Nyheder

Høringssvar over lovudkast om effektivisering af straffesagskæden og af nævnsprocessen i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos og forbedring af politiets muligheder for efterforskning

Lovforslaget ligger op til justeringer af Ungdomskriminalitetsnævnet, som, bortset fra udvidelsen af straksreaktionerne, går den rigtige vej. Dansk Socialrådgiverforening mener, at justeringerne i en række tilfælde kunne være mere vidtgående, så ingen børn og unge med nedsat funktionsevne skal for Ungdomskriminalitetsnævnet og at der desuden bør være mulighed for at børn i alderen 10-14 år kan undtages fra at få behandlet deres sag ved nævnet ud fra en konkret og individuel vurdering.

04.05.2022

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Dansk Socialrådgiverforening er positiv over for forslaget om alternativ afsoning i form af fodlænke og udslusningsfængsler, hvilket i høj grad vurderes at bidrage til at færre falder tilbage til kriminalitet efter endt afsoning, men stiller sig kritisk over for forslaget om at leje fængselspladser i udlandet.

29.04.2022

Høringssvar til lovforslag Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video og telefon

Som led i finansieringen af ’Arne-pensionen’ har regeringen med lovforslaget fundet den første ud af tre besparelser på beskæftigelsesområdet. DS har i høringssvaret understreget vores bekymring ved udsigten til så omfattende besparelser på beskæftigelsesindsatsen. DS mener helt grundlæggende, at der behov for en investering og ikke en besparelse på området.

07.10.2021

Høringssvar til lovforslag om tydeliggørelse af hjemmel til separat indkvartering af mindreårige gifte og samlevende

DS mener grundlæggende, at det er godt, at der nu kommer et eksplicit og klart lovgrundlag for den praksis, Udlændingestyrelsen anvender, når den adskiller ægtefæller eller andre samlevende, når den ene part er mindreårig. Vi er med baggrund i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse enige med instrukskommissionen i, at der bør ske en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget.

09.03.2021

Høringssvar til lovforslag om bedre ressourceforløb

Vi har fulgt ressourceforløbene lige fra de første streger til dem blev tegnet, og vi er glade for, at den omfattende og relevante kritik af dem nu har båret frugt med den første egentlige revision af ordningen. Lovforslaget rummer flere forbedringer, men grundlæggende må vi konstatere, at det kun er en justering, der efterlader en del problemer uløste

04.03.2021

Høringssvar til lovforslag om overførsel af asylansøgere til tredjeland

Grundlæggende mener DS, at forslaget ligner et forsøg fra den danske stat på at unddrage sig forpligtelser over for mennesker på flugt på grund af undertrykkelse og forfølgelse

03.03.2021

Høringssvar vedrørende ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet. DS giver desuden en række forslag til hvad Syddansk Universitet kan overveje at indtænke i uddannelsen.

26.11.2020

Høringssvar til lovforslag om indførelse af seniorpension

DS mener det er godt med en ny aftale om seniorpension, med et mere lempeligt tilkendelseskriterie. Men synes det er under al kritik, at lovgivningen er vedtaget, så kort før den skal træde i kræft og med en midlertidig løsning, indtil en statslig enhed kan tage over.

23.11.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager)

Regeringen fremsætter et lovforslag der har en intension om at skabe ro og kvalitet i anbringelser uden samtykke. DS synes der er gode takter i det fremsendte, men mener faktisk at man med få greb kunne gøre det endnu bedre. DS foreslår, at psykologer der udfører undersøgelser af forældrene skal være uafhængig af kommunen og DS foreslår, at reglerne om klager over genbehandlingsfristen justeres.

26.09.2019

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”

DS er glad for at Sundhedsstyrelsen nu har samlet sine anbefalinger i en publikation, men savner en konkret beskrivelse af behovet for den socialfaglige indsats, den rehabiliterende praksis omhandlende sammenhængen imellem de bio-psyko-sociale forhold, herunder socialrådgivernes rolle og værdi i forhold til koordination og rettidig brobygning, samt behovet for viden om de forskellige sektorers kompetencer, lovgivning og muligheder.

05.05.2019