Mød socialrådgiver-kandidaterne til KV21

Her på siden kan du læse om socialrådgivere, der stiller op til kommunalvalget 2021 landet over.

Læs om kandidaternes mærkesager, og hvad deres socialrådgiverbaggrund betyder for deres kandidatur. Præsentationerne er fordelt på kommuner nedenfor.

Ballerup Kommune

Mikkel Zacho Justesen

Voksen handicap- og psykiatri, Ballerup Kommune
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er uddannet socialrådgiver, og har haft ansættelse som virksomhedskonsulent i en privat virksomhed, der leverer ydelser til Ballerup Jobcenter. Herefter har jeg arbejdet i Københavns Kommune, som sagsbehandler for børn anbragt i plejefamilier.

Socialfaglig erfaring i kommunalbestyrelsen
Siden jeg flyttede til Ballerup, har jeg arbejdet på Ballerup rådhus som socialrådgiver i voksen- handicap- og psykiatri. Her har jeg siddet som en del af rehabiliteringsteamet, og sidder nu i vores efterværnudvalg og har derfor en stor viden om kommunens beskæftigelsesindsats, børn og unge-rådgivning og selvfølgelig det voksenspecialiserede område. Denne viden vil jeg gerne bringe ind i kommunalbestyrelsen for at sikre, at der sidder personer med socialfaglig erfaring, når der diskuteres ændringer og forbedringer på de områder, jeg som fagperson har kendskab til.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, da vi har en god socialpolitik og på samme tid formår at være økonomisk bevidste ved bl.a. at give vores erhvervsliv de bedste rammer.

Børnenes trivsel i fokus
Jeg er far til to børn, som begge er tilknyttet Børnehuset Grantoften. Jeg sidder i det lokale husråd samt distriktsbestyrelsen for at bidrage med mine erfaringer med, hvordan vi støtter op om de familier, der har brug for flere ressourcer. Jeg mener også, at vi skal gøre det mere attraktivt for de ressourcestærke familier at flytte til kommunen. Jeg har et stort fokus på, at vi skal arbejde med børnenes trivsel i daginstitutionerne samt skolerne. Vi skal kigge på trivslen blandt alle børn og unge, så alle børn oplever et tryg og rar barndom. Derfor stiller jeg op til kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Hvis jeg bliver valgt ind, håber jeg, at jeg om fire år har sat et aftryk på børnenes trivsel. Mit mål er, at trivslen generelt skal ses ud fra et helhedssyn, og et arbejde på tværs af jobcenter, det voksenspecialiserede område, børn og ungerådgivning og kultur- og fritid.

Kontakt:

Facebook: Mikkel Zacho Justesen, Socialdemokratiet

Instagram: Mikkel Zacho Justesen


Taner Genc

Familieretshuset i København
Opstiller for Socialistisk Folkeparti

Jeg er 35 år og bor i Ballerup med min hustru og vores 3 børn. Jeg er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i Socialt Arbejde.

Til daglig arbejder jeg som børnesagkyndig forældrerådgiver hos Familieretshuset. Derudover har jeg mange års erfaring indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet.

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for den enkelte og fællesskabet på det lokale plan. Jeg er optaget af, at vores nærdemokrati styrkes, at vi bliver førende på den grønne omstilling, får styrket beskæftigelsesindsatsen, får skabt bedre rammer for vores børns trivsel og får højnet kvaliteten i ældreplejen med borgeren i centrum.

Mærkesager

 • Bæredygtig klimakommune:
  Jeg vil kæmpe for at gøre Ballerup til en bæredygtig klimakommune. CO2- udledningen i kommunen skal nedsættes, energiforbruget i de kommunale ejendomme skal nedbringes og boligbebyggelserne skal motiveres til energibesparelser. Og der skal skabes mere vild natur med større biodiversitet.
 • Bedre ældrepleje:
  En værdig ældrepleje med mere og bedre uddannet personale på ældreområdet og brug af faste vikarer, som de ældre kender.
 • Alle har en stemme:
  Jeg vil arbejde for at gøre op med den kraftige centralisering, der er sket i Ballerup gennem de senere år. Alle borgere skal opleve sig som medborgere og have styrket mulighederne for at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

Kontakt:

sf.dk/politiker/taner-genc/

Facebook: Taner Genc

Billund Kommune

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup

Leder i Vejle Kommunes Familieafdeling – pt orlov
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Billund Kommune – har siddet i byrådet i to perioder.

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1996 og har erfaring med arbejdet som socialrådgiver for børn og familie. Aktuelt har jeg har orlov fra mit arbejde som leder i Vejle Kommunes Familieafdeling, for at kunne hellige mig mit hverv som politiker og udvalgsformand for Børneudvalget i Billund Kommune.

Jeg er optaget af, at vi ikke får et A- og et B-hold. Jeg har altid brændt for de svageste i samfundet og er gennem årene blevet bekræftet i, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder, og at vi alle er forpligtet til at yde vores bedste og bidrage til fællesskabet.

Vi skal have tilliden til medarbejderne tilbage og arbejde målrettet på, at al unødig dokumentation afskaffes. Tiden bruges på administration i stedet for sammen med borgerne. Arbejdsglæden og trivslen skal på dagsorden, så sygefraværet nedbringes.

Mennesker, der arbejder med mennesker, skal have lov til at gøre den forskel for borgerne, som de kom på arbejde for.

Kontakt

acgv@billund.dk

facebook.com/AnnCharlotte2021/

Brøndby Kommune

Hajg Arakel Diran Zanazanian

Jobkonsulent, Rødovre Kommune
Opstiller for Socialdemokratiet

Sociale problemer hæmmer børns faglige indlæring
Langt de fleste børn klarer sig godt i uddannelsessystemet, men i Brøndby har vi en stor gruppe af børn og unge som mistrives på grund af problemer i hjemmet, hvilket påvirker deres skolegang. Alt for ofte får de ikke nogen hjælp eller hjælp alt for sent. Vi skal derfor sætte tidligt ind med den rette indsats, så flere børn og unge kan gøres uddannelsesparate, og så flere får gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket vil give dem et solidt fundament at bygge deres voksenliv på.

Skolesocialrådgivere
Siden jeg blev valgt ind i Brøndbys kommunalbestyrelse i 2014 og fra 2018 som 1. viceborgmester, har jeg være med til at få skolesocialrådgivere ind i vores folkeskoler. Ordningen har været så succesfuld, at vi nu har udvidet ordningen til også at gælde dagsinstitutionerne. Som socialrådgiver er jeg med til at sikre et fokus på den tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsats i Brøndby kommune. Derfor har jeg sikret forankringen af projektet ’’Familier I Forandring’’ og en opnormering på børnesagsområdet, hvor jeg sidder med i Børne-ungeudvalget, hvor der bliver truffet afgørelse om tvangsanbringelser.

Lavere sagstal
I den næste valgperiode vil jeg fortsat arbejde for, at flere udsatte børn og unge samt deres familier får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt. Sagstallet per medarbejder i kommunen skal nedbringes ved opnormering af sagsbehandlere på børne-familie-området, så det nærmer sig Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal. På denne måde sikrer vi, at familierne modtager kvalificeret og nærværende sagsbehandling, og at der skabes et bedre arbejdsmiljø og mere arbejdsglæde hos sagsbehandlerne.

Kontakt:

hajg@live.dk

Brønderslev Kommune

Christina Eilers

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune
Opstiller for Enhedslisten

Jeg har valgt at stille op til byrådet, fordi jeg ønsker, at Brønderslev Kommune skal være en kommune med plads til alle. Jeg har været aktiv i fagbevægelsen i en årrække og har nu valgt også at prøve kræfter med lokalpolitik.

Vi skal investere i mennesker
Jeg og mit parti vil arbejde for, at vi som kommune tør investere i mennesker og i natur, fordi vi tror på at investering betaler sig.

 • Jeg vil arbejde for, at alle borgere kan føle sig hørt og mødt, hvis de får brug for hjælp fra det sociale system i en kortere eller længere periode.
 • Jeg vil arbejde for, at vi som kommune møder vores borgere med tillid og med et oprigtigt ønske om at hjælpe og servicere.
 • Jeg vil arbejde for, at vi i kommunen får ansat en borgerrådgiver, der skal have til opgave at støtte de borgere, der oplever sig misforstået eller på anden måde oplever behov for hjælp for at kunne navigere i systemet.

Miljøet på dagsordenen

Jeg vil arbejde for, at vi som kommune tør tage ansvar for vores miljø; blandt andet ved at stoppe brug af sprøjtegifte på offentlige arealer.

Arbejdsmiljø
Brønderslev Kommune er kommunens største arbejdsplads. Jeg vil arbejde for, at kommunen som arbejdsplads har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Egedal Kommune

Charlotte Haagendrup

Socialrådgiver, Halsnæs Kommune
Opstiller for Konservative

Opstiller som borgmesterkandidat. Opstiller også til regionsrådet i Region Hovedstaden.

Jeg stiller op til byrådet, da jeg fortsat ønsker at kunne gøre en forskel for borgerene i Egedal. Jeg har været en del af det politiske arbejde i Egedal kommune i over 15 år, og kan for alvor se de aftryk, jeg har været en del af at sætte, og de beslutninger, jeg har været en del af, er ude og virke i lokalsamfundet.

Konservative Folkepartis værdisæt går godt i tråd med mine personlige værdier, derfor blev det C, jeg stiller op for. Det Konservative Folkeparti ønsker f.eks. at passe på dem, der har brug for det, og give dem en hjælpende hånd, indtil de kan selv.

Der er også fokus på en ansvarlig økonomisk politik og at pengene har det bedst i borgernes lommer.

Socialrådgiveraftryk
De konservative værdier, som jeg repræsenterer, synes jeg går sammen med det at være socialrådgiver. Jeg har af og til brugt tankegangen fra forvaltningsarbejdet til at få faglige toner ind i den politiske debat.

Det er ikke helt så ofte, at vi som byråd/udvalg taler med forvaltningens socialrådgivere, som er i fronten, men fordi jeg selv er socialrådgiver, kan jeg bruge mit ”daglige job” og de refleksioner, der er forbundet med dette, til at kvalificere nogle politiske tanker.

Jeg vil arbejde for, at sagsbehandlingen i Egedal bliver mere borgervenlig i løbet af de næste fire år, og så er der en del andre områder, der ikke vedrører mit fag, som jeg har fokus på.

Kontakt:
facebook.com/StemHaagendrup
Charlotte.Haagendrup@egekom.dk

Esbjerg Kommune

Sabrina Bech Røn

Socialrådgiver ved Jobcenter Varde og indehaver af SBR Socialrådgivning
Opstiller for Nye Borgerlige

Opstiller som spidskandidat. Opstiller også til regionsrådet i Region Syddanmark. Er 33 år.

Jeg er gået ind i politik, fordi jeg hverken medmenneskeligt eller fagligt kan stå inde for den herskende forvaltning af den kommunale kerneopgave. Det er ikke de hårdtarbejdende borgere, syge, ældre, børn og handicappede, der prioriteres. Borgerinddragelse, omsorg for vores borgere og faglighed, er blevet erstattet med unødvendige udgifter til mellemledere og rigide procedurekrav. Det er grotesk, at man prioriterer kontrol af medarbejdere og besparelsesstrategier over en værdig borgertilgang og tillid til faglig ansvarlighed. Borgerne bliver ikke behandlet ordentligt og med respekt.

Fagligheden skal blomstre
Det er min og Nye Borgerlige Esbjergs vision at få ændret organisationsstrukturen i Esbjerg Kommune, så faglighed kan blomstre og borgerhensyn styrkes. Unødvendige procedurekrav og mellemledere skal fjernes med henblik på at sikre de fornødne ressourcer til hele det socialfaglige område. Jeg vil kæmpe for, at alle medarbejdere oplever, at arbejdet er meningsfyldt. Vi skal anvende vores kompetencer på den bedste måde, og det gør vi ikke ved overflødige administrative byrder, som ikke giver værdi for de borgere, vi er ansat til at hjælpe.

Bro mellem kommune og region
Jeg opstiller både til Esbjerg byråd og til regionsrådet i Region Syddanmark med begrundelsen, at der er alt for meget parallelarbejde, der modarbejder hinanden. Vi skal have gjort samarbejdet mellem regionen og kommunerne gnidningsfrit, så der er sammenhørighed imellem indsatserne og tilbuddene på tværs af sektorer.

Kontakt:
Telefon 2856 0740

Fredensborg Kommune

Cømert Sonsuz

Fredensborg Jobcenter
Opstiller for Socialdemokratiet

Med syv års erhvervserfaring som socialrådgiver i Fredensborg Jobcenters maskinrum ved jeg, at arbejde og uddannelse er vejen frem. Jeg er søn af en ufaglært fabriksarbejder-far og en hårdtarbejdende mor som rengøringsdame. Jeg husker, hvor hårdt vi havde det, og jeg ved, hvor hårdt mennesker har det i dag. Det er dem, der har det sværest i hverdagen, hvor de sociale problemer er det allerstørste. Det er det jeg kæmper for.

Flere i arbejde

 • Hvis vi skal have et velfærdssamfund i fremtiden, er det en forudsætning, at dem, der kan arbejde, er i beskæftigelse. Derfor skal alle bidrage med det, de kan.
 • Flere jobs til vores ledige og sygemeldte borgere.

Fremtidens unge skal være godt uddannede

 • Unge, som tager en uddannelse, er med til at gøre Fredensborg rigere. Derfor skal alle unge gennemføre en uddannelse, uanset hvilken baggrund de har med i bagagen.
 • Jeg vil arbejde for flere praktikpladser, lærepladser og fritidsjob for alle unge.

Tryghed og mindre kriminalitet

 • Tryghed er en hjertesag for mig. Vi skal ikke spare på trygheden, men investere i den.
 • Nærpoliti i Nivå skal styrke trygheden lokalt og få kriminaliteten væk fra boligområderne.

Bedre rammer til foreningslivet

 • Foreningslivet er afgørende for at sikre aktiviteter, sammenhold og fællesskaber i bydelene. De er med til skabe gode oplevelser for både børn, unge og voksne.
 • Derfor skal foreningslivet have bedre rammer, bedre faciliteter og flere puljer. På den måde får foreningerne også bedre forudsætninger for at lave det, de er bedst til.

Hjemmeside: sonsuz.dk

Fredericia Kommune

Vibe Dyhrberg

Socialrådgiverstuderende
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er socialrådgiverstuderende og dimitterer til januar 2022. Jeg har i 7 måneder arbejdet i en anden kommune, som studentermedhjælper primært med enkeltydelser.

Der er mange grunde til, at jeg stiller op, men nogle af de vigtigste er, at vores nuværende byråd indeholder alt for lidt frisk og faglig viden om, hvordan socialrådgivere taler og arbejder med vores borgere. Jeg oplever alt for sjældent, at politikere ved noget om, hvordan deres beslutninger påvirker vores arbejde, og hvad nedskæringer samt store sagsstammer gør ved kvaliteten af vores arbejde.

Det er utroligt vigtigt, at vores profession bliver hørt meget mere. Så mit mål er at bygge bro til virkelighedens stemmer, da det er os, som arbejder tættest med familier, børn, mennesker med handicap, ledige og socialt udsatte med forskellige udfordringer.

Samtidig er jeg gammel FOA-pige, og er meget interesseret i, at vores ansatte i kommunen, har gode arbejdsforhold og trives på deres arbejde. Jeg har gennem hele min uddannelse været engageret i studenterpolitik samt at søge mere studenterinddragelse, så jeg er vant til at lytte med to ører og kun tale med én mund.

Kontakt:
vibedyhrberg@gmail.com
facebook.com/vibedyhrbergkv2021

Faaborg-Midtfyn Kommune

Marianne Terkelsen

Eva Marianne Terkelsen

Selvstændig socialrådgiver og konsulent – Bjørnø-Konsulenten, Bjørnø
Opstiller for Enhedslisten

Jeg vil betegne mig selv som et foreningsmenneske. Jeg har altid interesseret mig for mine omgivelser og det samfund, jeg er en del af. Det startede i folkeskolen med elevrådet og fortsatte i gymnasiet, hvor jeg bl.a. blev en aktiv del af fredsbevægelsen.

Siden jeg fik mit første ”rigtige job” i 1980´erne har jeg været fagligt aktiv – først i PMF og senere i DS.

I 1994 flyttede jeg med min familie til Bjørnø i det Sydfynske øhav, og blev aktiv i det lokale foreningsliv og foreningslivet tilknyttet Danmarks 27 småøer.

Uddannet socialrådgiver fra DSH-Odense i 1991, og har primært arbejdet inden for beskæftigelsesområdet – men med mange forskellige funktioner og opgaver: socialrådgiver /sagsbehandler, projektmedarbejder, virksomhedskonsulent, faglig leder og afdelingsleder.

I 2011 startede jeg Bjørnø-Konsulenten som selvstændig socialrådgiver og konsulent. I 2014 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Sektionen for selvstændige i DS, og blev formand for sektionen i 2020.

Det er jeg bl.a. optaget af

Gentænk beskæftigelsesområdet og sæt jobcentrene fri

Coronasituationen har vist, at når man gav f.eks. jobcentrene friere tøjler i fht kontaktform med f.eks. de ledige, så blev kontakten med borgerne bedre og der blev plads til at finde de løsninger, der virkede for den enkelte.

Jeg mener, at der er brug for en gentænkning af hele beskæftigelsesområdet, hvor der lempes på de helt utroligt mange proceskrav – for i stedet at satse på en helhedsorienteret indsats, hvor der er plads til det enkelte individ og de særlige udfordringer og evner, den enkelte har – frem for at alle skal igennem de samme “standard-løsninger”.

Jeg er ikke tilhænger af såkaldte nyttejob. Jeg mener som udgangspunkt, at ledige skal ind på “rigtige arbejdspladser”, hvor de skal tilbydes oplæring og optræning til at varetage rigtige lønnede job. Mange af de ledige har brug for en særlig indsats på grund af andre problemer end ledighed

Bedre normering i daginstitutioner og skoler

Vores børn og unge har brug for tryghed, omsorg og inspirerende rammer for at udvikle sig til omsorgsfulde og livskraftige voksne. I den sammenhæng kræver det, at de voksne, der er omkring vores børn og unge, også har den fornødne tid og ressourcer til at skabe og fastholde trygge, udviklende og omsorgsfulde rammer og relationer

Bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne

Det skal være muligt både at bo og leve i hele vores kommune / i hele Danmark – men for at leve, skal man også have noget at leve af.

Kontakt
facebook.com/eva.terkelsen.58

Gentofte Kommune

Halima El Abassi

Socialrådgiver og cand.soc, ekstern lektor, Aalborg Universitet
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil være den ‘hånd i ryggen’ for alle dem, som har brug for det. Uanset om man er gammel eller ung. Man er rig eller fattig. Man bliver skilt eller får en depression. Jeg har også igennem mit liv haft folk, der har haft min ryg.

Min vigtigste mærkesag

Forleden debatterede jeg med et par andre fantastiske ildsjæle omkring unge og deres alkoholvaner i Gentofte Kommune. Det er her, vi kan gøre mere, og vi skal gøre mere. En ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning viser, at 13,5 procent af 15-25 årige i Gentofte Kommune drikker mindst ti dage om måneden. På landsplan er andelen mindre. Unge drikker i høj grad alkohol, fordi det er socialt og hyggeligt, og flest er typisk sammen med deres venner i festligt lag, når de drikker sig fulde. Næsten halvdelen af de 15-25-årige, der drikker alkohol, har oplevet at blive presset af deres venner til at drikke mere, end de har haft lyst til. Samtidig tror to ud af tre unge, at andre jævnaldrende unge drikker mere alkohol end dem selv. Vi har allesammen et ansvar for at sikre at de unge får nogle sunde alkoholvaner. Skolen har et ansvar, forældre har et ansvar, voksne på fritidsklubber og alle andre, som er i kontakt med de unge, har et ansvar. Civilsamfundet, kommunen og familierne burde gå sammen om at finde løsninger for de unges alkoholforbrug. Jeg blev rørt over en mors historie, hvor hun var nødt til at flytte sin datter til en anden skole, fordi hun ikke havde lyst til at drikke som alle de andre i klassen og derfor blev mobbet.

Vi skal finde årsagen til at de unge drikker så meget. Er det mobning, er det ensomhed, er det kedsomhed, diagnoser som ikke er opdaget. Årsagerne kan være mange. Vi skal hjælpe de unge. Det er dem, som skal videreføre vores samfund.

Jeg har mange års erfaring som socialrådgiver og har set, hvad alkohol kan gøre ved et menneske og ved en hel familie. Det skal stoppes inden det er for sent. Bliver jeg valgt ind, vil jeg være de unges hånd i ryggen.

Kontakt

facebook.com/people/Halima-Elabassi

Guldborgsund Kommune

Daniel Ken Togo

Træningsskolernes Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) i Vordingborg
Opstiller for Guldborgsundlisten

Jeg stiller op for Guldborgsundlisten til kommunalvalget 2021, og går direkte efter en plads i Guldborgsund byråd.

Jeg stiller op for Guldborgsundlisten, fordi det er en tværpolitisk liste, hvor en bestemt ideologi ikke eksisterer, og hvor alle meninger og holdninger kan blive diskuteret på hele det politiske spektrum.

Der har altid været en lille politiker i maven på mig, men jeg har aldrig følt modet til at gøre alvor af den. I takt med studiet og det frivillige sociale arbejde, jeg har engageret mig i de sidste fire år, er min politiske og demokratiske stemme blevet modnet. Samtidig er mit kendskab til især uddannelsespolitik, ungdomspolitik og socialpolitik blevet større, og det har givet mig modet og selvtilliden til at bruge mine erfaringer, kompetencer og ikke mindst stemme til at begive mig ud på den politiske rejse.

En socialrådgiver i byrådet
Jeg vil altid diskutere og argumentere ude fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor fokus er borgeres trivsel og velvære. Jeg vil kæmpe for at lempe det arbejdspres, der ligger på især socialrådgiverne i kommunen, og kæmpe for at etablere ”nye” (el. alternative) arbejdsfunktioner for socialrådgivere.

En stemme for de udsatte
Jeg vil gerne agere politisk stemme for de borgere i samfundet, som ikke kan, vil eller ved, hvordan de kan bruge deres stemme. Jeg vil være en jordnær og lyttende ungdomspolitiker, som taler i sårbarhedens og ungdommens favør.

Jeg vil gerne blive husket som en ung socialrådgiver, der kom fra den del af samfundet, hvor øl, smøger og skænderier var dagligdag, men som med passion og engagement kæmpede en kamp for at sikre de mest sårbare mennesker i vores kommune de bedste vilkår, hvad end det måtte indebære.

Kontakt:
facebook.com/daniel.k.t.kristiansen
linkedin.com/in/daniel-ken-togo-kristiansen-34868b190/
Danielkentogo@gmail.com


Laura Ljung

Børn og familieafdelingen, Guldborgsund Kommune
Opstiller for Guldborgsundlisten

Jeg stiller op til kommunalvalget, da jeg ønsker, at være med til at skabe de bedste muligheder og forudsætninger for borgerne i Guldborgsund Kommune.

Og jeg stiller op for Guldborgsundlisten, der er en tværpolitisk liste, som rummer mange af de værdier, jeg har:

 • Bosætning
 • Sport, kultur og fritid
 • Forskellige uddannelsesretninger
 • Bedre velfærd bl.a. for børn, unge og deres familier

En socialrådgiver i byrådet
Én af mine mærkesager er et stærkt fokus på børn, unge og deres familier. Jeg er optaget af, hvilke tilbud vi som kommune kan tilbyde, for at børn, unge og deres familier kan få den rette hjælp og støtte – da jeg mener, at vi skal have de samme muligheder som andre steder i landet.

Jeg vil også arbejde for
Jeg vil være med til at sikre en øget bosætning, som er en forudsætning for, at vi kan forbedre vores velfærd til gavn for alle borgerene i Guldborgsund Kommune.
Derudover skal vi have flere uddannelsesretninger i kommunen, for at kunne fastholde og tiltrække flere unge. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har et rigt og alsidigt tilbud i forhold til sport, kultur og fritidstidsliv.

Kontakt

laura-pedersen@hotmail.com

Holstebro Kommune

Eva Hallgren

Pensioneret socialrådgiver
Opstiller for Enhedslisten

Stiller også op til regionsrådet i Region Midtjylland.

Jeg stiller op til kommunalvalget i Holstebro for Enhedslisten, fordi jeg gerne vil være med til at præge og påvirke udviklingen i min kommune og bringe Enhedslistens politik ind i det kommunalpolitiske arbejde.

Jeg er spidskandidat for Enhedslisten til kommunevalget og er nr. 6 på Enhedslistens kandidatliste til regionsrådsvalget i Region Midtjylland.

Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi partiet står for nogle holdninger, værdier og en socialistisk tilgang til indretningen af vores samfund, som jeg fint kan identificere mig med.

Socialrådgiveraftryk
Jeg er pensioneret og ikke længere erhvervsaktiv inden for faget. Men én gang socialrådgiver, altid socialrådgiver! Jeg har 37 års erfaring som socialrådgiver, konsulent og leder. Jeg er vant til at koordinere, tænke i helheder og skabe overblik, og det vil jeg bruge, hvis jeg bliver valgt. Og jeg vil bruge min socialfaglige viden til at prioritere økonomiske midler til forebyggende arbejde, samt formidle, at investering i socialt arbejde er godt både for borgerne og kommunen.

Om fire år vil jeg gerne have sat aftryk på

 • Det forebyggende sociale arbejde med især sårbare børn, unge og familier
 • Bedre muligheder for kommunens ældre for at leve et værdigt pensionistliv ud fra egne ønske og behov
 • Prioritering af kommunens kulturelle profil
 • Klima-og miljøindsats som en integreret del af vores måde at leve og udvikle på i stort som småt
 • Bedre og mere aktiv inddragelse af borgerne i beslutningsprocesser, som påvirker egne og arbejdsmæssige forhold.

Per Albertsen

Jobcenter Holstebro
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er 55 år, gift med Jonna, der er lærer på en specialskole. Og far til 3 teenagere.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet i håb om at få en tredje periode i Holstebro byråd. Jeg har i de to forrige perioder siddet i Børn- og Familieudvalget samt Teknisk udvalg. En forvaltningsdirektør sagde på et tidspunkt til mig: ”Det gode ved dig, Per; er, at man aldrig er i tvivl om, hvad du mener!” Det tager jeg som et kompliment.

Jeg er hårdtarbejdende og velforberedt. Og jeg er værdikriger

Jeg er ikke den, der står forrest, når der skal tages fotos. For mig har SAGEN altid været det vigtigste.

Det vil jeg kæmpe for

Jeg vil kæmpe for de mennesker, der har brug for en hjælpende hånd. Det er for mig fællesskabets pligt at sørge for en god indsats i forhold til at sikre, at så mange borgere i Holstebro Kommune som muligt har et godt liv. Dét starter allerede i sundhedsplejen, og det bør for mig være en rød tråd i alt, hvad vi som kommune gør.

Jeg har selv prøvet at have brug for systemet: Måtte stoppe som murer som 46-årig efter en arbejdsskade og efterfølgende tage en uddannelse til socialrådgiver, som jeg færdiggjorde som 50-årig. Nu sidder jeg selv på jobcentret og skal forsøge at hjælpe mennesker i samme situation.

Jeg er tilhænger af ordentlighed, tillid og en organisation med højt til loftet og frihed til at ytre sig. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune lytter til – og medinddrager – personale og borgere.

Det er dem, der sikrer fortællingen om kernevelfærd i Holstebro Kommune.

Høje-Taastrup Kommune

Malene Thackrah

Høje-Taastrup Kommune, 
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg stiller op at samme grund, som jeg blev socialrådgiver: for at gøre en forskel. For at give stemme til dem, der ikke har en stemme i beslutninger, som kommer til at have betydning for det levede liv. Jeg stiller også op, fordi vi skal have flere kvinder i lokal politik, og slutteligt så stiller jeg op for at præge rammerne for min medborgere og for at tydeliggøre for landspolitikere, at små nationalpolitiske beslutninger kan betyde alt for de lokalpolitiske fællesskaber.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, fordi jeg holder af grundværdierne om solidaritet, fællesskab og lighed. Der skal være lige muligheder, uanset om du er født på villavej eller i et boligområde med sociale udfordringer – det skal kommunale politikker understøtte. Fællesskabet skal kunne gribe de forskellige udfald, man kan have i løbet af et liv.

En socialrådgiver i byrådet
Man vil kunne mærke, at der er en socialrådgiver i byrådet, ved at der kommer til at være gode tværfaglige inputs, og altid med medarbejderne og borgerne for øje. Alt for tit er politikerne ikke klar over, hvad beslutninger gør for dem, der arbejder og færdes inden for de politiske rammer hver dag.

Og jeg vil arbejde for sociale investeringer. Jeg håber at kunne medvirke til, at der er flere beslutninger, der sætter menneskerne i fokus – der kan kigge langsigtet. Den rette investering i mennesker kan give så meget igen til hele kommunen.

Kontakt:

facebook.com/malenehtk

Ikast-Brande Kommune

Søs Philipsen

Faglig koordinator og teamleder, Rusmiddelbehandlingen i Ikast-Brande kommune
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er 44 år og blev uddannet i 2007. Jeg har erfaring fra beskæftigelses- og børne-familieområdet og har været i Rusmiddelbehandlingen i Ikast-Brande Kommune siden 2009, hvor jeg arbejder som faglig koordinator og teamleder. Jeg er gift og er mor til 4 børn på 18,18, 16 og 4 år.

Jeg stiller op til byrådet, da jeg håber at kunne medvirke til, at den social-, børne- og beskæftigelsespolitik, der tegnes fra regeringens side, bliver realiseret i kommunen, tæt på borgerne.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, da jeg værdimæssigt og personligt kan relatere til de socialdemokratiske mål: frihed, lighed og solidaritet.

Socialrådgiverfokus i byrådet
I byrådet vil man mærke, at jeg er socialrådgiver, ved at jeg vil sætte fokus på vilkårene for de borgere, som på forskellig vis vil have behov for velfærden og social støtte i kommunen. Jeg vil ligeledes arbejde for, at der investeres i indsatser på social- og beskæftigelsesområdet til gavn for borgere, lokalsamfund og virksomheder.

Jeg håber, at det aftryk, jeg har sat om fire år, er, at vi i Ikast-Brande Kommune bestræber os på altid at lære af og praktisere Best Practice. At vi har fokus på at forebygge sociale problemer fremfor at ”helbrede”. At beskæftigelsesindsatsen er aktiv og inkluderende, og at det er en topprioritet at sikre vores børn et trygt børneliv.

Københavns kommune

Bente Møller

Pensioneret socialrådgiver
Opstiller for Enhedslisten

Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi bekæmpelse af ulighed og nødvendig hjælp og støtte til dem med behov har været min livslange motivation både i mit politiske arbejde og i mit socialrådgiverarbejde.

Mit socialrådgiverliv bød på mange muligheder og gav erfaringer som kommunal sagsbehandler, socialfaglig konsulent og teamchef. Jeg har også været A-kasseleder, ansat i NGO og været folketingssekretær. Al min faglighed og erfaring ønsker jeg at bruge aktivt som politiker.

Kamp mod velfærdskrisen
Vi står over for en kæmpe velfærdskrise, hvis ikke der gøres noget aktivt for bedre løn-, arbejds- og uddannelsesforhold, vil manglen på sygeplejersker, SOSUer, jordemødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere og alle de andre velfærdsområder vokse. Her har arbejdsgiverne, tit kommunerne, en kæmpe opgave sammen med fagbevægelsen. Den kamp vil jeg være en del af.

Billige boliger
Uligheden vokser, ikke mindst i København. Alle snakker om billige boliger, men byudviklingen, hvor byggegrundene via By og Havn er gået til højest bydende, har betydet det stik modsatte. Der er kommet mange nye boliger, som er alt, alt for dyre. Kommunen skal aktivt fremme det almennyttige byggeri. Og kommunen skal håndhæve bopælspligten, så det er slut med lejligheder som helårs eller halvårs B&B.

Og så skal servicen til ældre, handicappede, udsatte familier, udsatte voksne, misbrugere, hjemløse, psykisk syge være i orden. Det er det, jeg brænder mest for.


Gyda Heding

Leder af De Unges Hus, Socialforvaltningen København
Opstiller for Enhedslisten

Jeg er udlært snedker og uddannet socialrådgiver tilbage i 1997. Jeg har arbejdet med udsatte unge i 22 år, og min erfaring er, at det er ikke blevet nemmere at være udsat.

De sidste tre år har jeg siddet i Borgerrepræsentationen og Beskæftigelsesudvalget.
Jeg vil gerne fortsætte med at kæmpe for bedre forhold for de arbejdsløse og udsatte mennesker, der bliver truet på deres forsørgelsesgrundlag og værdighed.

Ingen unge skal overlades til gaden – er man ung og udsat, skal der være tilbud om støtte i form af efterværn. Alle unge har ret til tag over hoved.

Jeg har altid troet på kollektive, solidariske løsninger fra jeg var formand for elevrådet, med i BZ-bevægelsen, 12 år i Enhedslisten, i kvindegrupper, som leder af De Unges Hus.

Jeg er socialist i hjertet:

 • Klimakamp og klassekamp hænger sammen
 • Markedet redder ikke kloden
 • Forandringer kommer når vi gør noget sammen
 • Profitten skal ud af boligmarked
 • Der skal bygges basisboliger til Max 3.500 kr.
 • Modstander af Lynetteholmen og at bygge på Amagerfælled
 • Jeg tror på, at vi kan eje tingene i fællesskab og jeg er imod privatisering

Henrik Appel

Københavns Kommune,
Genopstiller for Socialdemokratiet

Jeg stiller op at samme grund, som jeg blev socialrådgiver: for at gøre en forskel. For at give stemme til dem, der ikke har en stemme i beslutninger, som kommer til at have betydning for det levede liv. Jeg stiller op, fordi vi skal have flere med erfaring fra den virkelige liv på det sociale område i lokal politik. Jeg mener, at kunne bidrage ind i en kommunal politisk virkelighed med min erfaring fra mit arbejde med hjemløse, mennesker med misbrug og mit nuværende professionelle virke som Landleder i TUBA (Tilbud for børn og unge som er vokset op i familier præget af misbrug).

Jeg har personlige erfaringer med at være nær pårørende – til et klogt og skønt ungt menneske, som har givet mig en forståelse og en oplevelse af både somatisk og psykisk lidelse – og hvor store udfordringer vi som pårørende og fagpersoner får med at få kvalitet i behandlingen af sådan et ungt menneske. Derfor er jeg også meget optaget af hvordan vi i kommunal regi får løftet børn og unge ind i et godt liv – uanset om det handler om special- eller normal området.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, fordi jeg kan identificere mig med grundværdierne om solidaritet, fællesskab og lighed. Der skal være lige muligheder i sundhed og sociale tilbud, uanset om du er hvor du er vokset op eller er i livet – det skal jeg som kommunale politikker sikre. Fællesskabet skal kunne bære at sikre alle mennesker støtte og hjælp i et udfordret liv.

En socialrådgiver i borgerrepræsentationen
Ved at stemme en socialrådgiver med stor erfaring på det sociale felt i borgerrepræsentationen i København, sikres der inputs, med udgangspunkt i en reel virkelighed, som altid har et medarbejder perspektiv og borgerne i centrum. Den socialpolitiske dagsorden er ofte præget af at de som træffer beslutninger for andre mennesker ikke har erfaring hverken fagligt eller personligt med et udfordret og svært liv. Det er ingenlunde fordrende for en kvalitet i socialpolitiske beslutninger i den politiske arena.

Jeg vil arbejde videre med at få de sociale udfordringer på den kommunale dagsorden – og jeg vil sikre og være garant for at der kan ske et længe savnet løft på hele det social område – et område som på mange måder ikke er politisk prestigefyldt – men som står mit hjerte nært – og et område som jeg har dedikeret mig til i solidaritet med de mennesker, som ofte selv er så udfordret i livet så deres stemme forstummer i afmagt og frustration.


Jes Vissing Tiedemann

Direktør i Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet
Opstiller for Radikale Venstre

Jeg er 38 år og stiller op for anden gang. Jeg har været fuldgyldigt medlem af Københavns Borgerrepræsentation siden juni 2019. Mit første år var som medlem af Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, men siden august 2020 har jeg siddet i Børne- og Ungdomsudvalget og været ordfører på området. Jeg er særligt optaget af et bedre samspil mellem almen-, special- og socialområdet, og af at få gjort op med silotænkningen i kommunen. Det er en forudsætning for gode liv for de københavnere, der perioder har brug for ekstra hjælp og støtte.

Jeg har, siden jeg blev uddannet socialrådgiver i 2008, arbejdet for at sikre et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarkedet med bedre og mere lige adgang for alle – de sidste seks år med som projektleder og senere direktør i Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet.

Derfor Radikale Venstre

Jeg stiller op for Radikale Venstre, fordi jeg er socialliberal. Jeg mener at den individuelle frihed og forpligtelse af afgørende for et godt liv, men jeg anerkender også til fulde at menneskers udgangspunkt er vidt forskellige, og at vi på den baggrund må forskelsbehandle for at ligebehandle. Og vi skal ligebehandle, hvis vi vil have gjort op med den chanceulighed og sociale prædisponering, der fortsat i alt for høj grad afgør, hvordan en enkeltes liv udvikler sig. Og vi skal blive meget bedre til at forebygge bevidst og ubevidst diskrimination så alle københavnere – uanset køn, alder, seksualitet, kønsidentitet, religion, etnicitet og funktionsniveau – får mulighed for at blive ligeværdige medlemmer af de konstruktive fællesskaber i lokalområdet, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet.

Mine mærkesager

Jeg går til valg for bedre vilkår for børn og unge i København med følgende fire mærkesager:

 • Flere uddannede pædagoger i de københavnske dagtilbud, så vi kan sikre vuggestuer og børnehaver af høj pædagogisk kvalitet i hele byen og få alle små københavnere bedst muligt fra start
 • En styrket trivselsindsats med trivselskontaktpersoner på alle skoler og et styrket samarbejde med og brobygning til gode tilbud som Headspace, Sex og Samfund, Børn, unge og sorg m.fl.
 • En mere mangfoldig seksualundervisning, så unge i København får nutidig seksualundervisning, som alle unge kan spejle sig i. Det kræver efteruddannelse af lærerne og en prioritering af faget på den enkelte skole.
 • Styrke individuel uddannelsesvejledning og tilbud om frivillige erhvervsmentorer til de mest udsatte unge, så flere indfødte københavnere gennemfører en ungdoms- eller erhvervsuddannelse

Kontakt

radikalehovedstaden.dk/politik/jes-vissing-tiedemann/


Maria Sofie Petersen

Socialrådgiverstuderende
Opstiller for Enhedslisten

Jeg er en feministisk og socialistisk kvinde med et grønt hjerte. Jeg vil kæmpe for, at København bliver en socialt ansvarlig og grøn by.

Socialt ansvar
I mit sociale arbejde har jeg mødt mange unge, som fortalte, hvor stor en forskel enhver forringelse har gjort for dem. De fortalte om vigtigheden af at møde en socialrådgiver eller sagsbehandler, om man bliver tilbudt udredning eller tvangskurser i Jobcenteret. Om vigtigheden af adgang til hjemmepleje, og om hvordan afstanden til behandlingsstedet er altafgørende for, om man kommer afsted. De bekræftede, hvor stor en forskel det gør, at kommunen gør en seriøs indsats.

Vi kan se, hvordan vi i Københavns Kommune ikke vægter socialområdet lige så højt som andre velfærdsområder. Væresteder og sociale tilbud frygter at blive lukket ved hver budgetforhandling. Mængden af midler passer langt fra med mængden af folk, der har brug for hjælp. Det gør, at man som socialfaglig ikke har mulighed for at udføre sit arbejde, da økonomien vægter højere end den socialfaglige vurdering. Det er på tide, at vi tager ordentligt hånd om socialområdet. Vi har et ansvar for vores medmennesker, og vi må ikke svigte dem.

Et grønt København
København er ikke så grønt, som vi taler det op til at være, og hvis vi vil et grønt København bliver vi nødt til at handle. Vi skal:

 • sætte cyklerne forrest, gøre flere veje bilfri og styrke den offentlig transport.
 • tænke den grønne omstilling ind i alle aspekter af byen, såsom solceller på skolernes tage, planter, der fremmer biodiversiteten, ved bibliotekerne og inddrage tomme betonområder til grønne områder.
 • undgå at grønne områder bliver presset ud med tesen om, at der skal bygges billige boliger
 • undgå dyr boligspekulation, der ikke gavner boligmarkedet. Vi skal bevare de grønne områder og skubbe boligspekulanterne ud af København.
 • kræve en folkeafstemning om at stoppe Lynetteholmsprojektet.

Langeland Kommune

Winni Kielstrup Hansen

Faglig sekretær, Metal Sydfyn
Opstiller for Socialistisk Folkeparti

39 år, bosat i Rudkøbing med mand og børn. Er tidligere uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet indenfor plejesektoren i 18 år.

Jeg genopstiller til kommunalvalget i Langeland Kommune, fordi jeg fortsat ønsker at være med til at tage stilling til, hvordan prioriteringerne fremover skal være i kommunen, og der er flere ting, jeg arbejder med, som endnu ikke er færdigbehandlede, blandt andet en udsattepolitik

Jeg stiller op for SF, fordi jeg gennem mange år har været medlem af partiet, hvilket primært skyldes den sociale profil, SF har.

Socialrådgiveraftryk i byrådet
En socialrådgiver i byrådet mærkes særligt ved, at der er et andet fokus på udsatte borgere. I Langeland Kommune har vi et stort antal fattige børnefamilier, og her er det vigtigt, at børnene ikke fastholdes i relativ fattigdom – så jeg skal være med til at sørge for, at der er indsatser, der sikrer, at de ikke fastholdes i fattigdom.

Det vil jeg arbejde for
Det har højprioritet for SF Langeland, at vi får en udsattepolitik. Det skal være en guideline, så vi har udstukket en politisk ramme, som kan være med til at ensrette og fokusere på hjælpen til vores udsatte grupper. Med udsattepolitikken som pejlemærke er det vigtigt, at vores motto, ”Et levende Langeland – et godt sted at bo”, også betyder et godt sted at bo for vores udsatte grupper, så de kan få en helhedsorienteret indsat og derved kan komme ud af udsatheden.

Kontakt:

winnikielstrup@gmail.com

Mariagerfjord Kommune

Peter Muhl

Arbejdsmarkedsområdet, Ungecenter med unge autister, Mariagerfjord Kommune
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg har været med i lokalpolitik i Mariagerfjord Kommune for S i snart 12 år. Har været omkring Sundhed og Omsorg, Børn og Familie og Teknik og Miljø-udvalgene. Er uddannet socialrådgiver 1992 og arbejder på 29 år inden for velfærdsområdet. Opvokset i Hadsund. Bor i Skelund. 58 år.

Jeg vil gerne:

 • Jeg vil til sidste blodsdråbe forsvare de klassiske velfærdsområder og børnelivet. Dagtilbud, skoler, forebyggelse i.f.t udfordrede børn/unge, sygemeldte, ledige, handicappede og ældre medborgere. De grupper er i den grad afhængige af en velfungerede kommune. Det ligger ligesom i mit DNA.
 • Når vi udvikler og planlægger fysisk på områder i kommunen, skal vi blive meget bedre til at inddrage og formidle hensigt og mål.
 • Hadsunds udviklingsplaner skal revideres og revitaliseres.
 • Natur og fjord skal vi passe på, samtidig med at vi til stadighed forbedrer adgang og oplysning.
 • Klimatiltag skal tænkes ind i kommunens arbejde
 • Jeg ser gerne, at Ungdomsskolen udvider sit tilbud til at omfatte unge op til 25 år. I dag er det kun til 18 år. En større og større del unge ser ikke strukturerede idrætsaktiviteter som attraktive. Resultatet af det ser vi jævnligt.
 • Jeg bor i landsbyen Skelund, og livet uden for vore hovedbyer er vigtigt for mig. Omkring halvdelen af vore borgere bor i landdistrikter.
 • Mariagerfjord Kommune bør afsætte yderligere ressourcer til arbejdet med skoleelever, der ikke kommer i skole af den ene eller anden grund. Alle børn skal have et skoletilbud, der er tilfredsstillende.
 • Et velfungerende byråd er en forudsætning for stabilitet og balance. Det vil jeg gerne fortsat medvirke til.

En personlig stemme på mig er også en stemme på borgmesterkandidat Leif Skaarup.

Sæt kryds ved nr. 8 på liste A

Odense Kommune

Jesper Kinch-Jensen

Beskæftigelsesfaglig konsulent
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg stiller op til Odense Byråd for at få:

 • Mere erfaring ind i landets i gennemsnit yngste byråd
 • Bedre samarbejde mellem partierne
 • Bedre dialog mellem velfærdsprofessionerne og det politiske – i politikformuleringen og i udførelsen. Det har jeg skrevet en bog om: ”Den gule gynge – mellem fag og politik”

Jeg er socialdemokrat, fordi

 • Jeg holder af partiets samfundssyn
 • Socialdemokratiet har et ansvar, det gør, at vi skal lave løsninger, der holder.

Jeg arbejder med socialt udsatte og beskæftigelse – pt som underviser af beskæftigelsesmedarbejdere.

Jeg er træt af skrappe proceskrav.

 • Fagligheden skal sættes mere fri. Målene defineres politisk – for eksempel flere i arbejde mv, men fagligheden – hvordan vi gør – skal have mere spillerum.
 • Jeg vil sætte fokus på værdien af tidlig indsats, af helhedsorienteret indsats i forhold til voksne og familier. At hjælpe udsatte børn og voksne.

Socialrådgiverfaglighed i byrådet
Med mig i byrådet vil man om fire år kunne se en større plads til faglighed, mere efteruddannelse, stærkere dialog mellem fag og politik, og med resultater som flere i arbejde også i fleksjob og skånejob. Det lyder måske naivt, men jeg har erfaring fra byrådet i tre perioder, og en del vil hjælpes på vej blandt andet af reformkommissionen, nærhedsreformen, én plan. Men det er ikke nok med centrale initiativer. De skal oversættes til et kommunalt landskab. Derfor skal der socialrådgivere i kommunalbestyrelserne.

Kontakt

Kinchjensen@gmail.dk
facebook.com/jesper.kinchjensen

Randers Kommune

Henrik Manero Hald

Socialrådgiver ved 3F Aalborg
Opstiller for Velfærdslisten i Randers

Jeg er 50 år, uddannet socialrådgiver i 2002 og cand.soc. i 2020.
Jeg er tidligere fællestillidsrpræsentant i Randers Kommune.
Jeg har i størstedelen af mit arbejdsliv arbejdet med socialt udsatte mennesker. Først i socialpsykiatrien, og senere i rusmiddelbehandlingen.

De sidste mange års massive nedskæringer på velfærdsområderne i Randers Kommune har medført en udvikling med dårligere serviceniveau overfor borgerne og et presset arbejdsmiljø for de ansatte. Vi oplever, hvordan politikerne med vedtagelse af årlige rammebesparelser, løbene udhuler vores serviceniveau og arbejdsmiljø. En udvikling, som de ansatte via MED-systemet gentagende gange har advaret imod.
Nedskæringerne rammer typisk de svageste grupper i vores kommune – de grupper, der har allermest brug for velfærdsstatens hjælp.

Derfor stiller jeg op
Skulle jeg blive valgt ind, vil jeg arbejde målrettet for:

 • Flere investeringer i det sociale arbejde og i det specialiserede socialområde. Ikke flere nedskæringer!
 • Et øget fokus på den tidlige forebyggende indsats. Både socialfagligt og sundhedsfagligt.
 • Øget brug og investeringer i den fremskudte indsats.
 • Investeringer i den beskæftigelsesrettede indsats. Hurtigere afklaring til varig forsørgelse, øget brug af revalidering og bedre koordinering mellem beskæftigelses- og socialområdet.
 • Fortsatte investeringer i den boligsociale indsats, som er en stor socialfaglig succeshistorie.
 • Randers Kommune skal være en god arbejdsplads, hvor dygtige ansatte kan rekrutteres, fastholdes, udvikles og uddannes.

Kontakt:
henrik.manero.hald@outlook.dk

Roskilde Kommune

Jeppe Fransson

Familieafdelingen i Gladsaxe Kommune
Opstiller for Radikale Venstre

Opstiller også til regionsrådet i Region Sjælland

Arbejder i Gladsaxe kommunes familieafdeling i vores modtageteam, der håndterer og akutvurderer underretninger, yder konsultativ vejledning til daginstitutioner og skole samt har kortere råd og vejledningsforløb med børn, unge eller forældre. Har været uddannet som socialrådgiver siden januar 2013. Tog herefter kandidatuddannelsen i Socialt arbejde og havde et år i en NGO-organisation, men savnede arbejdet med mennesker og har derfor, siden marts 2018, været ansat i Gladsaxe Kommune.

Erfaringer fra frikommune
Gladsaxe Kommune har en del år været frikommune på børneområdet. Vi har blandt andet været undtaget fra den store børnefaglige undersøgelse, men i stedet lavet et kort, men fokuseret, afklaringsnotat. Det frigiver tid fra computeren, som kan bruges til at være ude i de familier, som kalder på vores hjælp. Vi skal gå fra at være sagsbehandlere på kommunen til at være socialrådgivere i familierne.

Ingen børn skal vokse op i fattigdom
I Roskilde Kommune vokser over 600 børn op i fattigdom. Det er ikke i orden. Børnefattigdom trækker spor gennem hele livet og skaber ulighed i de muligheder, børnene har senere i livet. Politikerne skal stoppe med at sanktionere på pengepungen.

Større tillid til de professionelle
Mere tillid til socialrådgiverne giver færre administrative opgaver, som ikke giver mening. Jeg har hørt om kollegaer, der skal registrere, hvornår de kommer og går. Det er selvfølgelig en ledelsesmæssig opgave lokalt på den enkelte arbejdsplads, men politikerne står i sidste ende med ansvaret for at skabe gode arbejdsforhold for kommunens socialrådgiver. Vi skal droppe unødigt bureaukrati og slippe fagligheden løs.

Kontakt
radikale.dk/mennesker/jeppe-fransson/

Skanderborg Kommune

Charlotte Vindeløv

Horsens Kommune, Familie, Børn og Unge – Myndighed
Opstiller for Socialistisk Folkeparti

Min tid i DS’ hovedbestyrelse har skærpet min politiske interesse. Derfor synes jeg, at det er naturligt at søge indflydelse via en plads i kommunalbestyrelsen.

Derfor stiller jeg op for SF
Jeg kan identificere mig med de fleste af partiets mærkesager og den ideologi, som SF bygger på. Herunder særligt at vi som samfund ønsker at ligestille borgerne bedst muligt, fordi alle mennesker har en værdi, men ikke alle har samme forudsætninger i livet. Det harmonerer godt med mine socialrådgiver-faglige værdier og etikken, som jeg er rundet af via min uddannelse og mit daglige arbejde.

En socialrådgiver i kommunalbestyrelsen
Jeg vil arbejde for, at Skanderborgs borgere vil opleve en bedre velfærd og service – og særligt bedre rammer for dem, som har det sværest og er mest udfordrede i deres liv. Samtidig ønsker jeg fokus på, at vi som en offentlig arbejdsplads har gode arbejdsforhold for de ansatte. Ellers kan vi ikke skabe den velfærd og service, som jeg ønsker.

Helt specifikt vil jeg arbejde for, at

 • der gives ret til efterværn for alle anbragte unge
 • sikre minimumsnormeringer i dagtilbuddene, samt bedre tid og normering i folkeskolerne. Det kan sikre en tidlig indsats mod mistrivsel
 • vinde den evige kamp for, at skole-dagtilbuds-socialrådgiverne består!
 • sikre, at flere unge kommer i gang med uddannelse eller job
 • socialpsykiatrien prioriteres med flere muligheder og samarbejder
 • vores drikkevand bliver sikret, mere biodiversitet og klimavenlige løsninger.

Skive Kommune

Susanne Grove

Kommunekonsulenterne, Nørresundby
Stiller op for Socialdemokratiet

Hvem er jeg:

 • Politisk aktiv i DS siden 1989
 • Medlem af hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen i Region Nord
 • Bestyrelsesmedlem i FH Skive–Viborg og FH Skive Kommune, tovholder på arbejdsmiljø
 • Delegeret i PKA, bestyrelsesmedlem fra 2004 til 2020
 • Delegeret i FTFA
 • Arbejdet indenfor alle fagets områder i kommuner, amt, region, stat og privat firma.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden 2001 og har siden da været aktiv i den lokale partiforening. Jeg er stolt af den socialdemokratiske velfærdsmodel, der har været med til at skabe de muligheder og den arbejderbevægelse, vi har i dag.

Det vil jeg arbejde for
Jeg stiller op til byrådet, da jeg gerne vil arbejde for Skive Kommunes udvikling. Borgerne skal være vigtigere end systemet, og arbejdsmiljøet skal forbedres. Alle medarbejdere skal føle glæde ved deres arbejde og opleve, at arbejdsbyrden ikke er større, end at arbejdet kan udføres tilfredsstillende og professionelt.

Alle børn skal tilbydes et gratis fritidstilbud. Alle erfaringer viser, at de børn, der klarer sig bedst, er dem, der har sunde fritidsinteresser. Alle skal have lige muligheder.

Socialrådgiver med bred erfaring
Vælger man mig, får man en jordnær, flittig og vedholdende ildsjæl, der kender systemet indefra, og som er aktiv i lokalsamfundet. Man får en socialrådgiver med bred social faglig viden og erfaring, der ikke bare har politiske mærkesager, men hjertesager. Jeg vil lytte til vælgerne og deres ønsker samt arbejde ud fra demokratiets kunst og kæmpe for det, jeg tror på.

Varde Kommune

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Socialrådgiver
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg genopstiller til kommunalvalget i Varde Kommune som nr. 2 på listen for Socialdemokratiet.
Mit valgslogan er Velfærd med Vilje!

Mine mærkesager er:

 • Et ordentligt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere.
 • Børnenes udvikling i skole og dagtilbud, med fokus på trivsel, læring og chancelighed.
 • Naturen og klimaet skal på dagsordenen, også i Varde Kommune.

Jeg vil søge min viden, ligesom jeg har gjort i den nuværende byrådsperiode, ved at opfordre til dialog og åbenhed. Borgerne er altid velkomme til at kontakte mig og det samme med medarbejderne.

Jeg har i mit udvalgsarbejde gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at medarbejdernes historier bliver fortalt og uden filter, så vi som politikere konfronteres med virkeligheden og dermed har en bedre forståelse, når der skal træffes beslutninger.

Kontakt
facebook.com/ACVarde

 


Jonna Buch Andersen

Jobcenter, Varde Kommune
Opstiller for Radikal Venstre

Jeg stiller op for Radikale Venstre (RV) til byrådet Varde Kommune – og til regionsrådet i Region Syddanmark.

Jeg er uddannet socialrådgiver og er ansat i Børn og Familie i Varde Kommune, hvor jeg hovedsagelig arbejder med børn, der har handicap. Jeg stiller op for RV, da min holdning er, at den offentlige sektor skal skabe social tryghed for den enkelte, som ikke har de samme muligheder og ressourcer som andre.

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at der stadig er nogle forhold, der kræver forandring og nytænkning, og som både på kort og langt sigt vil give resultater til gavn for borgerne.

Jeg vil arbejde for

 • At vi får en mere rummelig skole for børn med autisme og ADHD, så vi får mindre skolefravær og der bliver skabt en handicapvenlig skole med højt vidensniveau.
 • At der bliver afsat de nødvendige økonomiske midler til socialpædagogiske redskaber, så børn med særlige behov trives i daginstitutionerne og skoler.
 • At børn og voksne med handicap og lidelser oplever et velfungerende samarbejde med kommunen på højt fagligt niveau og kan få den hjælp og støtte, så de kan leve et så almindeligt liv som muligt trods handicap.
 • At Region Syddanmark får givet tilstrækkelig behandling og støtte til unge med angst og psykiske lidelser, og at de hurtigt kan blive udredt.
 • At jeg, som socialrådgiver, om fire år vil have sat mit aftryk i byrådsarbejdet – så ingen børn svigtes af systemet, i skolen eller i hjemmene.

Kontakt
jonna@buchandersen.dk


Tine Toft

Stiller op for Socialistisk Folkeparti

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg er interesseret i, hvilket samfund vi efterlader til dem, der kommer efter os.

Jeg er bekymret. Vi får ikke prioriteret de nødvendige klimaindsatser. Omsorgen for hinanden, forståelsen og accepten af forskelligheder bliver mindre. Uligheden bliver større. Samfundet kører hurtigere, og presset på os bliver større med bl.a. øget stress til følge.

Jeg vil gerne trække i den anden retning. Vi skal passe på hinanden og den verden, vi har. Vi skal tænke langsigtet. Forebygge at uligheden fortsat vokser, sørge for at alle kommer med og ingen lades tilbage. Vi skal have ro på til trivsel og kvalitet, og vi skal have større social retfærdighed.

Det vil jeg arbejde for
Mine mærkesager er forebyggelse af ulighed, ro på for børn og unge og bedre hjælp til udsatte.

Jeg stiller op for SF, fordi SF opfatter alle som ligeværdige. Alle skal have frihed til og mulighed for at realisere det liv, de ønsker, med respekt for andres frihed, samfundet og naturen. SF bekæmper undertrykkelse og ulighed baseret på økonomi, uddannelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. Alle mennesker skal sikres lige rettigheder og muligheder.

En socialrådgiver i byrådet
Det vil være tydeligt, at der er en socialrådgiver i byrådet. Min faglighed er en stor del af mig, og jeg kommer i høj grad til at inddrage mine erfaringer fra både uddannelsen og jobbet. Om fire år forventer jeg at have sat aftryk hele vejen igennem kommunen i form af øget bæredygtighed både socialt og i forhold til miljø og klima.

Kontakt
Hjemmeside: sf.dk/tine-toft
Facebook: facebook.com/TineToftSF

Vejle Kommune

Birgitte Buskov

Socialrådgiver og Tillidsrepræsentant – Myndighedsområdet i Psykiatri – og handicapområdet i Fredericia kommune
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er 50 år og har som socialrådgiver 10 års erfaring fra området for social udsatte, psykiatri og handicap. Herudover har jeg erfaring som sygedagpengeområdet og har i en kortere periode arbejde som fleksjob-konsulent. Forinden har jeg lang erfaring som social- og sundhedsassistent inden for psykiatrien. Jeg er som privatperson gift og har to voksne sønner. I min fritid er jeg udover det politiske arbejde, engageret i foreningen Bedre Psykiatri og i ”Idræt for alle”.

Jeg mener, at det er for dyrt at vente med at sætte ind med hjælp, til problemerne er blevet mere komplekse. Tidlig og rettidig indsats kan betale sig.

Med dette mener jeg f.eks., at det er en hel familie, der rammes, hvis deres pårørende ikke hjælpes i tide.

Socialrådgiverfokus i byrådet

Jeg mener f.eks., at det er helt forkert, at Vejle kommune budgetmæssigt ligger væsentligt under gennemsnittet på Børne – og familieområdet. Dette kan tydelig mærkes, også på Voksen-området.

Et andet eksempel kan være: Når man sparer på tilgængeligheden af personale for mennesker med f.eks. udviklingshæmning eller autisme, ja så er det ikke muligt at oprette en tryghed i egen bolig.

Herudover vil jeg arbejde for bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne i Vejle kommune. Dårligt arbejdsmiljø og alt for stor arbejdsmængde og arbejdspres giver sygemeldinger. Omvendt kan det betale sig at tilføre tilstrækkelige ressourcer, så socialrådgiverne kan bruge deres mange faglige kompetencer til f.eks. tværfagligt samarbejde og sagsbehandling.


Gitte Frederiksen

Skolesocialrådgiver
Opstiller for Venstre

Opstiller også til regionsrådet i Region Syddanmark

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2001. Jeg arbejder som skolesocialrådgiver, og har arbejdet indenfor familie og arbejdsmarkedsområdet. Jeg har været medlem af Vejle Byråd siden 2010 og medlem af Region Syddanmark siden 2018.

Socialrådgivernes stemme er vigtig

 • Jeg stiller op, fordi det er meget vigtigt, at vores fagområde bliver repræsenteret politisk i alle partier. Jeg har været formand for Voksenområdet i 8 år
 • Det er vigtigt, at vi bliver hørt, så vi kan påvirke budgetforhandlingerne, at der kommer penge til de bløde områder, så pengene ikke alene går til veje og andre hårde områder.
 • Det er vigtigt, at vi får børn og familie, handicap og psykiatriområdet gjort mere synlige, når vi skal forhandle.

Socialrådgiverne skal have en større stemme. Vi er dem, der er tættest på borgeren i alle livssituationer. Vi har så megen viden og fagindsigt, som jeg gerne vil gøre mere tydelig. Vi arbejder mere og mere specialiseret, og det kræver, at vi bliver opkvalificeret og får den uddannelse, der er nødvendig, for, at vi kan give den hjælp og støtte, som er nødvendig. Jeg vil arbejde for, at socialrådgiveren får en større stemme, og fremme forståelse for den opgave, I hver dag står overfor i mødet med borgeren.

Kontakt

gfred@vejle.dk


Lone Myrhøj

Boligsocial leder, kollegieboligerne Sukkertoppen, Vejle Kommune
Opstiller for Socialistisk Folkeparti

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel. Jeg kæmper særligt for, at vi hjælper dem, der har brug for det – uanset om det er socialt udsatte, børn, ældre, mennesker med handicap eller sindslidelser. Der skal være plads til forskellighed. Kommunen skal gå forrest og være en attraktiv arbejdsplads med ordentlige løn- og arbejdsforhold samt bedre muligheder for efteruddannelse.

Jeg stiller op for SF, fordi det er det parti, der bedst matcher mit menneskesyn og mine holdninger. Jeg er særligt optaget af socialpolitik og klima – her står SF tydeligt, ordentligt og menneskeligt.

Socialrådgiverviden gør en forskel
Jeg har været medlem af Vejle Byråd siden 2010 og er gruppeformand for SF. Trods en borgerlig borgmester er det lykkedes at sætte tydelige SF-aftryk. Min baggrund som international socialrådgiver giver mig en naturlig opmærksomhed på de sociale vinkler og konsekvenser. En opmærksomhed, som mine øvrige kolleger ikke altid har. Som gruppeformand er jeg også SFs forhandler, når der skal laves budget. Her er min viden om socialområdet med til at gøre en kæmpe forskel. Helt konkret har jeg også fået vedtaget gratis psykologhjælp til unge.

Også i den kommende fireårsperiode vil jeg gerne sætte mange aftryk. Jeg håber meget, at vi får et rødt flertal, så borgerne i Vejle Kommune kan mærke en øget tryghed, et løft på velfærden og et meget større miljøfokus.

Kontakt:

sf.dk/politiker/lone-myrhoej/

Vordingborg Kommune

Patricia Rabjerg

Socialrådgiver
Opstiller for Radikale Venstre – også til regionsrådet i Region Sjælland

Jeg er 40 år og bosiddende i Stege på Møn. Jeg blev uddannet socialrådgiver i 2016, og har primært arbejdet med voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne.

Gennem mine jobs har jeg desværre erfaret, at samarbejdet mellem region og kommune halter, når borgeren skal udskrives. Det er min oplevelse, at de to mastodonter står i hver sit hjørne med korslagte arme i stedet for at samarbejdet. Det skal der rettes op på, for det kan ikke være rigtigt, at borgeren bliver kastebold og har svært ved at få den rette støtte og hjælp.

Flere ressourcer til socialpsykiatrien
I denne sommer tog jeg et vikariat i socialpsykiatrien, da jeg var uden job. Det har været vældigt givende at se tingene fra den anden side af bordet. Jeg husker, at jeg nogle gange som socialrådgiver har tænkt, hvorfor mon de ikke har nået de indsatsmål, jeg satte op, og hvad går de egentlig og laver? Men jeg er blevet klogere, meget klogere.

For henover sommeren oplevede jeg, at vi alt for mange gange kun var to personaler i en aftenvagt til ca. 20 beboere. Kan I selv forstille jer, hvor meget tid der er til at arbejde med indsatsmålene? Mange gange har mine kolleger og jeg måtte sige fra over for en beboer, der ønskede samtale. Det gør ondt, for vi ved jo godt, hvor meget et menneske har behov for hjælp, når vedkommende endelig har fundet modet frem til at spørge om en samtale.

Vi skal have flere ressourcer til socialpsykiatrien, flere gange har jeg oplevet, at beboerne har været voldsomt udadreagerende, og vi har tilkaldt politiet. Det kræver enorme samfundsressourcer, men jeg er overbevist om, at var normeringen højere, så ville vi se færre af disse episoder, og dermed også nedbringe antallet af indlæggelser på vores psykiatriske hospitaler.

Mine mærkesager

 • Flere ressourcer til socialpsykiatrien; vi skal udvikle og ikke afvikle borgerne
 • Bosætning: vi skal tiltrække og fastholde arbejdskraft til kommunen
 • Ældreområdet: der skal flere hænder til ældreområdet, men vi skal også turde tænke nyt i form af organiseret frivillighed

Kontakt
prabjerg@hotmail.com

Aabenraa Kommune

Rikke Flebbe

Socialrådgiverstuderende
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er, 39 år, bosiddende i Rødekro, socialrådgiverstuderende på 5.
Semester på UC Syd i Aabenraa, ansat som køkkenassistent på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Aktivt medlem af SDS og valgt til repræsentant i LAB.

Jeg stiller op, fordi jeg ønsker at være med til at gøre en forskel. Men vigtigst for mig er at være den, der handler, fremfor at være den der brokker sig over, at “de andre” ikke gør det godt.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet, fordi de værdier, som Socialdemokratiet står for, passer godt med mine værdier. Jeg vægter især demokrati, solidaritet og lighed højt.

Lokalt i kandidatgruppen har vi lovet hinanden, at borgerinddragelse skal være i højsædet, hvilket jeg helt sikkert vil være meget opmærksom på. Borgerinddragelse ved politiske beslutninger er vigtig, fordi vi træffer beslutninger, som vedrører borgerne. Det er borgernes liv, der bliver berørt af beslutningerne, og det er borgernes penge, der bliver brugt til udførelsen. Derfor skal borgerne også høres, inden beslutningen tages, ligesom der skal være en bred tilslutning fra borgerne – som kommunalpolitikere, er vi valgt til at handle for borgerne.

En socialrådgiver i byrådet
Som socialrådgiverstuderende lærer vi rigtig meget om de rammer, der stilles både politisk, juridisk, organisatorisk, så på den måde har jeg forståelse for, hvordan hierarkiet er opbygget, og hvordan politiske beslutninger påvirker medarbejderne. Jeg har en særlig interesse for at hjælpe de svageste i samfundet, idet jeg tror på, at hvis vi hjælper de svageste til et bedre liv, vil vi højne standarden for alle.

Jeg ønsker Aabenraa Kommune i en ny retning, hvor de, der har brug for hjælp, får den hjælp, de har krav på, og vi får udviklet et positivt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejderne i kommunen oplever, at deres arbejdsplads er verdens bedste arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar.

Kontakt
https://www.facebook.com/Flebbe

Aalborg Kommune

Jane Østergaard

Socialfaglig konsulent i Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune
Stiller op for SF

Jeg er 55 år, gift med voksne børn og er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 1990. Jeg har arbejdet som socialrådgiver – og i mange år også som leder – primært inden for behandlingsområdet, hvor jeg har været leder for flere tilbud for anbragte og udsatte unge. Siden 2013 har jeg arbejdet med udsatte voksne. Jeg har en diplomuddannelse i ledelse og arbejder pt. som socialfaglig konsulent på meget nedsat tid, da jeg er i færd med at læse en kandidat i anvendt filosofi.

Jeg har tidligere været valgt til Aalborg Byråd, hvor jeg var medlem og gruppeformand for SF i perioden 2010-2013, og jeg stiller op igen, fordi jeg ved, at det gør en forskel! Jeg stiller op for SF, som jeg har været medlem af siden 1985, fordi ligeværd, solidaritet og inklusion er en helt naturlig del af SF’s dna, og det er også de værdier, der har drevet mig i mit faglige arbejde som socialrådgiver.

En socialrådgiver i byrådet
Politisk vil jeg arbejde for de bedst mulige forhold for udsatte børn, unge og voksne, for at sætte turbo på den grønne omstilling og for at gøre Aalborg til en bæredygtig kommune, der er attraktiv at bo og leve i for alle. Ikke alle har samme udgangspunkt for et godt liv, og det er en mærkesag for mig at skabe muligheder for, at alle får en fair chance for at blive en del af fællesskabet. Jeg tror på, at de erfaringer, jeg har fra mit mangeårige arbejde som socialrådgiver, gør det muligt at bidrage med betydningsfulde ændringer for de mest udsatte borgere.

Konkret vil jeg blandt andet arbejde for:

 • At børn fra fattige familier får tilskud til eller helt gratis fritidsaktiviteter
 • At udstede efterværnsbeviser til anbragte unge, så de ikke efterlades på perronen efter en anbringelse
 • At bostøtte til udsatte voksne ydes på en måde, så borgerne reelt kan profitere af det og ikke overlades til sig selv efter kl. 15.00
 • At begrænse biltrafik i Aalborg midtby mest muligt til gavn for mennesker og miljø
 • At sikre tilstrækkelige grønne og biodiverse områder, når der godkendes nye lokalplaner
 • At sikre et bredt og rummeligt idræts-og kulturliv, hvor der er plads til alle

Kontakt
www.facebook.com/Jane.SF.Aalborg

Aarhus Kommune

Carsten Andersen

Pensioneret socialrådgiver, tidligere Jobcenter Århus
Opstiller for Enhedslisten

Jeg stiller op til byrådet for at opnå forbedringer på tre mærkesager.

 1. Klimaindsats. begræns CO2-udslip, stop for biomasse, begræns benzin og diselbiler.
 2. Stop for mistillid, registrering og kontrol i social- og beskæftigelsesindsatsen.
 3. Slip de ansatte fri, og lad dem bruge deres faglighed

Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi det er rødt og grønt: Rødt for fællesskab og solidariske løsninger. Grønt for miljø og klimaindsats.

Jeg kan pege på, hvad kommunen og ledelsen skal gøre anderledes overfor både personalet og de udsatte borgere

Jeg vil gerne nå følgende

 1. Bedre kommunal klimaindsats. Der skal planlægges med flere vindmøller og flere solcelleanlæg, så el- og varmeforsyningen reelt bliver CO2-neutral. Biomasse er ikke CO2-neutral, det er i vidt omfang træ fældet ukontrolleret i andre lande og transporteret langt med diseldrevne skibe.
 2. Stop registrering og kontrol. Der er ingen, der ikke ønsker, at de kunne klare sig selv. Sanktioner og tvangsforanstaltninger øger kun problemerne. Kommunen skal hjælpe de ledige og udsatte med at løse de reelle problemer, der forhindrer selvforsørgelse.
 3. Stop mistilliden. Den rammer også de kommunalt ansatte, der får begrænset deres kompetence, så de skal spørge om lov, inden de iværksætter en indsats. Registrering og kontrol skal afløses af, at ledelsen understøtter de ansatte, så de både må, tør og kan igangsætte den rigtige hjælp.

Kontakt:

carstenand@hotmail.dk


Hanne Roed

Har arbejdet på forskellige østjyske Jobcentre, men er pt. fuldtidspolitiker som næstformand i Region Midt (R) og bestyrelsesmedlem i VIA Universitycollege. Sidder i Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg.
Opstiller for Radikale Venstre

Opstiller også som spidskandidat til regionsrådet i Region Midtjylland.

Privat, så bor jeg i det nordlige Aarhus, tæt på sygehuset, i et rækkehus med mine tre teenagebørn. Deres storesøster studerer i København.

Erfaring, gejst og ansvarlighed
Erfaring, gejst og ansvarlighed. Hele tre ting på en gang, men jeg mener, som allerede lokalpolitiker, at leve op til dem. Jeg interesserer mig for mange ting i politik, men hjertebørnene er social- og sundhedsforhold, grøn omstilling, kultur og uddannelse. Og derfor også et vågent øje på økonomien; man skal turde se kritisk på, hvordan de forvaltes, også udenfor egne områder.

Mærkesager:

Sundhed og trivsel
Vi skal lave en mere helhedsorienteret indsats, ikke mindst over for udsatte, psykisk sårbare og multisyge borgere. Det betyder, at kommune og region skal til at spille bedre sammen – vi skal bruge vores kommunale sundhedscentre langt mere end i dag.

Det specialiserede socialområde skal løftes
I alle kommuner er det specialiserede socialområde underfinansieret, og ankesager på stribe har ikke ændret synderligt ved praksis. Dele af området bør flyttes til regionerne, men generelt skal der fokus på, at kommunerne skal stoppe en usund forvaltning, som både børn og voksne med behov lider under.

Kontakt:

Hanne.Roed@rr.rm.dk.

Facebook.com/Hanneroed2017

radikale.dk/mennesker/hanne-roed/

Kontakt