Nyheder

Høringssvar til lovforslag om tydeliggørelse af hjemmel til separat indkvartering af mindreårige gifte og samlevende

DS mener grundlæggende, at det er godt, at der nu kommer et eksplicit og klart lovgrundlag for den praksis, Udlændingestyrelsen anvender, når den adskiller ægtefæller eller andre samlevende, når den ene part er mindreårig. Vi er med baggrund i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse enige med instrukskommissionen i, at der bør ske en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget.

09.03.2021

Høringssvar til lovforslag om bedre ressourceforløb

Vi har fulgt ressourceforløbene lige fra de første streger til dem blev tegnet, og vi er glade for, at den omfattende og relevante kritik af dem nu har båret frugt med den første egentlige revision af ordningen. Lovforslaget rummer flere forbedringer, men grundlæggende må vi konstatere, at det kun er en justering, der efterlader en del problemer uløste

04.03.2021

Høringssvar til lovforslag om overførsel af asylansøgere til tredjeland

Grundlæggende mener DS, at forslaget ligner et forsøg fra den danske stat på at unddrage sig forpligtelser over for mennesker på flugt på grund af undertrykkelse og forfølgelse

03.03.2021

Høringssvar vedrørende ny masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse

DS bakker op om behovet for at få udbudt en særlig masteruddannelse, som kan styrke de arbejdsmiljøfaglige kompetencer i offentlige og private organisationer. En masteruddannelse vil desuden styrke vidensmiljøet på arbejdsmiljøområdet. DS giver desuden en række forslag til hvad Syddansk Universitet kan overveje at indtænke i uddannelsen.

26.11.2020

Høringssvar til lovforslag om indførelse af seniorpension

DS mener det er godt med en ny aftale om seniorpension, med et mere lempeligt tilkendelseskriterie. Men synes det er under al kritik, at lovgivningen er vedtaget, så kort før den skal træde i kræft og med en midlertidig løsning, indtil en statslig enhed kan tage over.

23.11.2019

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager)

Regeringen fremsætter et lovforslag der har en intension om at skabe ro og kvalitet i anbringelser uden samtykke. DS synes der er gode takter i det fremsendte, men mener faktisk at man med få greb kunne gøre det endnu bedre. DS foreslår, at psykologer der udfører undersøgelser af forældrene skal være uafhængig af kommunen og DS foreslår, at reglerne om klager over genbehandlingsfristen justeres.

26.09.2019

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”

DS er glad for at Sundhedsstyrelsen nu har samlet sine anbefalinger i en publikation, men savner en konkret beskrivelse af behovet for den socialfaglige indsats, den rehabiliterende praksis omhandlende sammenhængen imellem de bio-psyko-sociale forhold, herunder socialrådgivernes rolle og værdi i forhold til koordination og rettidig brobygning, samt behovet for viden om de forskellige sektorers kompetencer, lovgivning og muligheder.

05.05.2019

Høring vedr. udkast til forslag til lov om enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er afgørende, at borgerne får grundig råd og vejledning og ikke kun hvert halve år, som lovforslaget lægger op til. Det er godt at det tydeligt fremgår af lovforslaget, at der fortsat skal tages særlige hensyn til de aktivitetsparate ledige.

22.02.2019

Høringssvar vedr. udkast til et revideret kapitel 9 i vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Dansk Socialrådgiverforening kræver, at Justitsministeriets reviderede vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed også i fremtiden klart og utvetydigt skal sikre at medarbejderne i det offentlige som udgangspunkt har ret til at videregive ikke-fortrolige oplysninger.

15.02.2019

Høringssvar vedr. den lovgivning som udmønter Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

DS er overordnet tilfreds med den forenkling der er kommet i forhold til tilrettelæggelse af samtaler og tilbud og varighed på virksomhedspraktik og løntilskud, men havde forventet at der ville være større forenklinger i forhold til målgrupperne.

11.02.2019