Hvor mange ferie- og fridage?

Alle lønmodtagere har ret til 25 dages ferie om året, uanset om du har optjent ret til løn under ferie. Som offentligt ansat har du tillige ret til yderligere fem feriedage.

Kommunalt eller regionalt ansat

Optjening af ferie

Er du fuldtidsansat, optjener du ifølge ferieloven ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Det svarer til fem uger. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde. På kommunerne og regionernes område beregner man feriedage i timer, således at en fuldtidsansat optjener 18,50 timers ferie pr. måned, svarende til seks uger om året. Hvis du er deltidsansat optjener du en forholdsmæssig del heraf svarende til beskæftigelsesgraden.

Ferien optjenes i det kalenderår (1. januar – 31. december), der ligger forud for ferieåret (1. maj til 30. april).

Hvis der er sket en ændring af din ugentlige arbejdstid, foretages en justering. En fuldtidsansat, der overgår til deltidsansættelse, har alene ret til at holde ferie med løn i forhold til det timetal, den pågældende har på ferietidspunktet. Samtidig har en ansat, der har været deltidsansat i optjeningsåret, og som overgår til fuldtids-ansættelse, ret til at holde ferie med løn som fuldtidsansat. Du har ret, men ikke pligt, til at holde ferie uden løn.

Der udbetales kun løn eller feriegodtgørelse for den del af ferien, der er optjent, men under nærmere betingelser kan medlemmer af a-kassen have ret til feriedagpenge. Bemærk at det ikke gælder for den sjette ferieuge.

6. ferieuge

Ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (sjette ferieuge) for en fuldtidsbeskæftiget optjenes sideløbende med de andre ferietimer.
Hvis en ansat ikke ønsker at holde optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned (svarende til fem ugers ferie) for en fuldtidsbeskæftiget, inden ferieårets udløb, har den ansatte ret til at få udbetalt de resterende ferietimer ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb – det vil sige 30. april.

Overenskomstbestemte fridage

I overenskomsterne for det kommunale og regionale område har du har fri med løn juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Derudover har du fri med løn fra klokken 12.00 den 1. maj og grundlovsdag.

I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune følges de regler for tjenestefrihed og fridage, der er gældende for ansættelsesmyndighedens tjenestemænd og tjenestestedet. 1. maj yder Københavns Kommune frihed med løn, mens 1. maj er en arbejdsdag i Frederiksberg Kommune. Som kompensation for hidtil at have haft fri 1. maj, ydes frihed i 6,5 time årligt. For deltidsansatte foretages reduktion i forhold til beskæftigelsesgraden.

Timerne afvikles som samlet frihed eller deles efter aftale mellem den enkelte medarbejder og dennes leder.

Er du tjenestemand?

Tjenestemænd følger de samme regler som gælder for de overenskomstansatte med få undtagelser:

  • For tjenestemænd gælder, at tjenestefrihed uden løn sidestilles med beskæftigelse, når tjenestefrihedsperioden ikke overstiger 6 måneder, og den ansatte genindtræder i stillingen senest ved tjenestefrihedsperiodens udløb. Ved tjenestefrihed til videreuddannelse kan der medtages op til et 1 år. Der optjenes således ferie i denne periode. Har den ansatte lønnet beskæftigelse i perioden, optjenes der ikke ferie.
  • Der gælder også særlige ferieregler for tjenestemænd, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge, rådighedsløn eller efter afsked pga. helbredsmæssige årsager.

Statsansat

Optjening af ferie

Er du fuldtidsansat, optjener du ifølge ferieloven ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Det svarer til fem uger. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.
Ferien optjenes i det kalenderår (1. januar -31. december), der ligger forud for ferieåret (1. maj – 30. april).

Du har ret, men ikke pligt, til at holde ferie uden løn.

Der udbetales kun løn eller feriegodtgørelse for den del af ferien, der er optjent, men under nærmere betingelser kan medlemmer af a-kassen have ret til feriedagpenge.

Særlige feriedage

Ud over ferie i henhold til ferieloven optjener du også 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til fem dage pr. år. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes særlige feriedage i forhold til ansættelsens længde.
Afviklingen af særlige feriedage skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Du skal så tidligt som muligt give besked om, hvornår du ønsker at holde de særlige feriedage.

Hvis dagene ikke er holdt og afviklingen ikke er aftalt senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver som noget nyt varsle dagene afholdt med en måneds varsel.

Du kan dog stadig aftale med din arbejdsgiver, at de særlige feriedage ikke afvikles men udbetales, men det er altså ikke længere noget, du selv kan beslutte.

Er du tjenestemand?

Tjenestemænd følger de samme regler som gælder for de overenskomstansatte med få undtagelser:

  • For tjenestemænd gælder, at tjenestefrihed uden løn sidestilles med beskæftigelse, når tjenestefrihedsperioden ikke overstiger 6 måneder, og den ansatte genindtræder i stillingen senest ved tjenestefrihedsperiodens udløb. Ved tjenestefrihed til videreuddannelse kan der medtages op til et 1 år. Der optjenes således ferie i denne periode. Har den ansatte lønnet beskæftigelse i perioden, optjenes der ikke ferie.
  • Der gælder også særlige ferieregler for tjenestemænd, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge, rådighedsløn eller efter afsked pga. helbredsmæssige årsager.
  • Tjenestemænd der er fratrådt efter forudgående sygdom efter 20.januar 2009 og overgået til egenpension, har nu ret til feriegodtgørelse optjent under sygefraværet. Bestemmelserne i Ferieaftalens § 17 er ophævet. Er tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet ikke berettiget til pension eller alene berettiget til en opsat pension, udbetales feriegodtgørelse efter de almindelige regler.

Er tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet ikke berettiget til pension eller alene berettiget til en opsat pension, udbetales feriegodtgørelse efter de almindelige regler.

Privatansat

Er du fuldtidsansat optjener du ifølge ferieloven ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Det svarer til fem uger. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.

Som privatansat har du ikke ret til sjette ferie uge eller fem feriefridage, medmindre det fremgår af din kontrakt eller af en overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.