A1 - Integrationen er en succes i Danmark – men ingen vil tage æren for det

Hans Lassen, ph.d. og direktør i konsulentfirmaet Sisyfos

Integrationen er i virkeligheden en succes i dagens Danmark. Men det er noget underlig noget: der er nemlig ikke rigtig nogen, der ønsker at tage ejerskab til succesen. Derfor står vi med en hjemløs succes.

Hans Lassen har forsvaret en ph.d.-afhandling om beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som er en videnskabelig argumentation for integrationssuccesen. Oplægget vil indeholde de centrale analyseresultater fra afhandlingen, suppleret med de allernyeste tal.

LOKALE 20

Tilbage til tidsplan

A2 - Evaluering af hjørringmodellen: Hjørring kommunes investering på beskæftigelsesområdet

Rasmus Ravn, post doc, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet

Arbejdsmarkedsintegration af borgere med problemer ud over ledighed er en kompleks opgave. For at øge arbejdsmarkedstilknytningen for udsatte grupper af borgere investerede Hjørring Kommune 125 millioner kroner over fire år fra 2015-2018. Denne investeringsstrategi er siden blevet kendt som ”Hjørringmodellen” eller ”Hjørringmetoden”. I workshoppen tager Rasmus Ravn udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling ’Beskæftigelsesrettet rehabilitering – en evaluering af Hjørring Kommunes investering på beskæftigelsesområdet’. Der gives en indføring i Hjørringmodellens indhold, i jobcentrets omstillingsproces og i evalueringens resultater. Der er fokus på beskæftigelseseffekterne for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og på betydningen af samarbejdet mellem borger og sagsbehandler for at opnå job og uddannelse.

LOKALE 6

Tilbage til tidsplan

A3 - Tidlig og forebyggende indsats i Hvidovre kommune. Inddragelse og hyppig opfølgning – socialrådgivernes nye arbejdsmetoder

Heidi Larsen, leder af HUC, Hanne Balle-Jensen, socialfagligleder af Familierådgivningen, og Astrid Haase Nielsen, Teamleder på det psykosociale område

I denne workshop præsenterer vi de væsentligste greb i udviklingen af vores myndighedsafdeling mod en mere forebyggende indsats. Vi retter fokus på inddragelse, hyppig opfølgning og den nye rolle som familierådgiver – elementer som er et ”must”, hvis man vil en mere forebyggende praksis. På workshoppen drøfter vi forskellige redskaber og metoder til øget inddragelse, og hvordan vi arbejder for at sikre det rette match. Vi ser også nærmere på, hvordan vi laver hyppigere og bedre opfølgninger og zoomer ind på bevægelsen fra at være sagsbehandler til at være familierådgiver.

Hvidovre kommune deltager efterfølgende i workshop C1 ”Investeringer på socialområdet – behov for ny faglighed?”

LOKALE E

Tilbage til tidsplan

A4 - Underretninger – ankestyrelsens rolle

Nini Christensen, konsulent i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet og er koordinerende myndighed i forhold til praksis på dette område. Omdrejningspunktet for styrelsens arbejde er borgernes retssikkerhed på styrelsens lovområder, dvs. indenfor den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning. Ankestyrelsen har en egendriftskompetence til at reagere i forhold til underretninger om omsorgssvigt af og overgreb mod børn og unge under 18 år i de tilfælde, hvor kommunen ikke gør det.

Omdrejningspunktet på workshoppen vil være en dialog om Ankestyrelsens rolle på underretningsområdet, forventningerne og samarbejdet med kommunerne og styrelsens handlemuligheder, hvis det opleves, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt i forhold til et barn eller en ung.

Der vil på workshoppen blive formidlet konkrete (anonymiserede) eksempler på børn, hvor samarbejdet med kommunen har fungeret godt samt børn, som styrelsen har fundet grundlag for at bruge sin egendriftskompetence, hvor styrelsen har fundet, at kommunen ikke har handlet relevant. Eksemplerne vil bygge på virkelige sager fra Ankestyrelsen.

LOKALE 23

Tilbage til tidsplan

A5 - Fra fængsel til frihed – et sjældent indblik i kriminalforsorgens arbejde

Bestyrelsen for Faggruppen Kriminalforsorgen

Kom og hør, hvordan Kriminalforsorgen møder borgerne i forskellige situationer – som den sigtede, den varetægtsfængslede, afsoneren, den prøveløsladte og den betinget dømte.

Kriminalforsorgen arbejder med det overordnede mål at skulle gennemføre straf balancerende mellem det hårde og det bløde, kontrol og tillid med det formål at medvirke til at begrænse kriminalitet. Hvordan er vi som socialrådgivere med til at løse denne opgave i Kriminalforsorgen og i samarbejde med en lang række andre myndigheder? Hvordan håndterer vi opgaven samtidig med, at vi balancerer mellem samfundets retsfølelse og behovet for, at der kommer en resocialiseret borger ud på den anden side?
Og når vi er færdige med at straffe, hvad så?

LOKALE H-I

Tilbage til tidsplan

A6 - Unge med autismespektrumsforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere

Cecilie K. Moesby-Jensen, sociolog, ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Hvordan oplever unge, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse, kontakten og mødet med myndighedsrådgivere? Hvad er de unges egne oplevelser og fortællinger? Workshoppen tager udgangspunkt i en kvalitativ forskningsundersøgelse, der viser, hvad de unges oplevelser kredser om, og i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder de har mulighed for at have indflydelse på deres liv og livssituation.

Hvordan føler de sig forstået og inddraget i beslutningsprocesserne omkring dem? Workshoppen diskuterer overordnet, hvordan inddragelsesproblematikker kan forstås som anerkendelsesproblematikker – som igen handler om, hvordan beslutninger tages i det socialfaglige myndighedsarbejde.

LOKALE J

Tilbage til tidsplan

A7 - Døgninstitution – fælles, faglig forståelse

Stine Bjerre Christiansen og Mette Vidkjær, begge socialrådgivere, samt Charlotte Vestergaard, forstander, alle på Bethesda Familieindsatser og Konsulentbistand

Med de ændringer, der gennem de senere år er sket på socialområdet, hvordan kan vi på døgninstitutionsområdet se os ind i løsninger, som kobler sig på de tendenser og vilkår, der er gældende? Hvordan kan vi bibeholde og videreudvikle vores faglighed og metoder i dette? Hvordan er vores samarbejde med andre foranstaltninger enten i forlængelse af døgnopholdet eller sideløbende med, og hvordan opnår vi en fælles faglig forståelse med øvrige foranstaltninger, så vi sikrer, at vi arbejder i samme retning – til gavn for borgeren?

På Bethesda har vi gennem de seneste par år arbejdet med en korttidsmodel for døgnophold for udsatte familier med spæd-/småbørn. Vi vil med udgangspunkt i korttidsmodellen fremlægge og drøfte vores erfaringer med ovenstående temaer.

LOKALE 21

Tilbage til tidsplan

A8 - Mod- eller samarbejde mellem sundhedssystem og jobcenter?

Edda Luth, uddannelseskoordinator for Diplom- og Akademiuddannelsen i beskæftigelse, og Benny Ehrenreich, praktiserende læge

Nogle praktiserende læger oplever, at deres lægefaglige vurderinger bliver ignoreret af jobcenteret og at det går ud over deres patienter. I jobcenteret skal sundhedsfaglige oplysninger alene anvendes som en del af et samlet grundlag for at vurdere borgerens mulighed for at arbejde. Problemstillingen om sammenstød mellem politik, lovgivning og de to fagområder er velkendt, og ofte er det borgeren, der kommer i klemme.

Workshoppen rammesætter og diskuterer hvad der skal til for at skabe det gode samarbejde mellem sundhedssystemet og jobcenteret. Hvordan bliver vi bedre til at forstå hinandens udgangspunkter og til at bygge bro til borgerens bedste? Edda Luth, adjunkt i socialt arbejde og Benny Ehrenreich, praktiserende læge indleder diskussion med deres perspektiver. Herefter kan du bidrage med dine egne gode idéer, så workshoppen kan munde ud i et idékatalog, der kan inspirere til samarbejde i stedet for modarbejde.

LOKALE F

» Oplæg (pdf)
» Download Idékatalog

Tilbage til tidsplan

A9 - ”Hjem” til Aarhus – en ”rejse” i hjemløshed

Kim Kromann, sjakbajs for Århusprojektet, Preben Brandt, psykiater, forsker og debattør, og Asbjørn samt en anden selvbygger af hjemløsehuse

En rejse i et projekt hvor der for første gang i Danmark er hjemløse, der er selvbyggere på sine egne små smukke mobile huse.

Vi vil fortælle om vores projekt i tale, billeder og film. Og ønsker en dialog med jer, der deltager i workshoppen, – om hjemløshed og hvordan vi skaber et inkluderende samfund.

LOKALE 22

Tilbage til tidsplan

A10 - Når klokken ringer – en workshop om skolevægring

Ambassadør i EN AF OS

Faggruppen Børn, Unge og Familier inviterer til foredrag og efterfølgende debat om unge og skolevægring. Alt for mange børn og unge har for højt skolefravær og ofte reagerer vi, som professionelle, først når fraværet er massivt.

Mød en EN AF OS ambassadør, der fortæller om et skoleforløb med fravær og psykiske udfordringer. En ærlig fortælling om det system, vi som socialrådgivere repræsenterer, og hvordan en ung oplever mødet med os.

EN AF OS er en organisation, der arbejder med at udfordre de mange fordomme, der findes om psykisk sygdom i Danmark. Med oplysning, aktiviteter og debat vil EN AF OS bidrage til, at det skal være lettere at have og leve med en psykisk sygdom.

LOKALE G

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168