D1 - Hvordan møder vi den største alvor? Fra indsamling af beskrivelser til udvikling af merviden

Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater

Workshoppen ligger i forlængelse af oplæg i plenum og som en konkret illustration af implikationerne for praksis.
I Metalog har vi udviklet et koncept, vi kalder metaundersøgelser. Det bygger på, at vi som fagpersoner er del af noget meget større. Når vi starter et forløb, må vi være opmærksomme på, hvordan vi skaber os en position og en kontekst, hvor vi kan forstå det tilsyneladende uforståelige og tage vare på en proces, hvor den største alvor kan åbne for de mest omfattende forandrings- og udviklingsprocesser. Det handler ikke blot om at indsamle viden men om at være optaget af, at symptomer altid må forstås i kontekst: Det mentale lever i det sociale som sociale samspilsmønstre og i kraft af forsøgene på at løse problemet.

I workshoppen vil der indgå case-materiale. Formålet er, at deltagerne får lejlighed til at arbejde i grupper med konceptet. Det vil blive understreget, at dette design kræver høj faglighed, insisteren, mod, teamsamarbejde og opbakning fra ledelsen for at blive ny platform for socialfagligt arbejde.

LOKALE D-E

Tilbage til tidsplan

D2 - Børnefattigdom. Kan vi udvikle en ny fælles fortælling om vores bidrag til at afskaffe den?

Kirsten Henriksen, socialrådgiver, ph.d., Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde, Rikke Alminde, socialrådgiver, Syddjurs kommune og Iben Nørup, cand.scient.adm, ph.d., Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU

Børnefattigdom. Kan vi udvikle en ny fælles fortælling om vores bidrag til at afskaffe den? Forskning påpeger, at børns opvækst i fattigdom er et stigende problem, der medfører både et vanskeligt børneliv og konsekvenser i voksenlivet. På trods af forskning lyder diskursen: Der er ingen fattige i DK. Socialrådgivere møder børn, der lever i fattigdom. Alligevel indgår det sjældent i fortællingen om udsatte børn. Fokus er på børnenes adfærd og relationerne til forældrene. Fattigdommen overses. Måske fordi rådgiveren oplever sig magtesløs. Men holder det? Og hvilken betydning har det, at socialrådgivere, som har kontakt med børn i fattigdom, ikke forholder sig fagligt til børnenes livsvilkår? Foreningen til fremme af Kritisk Socialt Arbejde vil i workshoppen lægge op til debat om børns opvækst i fattigdom i håb om, at vi i fællesskab kan skabe en ny fortælling, som kan bidrage til at skabe forandringer i børnenes livssituation.

LOKALE 29

Tilbage til tidsplan

D3 - ”Tilbage til skole” – når børn og unge efter behandling i børne- og ungdomspsykiatrien skal tilbage til stabil skolegang

Hanne Holm, socialrådgiver, og Nini Engbo, psykolog, begge i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Vi har i Region Syddanmark i 2015-2018 udviklet projekt Tilbage Til Skole for børn, der skal tilbage i skole efter behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Skolefravær kan være yderst komplekst både i forhold til at forstå, hvad der ligger bag skolefraværet, men også ift. vigtigheden af samarbejdet på tværs af de involverede faggrupper og sektorer. Vi har med familien i centrum på tværs af region og kommune skabt grobund for solid forandring i denne kompleksitet, hvorfor Tilbage Til Skole nu er en del af den daglige drift i Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense.

LOKALE 28

Tilbage til tidsplan

D4 - Uddannelse af socialrådgivere til professionelle personlige udøvere og ikke roterende robotter

Anne Homann Bjerregaard, socialrådgiver, adjunkt, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Kom med ind i undervisningen, hvor vi træner socialrådgiverens balancering mellem det private, personlige og professionelle gennem korte oplæg og øvelser. Workshoppen tager afsæt i, hvordan vi aktuelt uddanner socialrådgivere, hvor alle sider af vores professions kompetencer sættes i spil via gruppearbejde, situationstræning og videofilmning. I får som deltagere mulighed for at komme tilbage på skolebænken og ind i undervisningslokalets maskinrum som studerende, hvor I forhåbentligt kan blive yderligere bevidstgjort om jeres egne balancer og kompetencer som uddannede socialrådgivere. I skal både arbejde med de teoretiske, de fagspecifikke og de personlige kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå jer i jeres handlingsmæssige råderum.
Workshop-deltagerne bedes medbringe egen mobiltelefon med adgang til at filme sig selv.

LOKALE 20

Tilbage til tidsplan

D5 - ”Man pjatter ikke med nøgler”

Rikke Lund Ehrenreich, socialrådgiver, lektor ved VIA, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Gitte Nielsen, lektor ved VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, og Tine Holm Mathiasen, konsulent i borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune

Samskabelse har i en årrække været et politisk buzz-word som afsæt for udvikling af nye former for medborgerskab og involvering af frivillige og civilsamfundet. Men hvordan udføres samskabelse i praksis i spændingsfeltet mellem bureaukrati og aktivisme?
Workshoppen bygger på et toårigt forskningsprojekt i samarbejde med Omdrejningspunktet i Rundhøj. Der sættes i workshoppen fokus på hvilke kompetencer, der anvendes og er nødvendige, når velfærdsprofessionelle skal indgå i eller facilitere samskabelsesprocesser – og udfordringer i disse processer. På workshoppen arbejdes der hands-on med kompetencer, roller og udfordringer i samskabelse med udgangspunkt i cases fra praksis. Workshoppen er både for deltagere med erfaring fra samskabelse og for deltagere, der vil blive klogere på samskabelse.

LOKALE 21

Tilbage til tidsplan

D6 - Succesfuld borgerinddragelse: Den borgerstyrede handleplan

Gitte Lopdrup, projektleder, og Kirsten Krongaard Thomsen, socialfaglig konsulent, begge Randers kommune

I Randers Kommune vil vi tage udgangspunkt i borgernes ønsker og drømme, når der udarbejdes §141 handleplaner. Derfor har vi udviklet et koncept, som blandt andet består af en visuel handleplan, et inspirationsforløb, uddannelse og ansættelse af borgerguides og kompetenceudvikling af medarbejdere. Projektet hedder ”Mit Liv – Min Plan, borgerstyret handleplan”. Målgruppen er unge borgere på handicapområdet der er bosat på et døgntilbud (§107 og §108 jf. SEL) eller som modtager bostøtte i eget hjem (§85 jf. SEL). Når projektet er evalueret, skal det der virker implementeres og udbredes til andre målgrupper. På workshoppen vil vi præsentere det udviklede materiale og fortælle om de udfordringer, vi har mødt på vejen, samt de foreløbige resultater, vi har opnået med projektet.

LOKALE 22

Tilbage til tidsplan

D7 - Netværksinddragelse og familierådslagning – At aktivere de betydningsfulde voksne i et barns liv

Sabina Jæger, lektor, og Bo Morthorst Rasmussen, docent og leder af forskningsprogram Socialt arbejde, Socialpædagogik og Forvaltning, begge UC Syd

Kommunerne skal jf. Barnets reform og Servicelovens § 47 afdække og inddrage barnets netværk. Vi har i et tæt samarbejde med tre kommuner (Varde, Faaborg-Midtfyn og Kolding kommune), der anvender netværksinddragende metoder, haft fokus på dét, der har betydning for, om inddragelsen rent faktisk lykkes. Forskningsspørgsmålene er formuleret i samarbejde med kommunens medarbejdere – fx hvad der motiverer familierne til at deltage, hvordan nogle socialrådgivere får et ja og andre et nej, hvilken betydning netværksinddragelsen har for børnene, hvad der sker i netværket, mødeledelse, osv. Vi vil gerne præsentere og diskutere forskningens resultater og deres betydning for socialrådgivernes praksis, herunder den ’nye’ version af familierådslagning. Forskningen (2017-19) er baseret på dokumentanalyse, dialogmøder og interview med de centrale aktører, herunder børn og familier i 10 cases.

LOKALE H

Tilbage til tidsplan

D8 - ’Individuelt planlagt job med støtte’ – muligheder og udfordringer i en dansk velfærdskontekst

Inge Storgaard Bonfils, docent, ph.d., Socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Annette N. V. Svendsen, socialrådgiver og IPS teamleder, Silkeborg Kommune

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) er en beskæftigelsesrettet indsats målrettet borgere med svær psykisk lidelse. Tilgangen bygger på en evidensbaseret metode udviklet i USA inden for psykiatrien, hvor jobkonsulenten er en integreret del af det psykiatriske behandlingsteam. I workshoppen præsenteres indsigter fra et forskningsprojekt om implementering af IPS i fire danske kommuner og samarbejdende regionale behandlingspsykiatriske enheder. Det belyses, hvilke tilpasninger der er sket for at implementere metoden i en dansk velfærdskontekst, hvilke udfordringer der har været og hvordan IPS-teams i de fire kommuner har søgt at navigere mellem evidenskravene og skabe en bæredygtig model.

LOKALE 27

Tilbage til tidsplan

D9 - Handleplaner og borgerinddragelse – et forsøg med kreative værktøjer

Rikke Haagensen, socialrådgiver og udviklingsmedarbejder, Aalborg Kommune, og Julie Borup Jensen, professor, Aalborg Universitet

I Aalborg Kommune har vi igennem de sidste 2 år haft et projekt, der har sat fokus på, hvordan vi kunne få inddraget borgeren i udarbejdelsen af deres §141-handleplan. Borgeren er således igennem projektperioden blevet inviteret til drømmeværksteder med rådgiveren, den socialfaglige medarbejder og evt. netværkspersoner. I samarbejde med Aalborg Universitet har vi udviklet og afprøvet 3 forskellige kreative metoder med billedkort, musik og tegning, der er prøvet af på borgere med en sindslidelse. På workshoppen vil vi præsentere metoderne, fortælle lidt om vores erfaringer med brugen af metoderne og give en vurdering af udviklingspotentialet.

LOKALE 23

Tilbage til tidsplan

D10 - "Der er (næsten) frit spil så længe jeg udvikler på sagen”

Mette Camilla Vinggaard, socialrådgiver, lektor i socialt arbejde, UCL, og Jakob Djurhuus Albrectsen, underviser ved UCL

Citat stammer fra en af de fagprofessionelle, som er interviewet i forbindelse med forskningsprojektet MAKS (meningsskabelse og arbejdsmarkedsparathed i komplekse sagsforløb). I projektet undersøges både borgerens og de professionelle oplevelse af arbejdsmarkedsparathed, ligesom konkrete opfølgningssamtaler observeres. Projektet viser bl.a., at både borgere og professionelle er bevidste om, at de balancerer imellem et institutionelt meningsperspektiv med krav om dokumentation m.v. og borgerens meningsperspektiv. Men hvordan undgår man som fagprofessionel af det institutionelle meningsperspektiv overskygger borgerens meningsperspektiv i mødet, og hvordan kan borgerens oplevelse af egen situation balanceres med det konstante krav om udvikling?

LOKALE 26

Tilbage til tidsplan

D11 - Professionsudvikling: Hvordan opdyrker vi stærke praksisnære færdigheder?

Benedicte Schilling, psykolog, specialist og supervisor i børnefamiliepsykologi

Velfærdssamfundet ændrer sig med hastige skridt og efterspørger helt nye former for uddannelse, supervision, koordinering og håndtering af borgersager. Borgeren stiller krav om at vores fælles indsatser indebærer lindring, trivsel og udvikling. Hvordan kan det opnås gennem et fælles samspil?

Hvordan kan vi levere god borgerservice gennem konkret samarbejde sammen med og om borgeren? Hvordan kan vi arbejde med borgerinddragelse, god opgavestyring og kvalitetssikring – både praksisnært, kollaborativt og tværsektorielt?

En ny bog om ’Professionsudvikling’ giver et bud på et helt nyt fusioneret supervisions- og samarbejdsdesign, som både fungerer tværfagligt og tværsektorielt. Samtidig med at vi løser en fælles borgeropgave, kan vi arbejde med opkvalificering af det samlede netværk af ledere, medarbejdere, private og frivillige aktører og vores fælles praksiskompetencer.

LOKALE F

Tilbage til tidsplan

D12 - Stol på processen – ud af ghettoen

Ditte Brøgger Løjborg, socialrådgiver, leder af Rosenkildegården, Liv Dea Lynøe, socialrådgiver i SSP, Mohammad Hassan, repræsentant for Dandelions og Ahmet Enes, repræsentant for Dandelions

I vinteren 2018 kom to unge til Rosenkildegården i Slagelse. De ville have Ringparken af Ghettolisten og havde et oplæg til, hvordan det skulle ske. Det førte til et samarbejde mellem Rosenkildegården, SSP og en kæmpe gruppe unge fra Ringparken – foreningen Dandelions med få enkle principper og fælles målsætninger. At invitere unge ind i det kommunale maskinrum har betydet alt fra ren magi til store frustrationer. Det har givet en masse spørgsmål og har betydet, at Rosenkildegården fra den ene dag til den anden fik kontakt ind i hjertet af et boligområde, båret af frivillighed. Det gav unge i området nye ansvarsområder og roller. Politiet melder om mindre uro i området.
Unge fra Dandelions, personale fra SSP og Rosenkildegården fortæller i workshoppen om samarbejdet, udfordringer, løsninger og måder at samarbejde på, når kommunal drift møder frivillighed på omdiskuterede områder, som ghettoliv/ghettopakker, ungdomskriminalitet, boligpolitik og tryghed for alle borgere.

LOKALE G

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168