B1 - ’Håndbog i Sverigesmodellen’ – hvad er de generelle principper?

Trine Nanfeldt, socialrådgiver, Centerleder, Center for senhjerneskade, Kolding kommune

Sverigesmodellen er en måde at investere på i socialt arbejde for udsatte familier og børn. Bogen ”Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet – en håndbog i Sverigesmodellen” er skrevet ud fra indgående erfaringer fra udvikling og opbygningen af Sverigesmodellen i Herning og fra Socialstyrelsens ’Partnerskabsprojekt’ på børneområdet.

I bogen fokuseres på generelle principper i modellen er. Herunder:

 • Hvilke kvaliteter har modellen?
 • Hvilke faldgruber har den?
 • Hvilke betingelser skal være til stede både organisatorisk og fagligt?
 • Hvad er kompleksiteten i modellen?
 • Kan modellen overføres til andre velfærdsområder?

Spørgsmål og diskussion ud fra deltagernes ønsker.

LOKALE 20

Tilbage til tidsplan

B2 - Én plan – nye organiseringsmåder med borgeren i centrum

Christina Holm-Petersen, chefanalytiker, VIVE

I frikommuneforsøget Én Plan har ni sjællandske kommuner arbejdet med nye måder at inddrage borgerne på i en samlet plan på tværs af forskellige myndighedsområder. Færre kontaktpersoner og færre indgange. VIVE har gennemført en midtvejsevaluering (udkommer i slutningen af august) og deler i workshoppen erfaringerne fra kommunernes arbejde med én plan.”

LOKALE G

Tilbage til tidsplan

B3 - Hvad betyder en samlet mestringsenhed for handicap og psykiatri?

Karin Holland, direktør for Velfærd og Sundhed, og Anna Laursen, afdelingsleder af Mestringsenheden, begge Horsens kommune

For at visitere færre borgere direkte i lange forløb, og for at skabe mere værdi for færre ressourcer lod vi os inspirere af ældreområdets erfaringer med korte og afgrænsende rehabiliteringsforløb. Vi udarbejdede et koncept til mennesker med handicap eller psykiatriske problemstillinger. Det har flere mål: borgerens håb, mål og drømme skal i centrum, indsatser skal hurtigt i gang, rigtig indsats første gang og fokus på borgerens eget ansvar, mestring og teknologi. Succeskriteriet er, at flere borgere efter en intensiv indsats klarer sig selv eller med hjælp fra civilsamfundet.

Der er en fast metodisk tilgang og systematik i arbejdet:

 • Borgerne visiteres først til et Mestringsforløb på 12 uger, som tilrettelægges individuelt ud fra den faste systematik
 • Medarbejderne er faciliterende og understøtter borgerens egen motivation
 • Metoder, der understøtter, at borgeren selv tager ansvar
 • Understøtte borgerens mestring med teknologi og inddragelse af civilsamfundet
 • Fokus på relevant afklaring og hurtigt og effektivt samarbejde med myndighed
 • Fokus på stærk faglig kultur i teamet og på opsamling af erfaringer

1/3 af de borgere, der tidligere visiteredes direkte til § 85, klarer sig nu uden støtte, og borgere, der har været i forløbet, oplever mærkbart øget tilfredshed og tro på fremtiden.

LOKALE 21

Tilbage til tidsplan

B4 - Investeringer på det sociale område i Holstebro

Lena Skovgaard og Jannie Bek Kirkegaard, begge socialrådgivere i Holstebro kommune, Visitation og Rådgivning

I Holstebro Kommune har vi siden 2015 investeret på social-udsatte-området. Vi vil gerne fortælle om den udvikling og investering, vi har gjort,og som har ført til højere faglighed og store besparelser på Socialt-udsatte-området.

Vi vil give et kort oplæg om, hvordan vi har arbejdet med dette i Holstebro Kommune, samt hvilke metoder vi har benyttet så som; Borgerstyret indsatser med målbare mål i § 141, en tæt dialog med driften, fælles undervisning med driften, udredninger, diplommodul i Forhandling, fokus på borgere som tager ophold på forsorgshjem, skarp målgruppeafklaring, frivillighed, forebyggende indsat jf. Servicelovens § 82a og b, fremskudte indsatser, samarbejde på tværs i kommunen mm. samt hvilken effekt indsatsen har haft over for borgerne, socialrådgiverne og på kommunens økonomi. Der vil i workshoppen blive mulighed for at drøfte muligheden for at indføre investeringsstrategier på voksenområdet i din kommune.
Holstebro kommune, ved Lena Skovgaard, deltager efterfølgende i workshop C1 ”Investeringer på socialområdet – behov for ny faglighed?”

LOKALE 22

Tilbage til tidsplan

B5 - Er desværre aflyst

Er desværre aflyst

Tilbage til tidsplan

B6 - Helhedsorienteret socialt arbejde med familier – hvorfor og hvordan?

Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker Oxford Research

For borgere og familier med komplekse og sammenhængende problemer er en specialiseret indsats ikke altid virkningsfuld, og mange aktører på beskæftigelsesog socialområdet ser den helhedsorienterede tilgang som en mulig løsning. Men hvem har gavn af en helhedsorienteret indsats, hvilke resultater kan man forvente, hvordan organiserer man sig og hvilke metoder og redskaber kan man bruge?

I denne workshop vil vi behandle disse spørgsmål og se på kerneelementer og virksomme mekanismer i helhedsorienterede indsatser ud fra en række evalueringer, som Oxford Research har foretaget.

Martin Bæksgaard er chefanalytiker i Oxford Research og har evalueret helhedsorienterede indsatser siden 2007, både som evaluator i Københavns Kommune og som konsulent i flere rådgivningsvirksomheder.

LOKALE F

Tilbage til tidsplan

B7 - Socialt frikort til socialt udsatte – hvad skal der til?

Anette Hansen og Annette Juul Jensen, begge seniorkonsulenter i Cabi

I workshoppen stiller vi skarpt på, hvad der skal til for at vores mest udsatte borgere får mulighed for at bruge forsøget med socialt frikort. Baggrunden for workshoppen er den undersøgelse, Cabi lavede i 2018 for Rådet for Socialt Udsatte og projekt ’Socialt frikort til flere’ støttet af Trygfonden. I projektet arbejder Cabi sammen med fire kommuner på at omsætte undersøgelsens resultater lokalt ift.:

 • at målgruppen får viden om mulighederne
 • at virksomhederne kommer i spil
 • at facilitere at alle lokale interessenter kommer i samspil om indsatsen både myndigheder, virksomheder, brugere og NGO’er

På baggrund af undersøgelsen og projektet vil workshoppen lægge op til drøftelsen af, hvad vi som faggruppe i vores respektive jobs kan gøre for, at forsøget med socialt frikort bliver en succes.

LOKALE 23

Tilbage til tidsplan

B8 - Kampen for det handlingsmæssige råderum

Mia Heick, formand for Faggruppen Stof og Carsten Depping Jensen, bestyrelsesmedlem i Faggruppen Stof

Fokus på økonomi, effektivitet og rentabilitet påvirker rammerne for socialrådgivernes praksis, og særligt i de kommunale forvaltninger kan praksis kollidere med professionsetikken, og det handlingsmæssige råderum kan opleves begrænset.
Nogle protesterer, nogle indordner sig, og nogle opdager end ikke, at deres syn på borgerne og deres forestilling om egen faglighed gradvist ændrer sig.

I denne workshop vil vi debattere, hvordan vi som fagprofessionelle kan øge det handlingsmæssige råderum, og hvordan vi kan handle, når vi konfronteres med praksis – egen eller andres – der ikke tjener borgerens bedste.

• Hvad kan vi gøre individuelt?

• Hvad kan vi gøre kollektivt?

• Hvilken rolle kan DS spille?

Workshoppen indledes med oplæg fra de 3 faggrupper, der herefter faciliterer en fælles drøftelse blandt deltagerne med fokus på erfaringer med at skabe fagligt frirum og forslag til konkret handling.

LOKALE H

Tilbage til tidsplan

B9 - Den gode socialfaglige analyse

Katrin Leicht Schnohr, adjunkt, Lotte Andersen, lektor, og Annemette Matthiessen, lektor, alle fra Københavns Professionshøjskole

At lave velunderbyggede sagsanalyser er en kernekompetence i det socialfaglige sagsarbejde. Det er i den socialfaglige analyse, at man finder de vigtige mellemregninger mellem indsamlet information og den vurdering, der fører til beslutninger og afgørelser.

På denne workshop vil vi præsentere et bud på en socialfaglig analysemodel, der understøtter en reflekteret analyseproces, og som på samme tid er tilpas enkel og overskuelig til at den kan indgå i en travl socialrådgivers hverdagspraksis.

Modellen er inspireret af egne erfaringer både fra undervisning og praksis samt vores igangværende forskningsudviklingsprojekt omkring socialfaglig analyse.

På workshoppen bliver du guidet igennem modellen trin for trin, og du får mulighed for at afprøve modellen med afsæt i konkrete praksiseksempler.

LOKALE J

Tilbage til tidsplan

B10 - Er der et liv efter socialrådgiverjobbet

Bjarne Trier Andersen og Anne Møller, begge socialrådgivere og medlemmer af seniorsektionens bestyrelse

Målgruppe: Socialrådgivere, der forlader arbejdsmarkedet indenfor de nærmeste år og socialrådgivere, som er stoppet. Via oplæg og debat i grupper og plenum har vi fokus på overgangen fra arbejdsliv til det gode seniorliv. Sammen bruger vi vores erfaringer og ideer, inspirerer hinanden og udvikler bud på bl.a. følgende spørgsmål:

 • Hvordan slutter jeg på en god måde?
 • Hvornår skal jeg stoppe?
 • Hvordan finder jeg min egen vej?
 • Hvilke nye muligheder får jeg for at arbejde med forandringer – politisk og/eller personligt?
 • Hvordan holder jeg fast i mit fag og et fagligt fællesskab?
 • Hvad har DS til mig som seniormedlem og hvad kunne jeg ønske mig?

LOKALE 6

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168