Nyheder

Høringssvar vedrørende ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet. DS giver desuden en række forslag til hvad Syddansk Universitet kan overveje at indtænke i uddannelsen.

26.11.2020

Høringssvar til lovforslag om indførelse af seniorpension

DS mener det er godt med en ny aftale om seniorpension, med et mere lempeligt tilkendelseskriterie. Men synes det er under al kritik, at lovgivningen er vedtaget, så kort før den skal træde i kræft og med en midlertidig løsning, indtil en statslig enhed kan tage over.

23.11.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager)

Regeringen fremsætter et lovforslag der har en intension om at skabe ro og kvalitet i anbringelser uden samtykke. DS synes der er gode takter i det fremsendte, men mener faktisk at man med få greb kunne gøre det endnu bedre. DS foreslår, at psykologer der udfører undersøgelser af forældrene skal være uafhængig af kommunen og DS foreslår, at reglerne om klager over genbehandlingsfristen justeres.

26.09.2019

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”

DS er glad for at Sundhedsstyrelsen nu har samlet sine anbefalinger i en publikation, men savner en konkret beskrivelse af behovet for den socialfaglige indsats, den rehabiliterende praksis omhandlende sammenhængen imellem de bio-psyko-sociale forhold, herunder socialrådgivernes rolle og værdi i forhold til koordination og rettidig brobygning, samt behovet for viden om de forskellige sektorers kompetencer, lovgivning og muligheder.

05.05.2019

Høring vedr. udkast til forslag til lov om enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er afgørende, at borgerne får grundig råd og vejledning og ikke kun hvert halve år, som lovforslaget lægger op til. Det er godt at det tydeligt fremgår af lovforslaget, at der fortsat skal tages særlige hensyn til de aktivitetsparate ledige.

22.02.2019

Høringssvar vedr. udkast til et revideret kapitel 9 i vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Dansk Socialrådgiverforening kræver, at Justitsministeriets reviderede vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed også i fremtiden klart og utvetydigt skal sikre at medarbejderne i det offentlige som udgangspunkt har ret til at videregive ikke-fortrolige oplysninger.

15.02.2019

Høringssvar vedr. den lovgivning som udmønter Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

DS er overordnet tilfreds med den forenkling der er kommet i forhold til tilrettelæggelse af samtaler og tilbud og varighed på virksomhedspraktik og løntilskud, men havde forventet at der ville være større forenklinger i forhold til målgrupperne.

11.02.2019

Høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning)

DS er kritisk overfor lovforslag om at den enkelte myndighed selv kan beslutte proces for samarbejdet med borgeren i f.t. partshøring og afgørelser (agterskrivelser).

18.01.2019

Høringssvar til lovforslag om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven mv.

Regeringen har fremsat det lovforslag, som udmønter det ’paradigmeskift’, der er en del af Finanslovsforliget. DS mener, at lovforslaget markant svækker selve integrationsmålsætningen. Det kan medføre, at vi får grupper af mennesker, der måske lever i Danmark i mange år, men som fastholdes i en venteposition i samfundets udkant. Ydermere vil lovforlaget øge fattigdommen blandt disse mennesker.

17.01.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening kan tilslutte sig de fremlagte forslag til forenkle og fremskynde behandlingen af sager om adoption uden samtykke, og DS mener det er godt, at reglerne bliver ændret så barnet skånes i forhold til skift i opvækstmiljø i forbindelse med sag om adoption uden samtykke.

21.11.2018