Gode råd – når du starter som selvstændig

Som ny selvstændig er der mange ting, man skal have styr på. Her på siden har vi samlet de vigtigste informationer og værktøjer i forbindelse med opstart som selvstændig socialrådgiver.

Test din ide

At blive selvstændig er en rejse med alle de overvejelser, du gør dig fra idéfasen til du har en bæredygtig virksomhed. Det handler om at afklare din motivation og at få et overblik over de kompetencer, du kan bringe ind i din selvstændige virksomhed.

I din afklaring kan du bruge øvelserne herunder til at blive tydelig og dermed komme nærmere din drøm om et arbejdsliv som selvstændig.

Øvelse 1: Formuler dine faglige kompetencer og de drømme du har for et arbejdsliv som selvstændig

Øvelse 2: Overvej dine forudsætninger

 • Hvor er jeg i livet?
 • Hvad kan jeg?
 • Hvad brænder jeg for?
 • Hvad har jeg brug for at lære?
 • Hvem kender jeg, der kan hjælpe mig videre?

Øvelse 3: Hvis jeg skulle lave en virksomhed – hvad er så kernen?

 • Hvem er din målgruppe (Hvem retter din ydelse sig imod)?
 • Hvad er målgruppens behov, som du leverer løsningen på?
 • Hvad er dit produkt eller service?
 • Hvem er din kunde (Hvem betaler for ydelsen)?

En stærk og overbevisende forretningsidé er et vigtigt skridt på vejen til at starte en succesfuld virksomhed. Test din forretningside af i dit netværk. Alle kommuner har tilbud til iværksætter og der er også lokale erhvervsforeninger der tilbyder forskellige former for sparring.

Få gode råd til, hvordan du kan beskrive din forretningsmodel her:

» Virksomhedsguiden.dk: Start din egen virksomhed

Afgræsning mellem selvstændig og lønmodtager

Der er forskel på at være selvstændig og lønmodtager. Det er vigtigt, at du er opmærksom på denne forskel, da det er afgørende for ex. dine skatteforhold og forsikringsforhold.

At være selvstændig betyder, at du driver en virksomhed for egen regning og risiko med det formål at få overskud. Det betyder, at din virksomhed skal være indrettet og drives på en måde, at virksomheden kan forventes at blive rentabel.

Som lønmodtager udfører du arbejde for en arbejdsgiver efter dennes instruktion og for arbejdsgivers regning og risiko. Det vil sige, at du skal arbejde i arbejdsgiverens navn, og det er arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar forbundet med arbejdet samt betaler for de udgifter, der er ved arbejdet. Som vikar eller freelancer er du derfor også omfattet af lønmodtagerbegrebet, hvis du udfører arbejde for en arbejdsgiver som beskrevet ovenfor.

En forudsætning for, at du i skattemæssig forstand defineres som lønmodtager, handler derfor om, at du ikke har en personlig økonomisk risiko ved at udføre arbejdet. En personlig økonomisk risiko handler om din situation, hvis du fx bliver syg og ikke kan udføre opgaven. Er det dig personligt, der bærer det fulde økonomiske ansvar, eller er det også virksomheden, du arbejder for?

Læs mere om reglerne på SKAT hjemmeside.

» SKAT: C.C.1.1. Generelt om selvstændig erhvervsvirksomhed
» SKAT: C.C.1.2 Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmodtager

Oplysningspligt overfor arbejdsgiver

Hvis du er i et ansættelsesforhold, mens du starter din selvstændige virksomhed op, skal du huske at fortælle din arbejdsgiver, at du nu starter en selvstændig virksomhed. Du er nemlig forpligtet til at opføre dig loyalt overfor din arbejdsgiver.

Du kan læse mere om loyalitetsforpligtigelsen og hvad den indebærer i forhold til at starte selvstændig virksomhed, mens du er i et ansættelsesforhold, i Funktionærloven.

» Lov: Funktionærloven

Virksomhedsform og registrering

Når du registrerer din virksomhed, skal du samtidig vælge virksomhedsform. Det er derfor vigtigt at få afklaret, hvilken virksomhedstype der passer dig bedst, inden du registrerer din virksomhed og får et CVR-nummer.

Alle virksomhedsformer har særlige kendetegn, fordele og pligter. Overordnet set opdeles virksomhedsformerne i personligt ejede virksomheder eller selskaber.

De fleste selvstændige socialrådgivere har enkeltmandsvirksomheder.

Personligt ejede virksomheder er kendetegnet ved, at ejeren/ejerne hæfter personligt og ubegrænset for hele virksomhedens gæld, samt at der ikke er nogen kapitalkrav. De personligt ejede virksomheder dækker over formerne enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S), hvis der er personer i ejerkredsen.

Selskaber er kendetegnet ved, at ejeren/ejerne kun hæfter for den indskudte kapital. Til gengæld skal du/I leve op til flere krav, og bl.a. skal virksomhedens regnskab offentliggøres. Selskaber dækker over formerne anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) samt interessentskaber (I/S), hvis alle interessenter er selskaber.

Når du registrerer din virksomhed, skal du også vælge branchekoder. De er primært til brug for statistik, så vælg den branchekode du synes passer bedst til din virksomhed

Læs mere om de forskellige virksomhedsformer i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

» Virksomhedsguiden.dk: Få overblik over virksomhedsformer

Når du har afklaret, hvilken virksomhedstype der passer dig bedst, skal du registrere din virksomhed og få et CVR nummer på virk.dk.

» Virk.dk: Start virksomhed

A-kasse

Som selvstændig er det en god ide at forblive medlem af en a-kasse. Her kan du både få råd og sparring som selvstændig samt få rådgivning, hvis du skal på dagpenge som selvstændig.

Læs mere om på FTF-a tilbud til dig som selvstændig på deres hjemmeside.

» FTF-A: Er du selvstændig med egen virksomhed?

Hvis du er nødt til at lukke din virksomhed og dermed står uden indkomst, har du som selvstændig ret til dagpenge. Det kræver dog, at du er medlem af en a-kasse og lever op til et fast indkomst- eller beskæftigelseskrav. Som hovedregel skal du lukke din virksomhed for at kunne få dagpenge. Du kan også få supplerende dagpenge i en periode, hvis du er selvstændig som bibeskæftigelse. Her bliver dine timer modregnet i dagpengeudbetalingen.

Hvis du starter som selvstændig efter en periode som ledig, kan der i nogen situationer være mulighed for at starte op med supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Læs mere om dagpengeret for selvstændige her:

» Virksomhedsguiden: Dagpenge som selvstændig

Skat og moms

Skat

Som selvstændig betaler du løbende skat af dit forventede overskud i virksomheden. Som medlem af Sektionen for selvstændige i DS, har du adgang til Skattehåndbog til brug for de selvstændige socialrådgivere. Du kan herudover finde god information og tjeklister til opstart af selvstændig virksomhed på Skats hjemmeside.

Moms

Som udgangspunkt er alle varer og ydelser, der leveres mod betaling, omfattet af pligten til at afregne moms. Der er i momsloven dog nævnt specifikke aktiviteter og leverancer, som er fritaget for moms. Som medlem af Sektionen for selvstændige i DS, har du adgang til Moms- og lønsumsafgiftshåndbogen til brug for de selvstændige socialrådgivere.

Medlemmer af sektionen kan bestille Moms- og lønsumsafgiftshåndbogen til brug for de selvstændige socialrådgivere hos  Zen Wedfall Lydiksen på zwl@socialraadgiverne.dk.

» Virksomhedsguiden.dk: Moms og lønsumsafgift

Læs mere om reglerne på SKAT hjemmeside:
» SKAT: C.C.1.1. Generelt om selvstændig erhvervsvirksomhed
» SKAT: C.C.1.2 Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmodtager

 

Forsikringer

Der er en række forsikringer, der kan være relevante for dig som selvstændig. Hvilke der er relevante, kommer an på din virksomhed og dine egne prioriteringer.

Arbejdsløshed: Forbliv medlem af a-kassen samt tegn eventuelt en lønsikring.

Sygedagpengeforsikring: Som selvstændig kan du tegne en sygedagpengeforsikring, som administreres af Udbetaling Danmark. Med forsikringen kan du få sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag.

Læs mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige hos Virk:

» Virk.dk: Sygedagpengeforsikring for selvstændige

 Arbejdsskadeforsikring: Som selvstændig har du mulighed for frivilligt at forsikre dig selv mod arbejdsskader. Hvis du har ansatte i din virksomhed, har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte.

Ulykkesforsikring: De fleste ulykkesforsikringer dækker dig både i din fritid og når du er på arbejde – men tjek for en sikkerheds skyld

Erhvervsforsikring:  Dækker for eksempel retshjælp, erhvervsansvar og løsøre. Forskellige forsikringsselskaber har forskellige muligheder for tilvalg af dækning.

Pension

Hvis du tidligere har været lønmodtager og indbetalt til pensionsordning gennem din arbejdsgiver, vil dit pensionsselskab kontakte dig, når indbetalingen fra din tidligere arbejdsgiver ophører.

Som selvstændig kan du selv overtage indbetalingen til din pensionsordning. Hvis du i en periode ikke har økonomi til at indbetale, kan du kontakte dit pensionsselskab og høre om dine muligheder.

» Borger.dk: Selvstændige og pension

» PKA.dk: PKA om pension til selvstændige

Sygdom

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det er en betingelse, at du i mindst 6 måneder indenfor de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang samt at virksomheden skal være udøver i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, dvs. 18,5 time. Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde beskæftigelseskravet som lønmodtager og selvstændig for at have ret til sygedagpenge. Man kan altså ikke lægge timer som selvstændig sammen med timer som lønmodtager. Du bør derfor sikre dig, at du opfylder beskæftigelseskravet enten som lønmodtager eller som selvstændig, hvis du vil være sikker på at kunne få udbetalt sygedagpenge.

» Borger.dk: Selvstændige og sygedagpenge

Databeskyttelse (GDPR)

Langt de fleste virksomheder behandler på et eller andet tidspunkt personoplysninger om bl.a. kunder. Når din virksomhed behandler bl.a. kundedata, skal du behandle og beskytte dem på en bestemt måde.

Personlysninger er alle oplysninger, der gør det muligt at identificere en person ud fra oplysningerne, ex. navn, alder, uddannelse, politisk eller religiøs overbevisning, helbredsoplysninger mv. Alt efter hvor følsomme personoplysningerne er, findes der forskellige betingelser og procedurer for, hvordan du må behandle dem.

I princippet behandler du personoplysninger om andre, så snart du kommer i kontakt med oplysningerne, fx når du indsamler, registrerer, opbevarer, bruger eller videregiver personoplysninger. I den forbindelse skal du være opmærksom på at opfylde dine registreredes rettigheder, der har til formål at gøre det gennemsigtigt for den registrerede, hvilke oplysninger du behandler og hvordan du gør det.

Reglerne om databeskyttelse kan virke uoverskuelige, men det er vigtigt, at du sikrer, at din virksomhed lever op til kravene. Følg i første omgang disse fire trin og kom godt i gang med GDPR.

 1. Skab overblik over, hvilke personoplysninger, du behandler
 2. Dokumentér, hvordan du behandler personoplysningerne
 3. Udarbejd en databehandleraftale med eventuelle kunder
 4. Vær forberedt på sikkerhedsbrud

Læs mere om reglerne og få overblik over, hvordan du kommer i gang med GDPR samt find skabelon til databehandleraftaler i virksomhedsguiden.

» Virksomhedsguiden.dk: Sådan behandler og beskytter du personoplysninger

Regnskab

Som selvstændig skal du føre regnskab med din virksomheds indtægter og udgifter. Der findes flere gratis regnskabsprogrammer, der lever op til lovgivningens krav. Hvis du er momsregistreret, skal du i starten lave momsregnskab for hvert kvartal, også selv om du ikke har indtægt i virksomheden.

Læs mere om reglerne for bogføring her:

» Retsinformation: Bekendtgørelse af bogføringslov

Du skal også udarbejde et årligt regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Desuden skal du huske at gemme alle bilag på dine udgifter og indtægter, så du kan dokumentere overfor revisor eller SKAT, at regnskabet og bogføringen er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen på området. Vær opmærksom på, at der er nye regler på vej om pligt til digital bogføring fra starten af 2024.

Læs mere om reglerne for årsregnskab her:

» Retsinformation: Bekendtgørelse af årsregnskabsloven

Kontrakt

Når du indgår aftaler med kunder, er der nogle ting, du bør få aftalt, inden du starter opgaven. Der kan være forskel på, hvad du bør aftale, afhængig af om kunden er en privatperson eller en virksomhed/kommune.

En aftale med en virksomhed/kommune kan indeholde:

 1. Virksomhedens navn og adresse
 2. Den ansattes titel, navn og adresse
 3. En beskrivelse af arbejdets eller arbejdsopgavens art
 4. Stedet, hvor arbejdet udføres
 5. Tidsrummet, hvor arbejdet eller arbejdsopgaven udføres
 6. Løn/honorar
 7. Feriepenge
 8. Opsigelse af eller ændringer i kontrakten
 9. Ophavsrettigheder til resultatet af det arbejde, der udføres
 10. Udgiftsdækning, ex. telefon, ophold, transport mv.
 11. Afklaring af, hvordan eventuelle tvister løses
 12. Underskrifter på dig og kunden.

En aftale med en privatperson kan indeholde:

 1. En beskrivelse af arbejdets eller arbejdsopgavens art
 2. Rådgivers baggrund for at rådgive (dine erfaringer og kompetencer indenfor rådgivning)
 3. Løn/honorar
 4. Opsigelse af eller ændringer i aftalen
 5. Dine forsikringsforhold
 6. Din behandling af privatpersonens data (GDPR)
 7. Aftaler ved afbud mv. samt
 8. Underskrifter på dig og kunden.

Husk, at disse punkter er vejledende for en kontrakt. Der kan være elementer, der er irrelevante for din opgave og ligeledes nogle, det vil være relevant at aftale i den givne situation, som ikke er nævnt her.

» Kontrakt om rådgivning til print
» Kontrakt om supervision til print

Registrer dig som selvstændigt medlem af DS

Når du er blevet selvstændig, skal du huske at registrere dig som selvstændigt medlem ved at lave en jobændring i DS’ medlemssystem. Så bliver du automatisk medlem af Sektionen for Selvstændige og dermed inviteret til de arrangementer, sektionen arrangerer for selvstændige medlemmer i DS.

Du kan også tilmelde dig Sektionen for Selvstændiges Facebook side og dermed blive en del af et netværk af andre selvstændige socialrådgivere. Du kan bruge siden til at få gode råd fra andre selvstændige kolleger om eks. prisfastsættelse samt få information om sektionens arbejde og arrangementer.

» DS medlemssystem: Registrer dig som selvstændigt medlem

» Facebook: Bliv medlem af Sektionen for Selvstændiges Facebookside

Kontakt

Arrangementer

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden?

Kontakt sekretær Søs Ammentorp. Tlf. 33 38 61 60, mail sa@socialraadgiverne.dk

Rådgivning

Har du spørgsmål vedr. netværket for selvstændige, så kontakt Medlemsservice på 70 10 10 99.

Vær opmærksom på, at du kun kan få rådgivning i forhold til dit arbejde som lønmodtager.