nu fremgår af loven, at der skal være et klart udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen, når der bevilliges ressourceforløb. DS vurderer dog, at det er usikkert, om der med disse præciseringer sikres en større ensartethed og ændring i praksis om, hvornår en borger kan få behandlet sin sag om førtidspension uden forudgående ressourceforløb. Vi er bekymrede for, om de foreslåede lovændringer i praksis vil få betydning.

21.02.2018