Planlæg din ferie

Ferieplanlægningen sker normalt efter gensidig aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Kan man ikke blive enige, har arbejdsgiver ret til at varsle lønnet ferie til afholdelse.

Hovedferien (15 af de 25 dages ferie) kan varsles til afholdelse med tre måneders varsel.

Restferie (10 af de 25 dages ferie) kan varsles til afholdelse med én måneds varsel.

Er du opsagt, kan din ferie blive varslet til afholdelse under opsigelsesperioden, såfremt både varslets og feriens længde kan rummes indenfor opsigelsesperioden.

Ferie anses for afholdt ved fritstilling, hvis både varslets og feriens længde kan rummes indenfor fritstillingsperioden. Der stilles ikke krav om udtrykkelig varsling fra arbejdsgivers side.

Kommunalt eller regionalt ansat

Afholdelse af ferie

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i ferieperioden (hovedferien), det vil sige i perioden fra den 1. maj til den 30. september, med mindre andet aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Mindst to uger af hovedferien skal dog gives i sammenhæng.

De øvrige feriedage, som benævnes restferien, kan du holde udenfor ferieperioden, det vil sige i perioden fra den 1. oktober til den 30. april. Ferie uden for ferieperioden bør normalt ikke være kortere end en uge, men kan gives som enkeltdage.

Den ferie du har optjent ud over fem ugers ferie, kan du holde som enkeltdage. Der er ikke noget til hinder for, at du aftaler med din arbejdsgiveren, at hele ferien, det vil sige både hovedferie og restferie, holdes i én samlet periode i løbet af ferieåret.

Der gælder et almindeligt princip i ferieaftalen omkring afvikling af de forskellige former for ferie: Ferie, der er overført fra et ferieår til et efterfølgende ferieår, afholdes altid først. Herefter afholdes ferie, hvortil du har ret til løn eller feriegodtgørelse og til sidst afholdes eventuel suppleringsferie med dagpenge.

Varsling af ferie

Som ansat har du ret til at kende tidspunktet for ferien så tidligt som muligt.  Placeringen af hovedferien skal varsles af arbejdsgiver med mindst tre måneder, restferien skal varsles senest en måned før feriens begyndelse.

Når arbejdsgiveren først har varslet ferien, er der afgivet et løfte, og ferien kan som udgangspunkt herefter ikke aflyses eller flyttes.
Optjente ferietimer ud over fem ugers ferie afholdes efter den ansattes ønsker, med mindre arbejdets udførelse forhindrer det. Du skal give besked om afviklingen så tidligt som muligt.

Placering af ferie

Det er arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer på hvilket tidspunkt, ferien skal holdes. Arbejdsgiveren har imidlertid pligt til at indgå i en forhandling med dig og skal tage hensyn til dine ønsker ved feriens placering. Arbejdsgiveren har imidlertid ret til at tage hensyn til arbejdets udførelse, når ferien tilrettelægges.

Ændring af feriens placering

Allerede planlagt og varslet ferie overfor arbejdsgiveren kan ikke aflyses eller flyttes. Der skal således være tale om væsentlige og upåregnelige drifthensyn, der gør aflysning eller flytning nødvendig.

Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der er opstået sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Lider du økonomisk tab i forbindelse med af ændring af allerede planlagt og aftalt ferie, skal arbejdsgiver dækker dette.

Der gælder dog andre regler, hvis du er statsansat, se venligst under ”Statsansat”.

Hvornår begynder og slutter ferie?

Det er nu udtrykkeligt fastsat i ferieaftalen, at ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag (for eksempel mandag morgen) og slutter – ved hele ferieuger – ved ferieugens/ferieugernes ophør (for eksempel fredag eftermiddag). Ved enkelte dage eller flere feriedage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Overførsel af ferie

Ferieloven giver mulighed for, at man ved kollektiv aftale kan beslutte, at det skal være muligt at overføre ferie til det følgende ferieår. På det kommunale område har man således aftalt, at det skal være muligt at overføre ferie fra ferieåret 2002/2003 og fremefter til det efterfølgende ferieår.

Der er dog fastsat en minimumsgrænse på fire uger, som den ansatte skal holde hvert år. Det er muligt at aftale såvel overførsel til et som flere på hinanden følgende år. Er der tale om ferie som følge af en feriehindring, gælder andre bestemmelser.

For at kunne overføre ferie, skal der inden ferieårets udløb, det vil sige den 30. april det pågældende år, foreligge en skriftlig aftale indgået mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan ikke ensidigt pålægge den ansatte at overføre ferie. Det er vigtigt, at aftalen om overførsel af ferie er så præcis som mulig, så man undgår efterfølgende fortolkningstvivl. Særligt skal det stå klart, hvordan og hvornår ferien efterfølgende skal afvikles. Hvis det for eksempel helt præcist er aftalt, hvornår ferien det efterfølgende år skal afholdes, kan arbejdsgiveren ikke ændre ferien.

Bemærk, at der på kommunalt og regionalt område er aftalt, at arbejdsgiveren ikke kan pålægge en ansat, der er opsagt, at holde overført ferie i en opsigelses-/fritstillingsperiode.

Fratræder den ansatte inden den overførte ferie er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde denne. Arbejdsgiveren skal ved fratrædelsen udbetale godtgørelse for den overførte ferie med 2,5 procent beregnet af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse.

Overgår den ansatte til anden ansættelse, der er omfattet af ferieaftalerne for personale ansat i regionerne eller de kommunale ferieaftaler, kan den ansatte og en ny arbejdsgiver skriftligt aftale, at den ansatte medtager overførte ferietimer i den nye ansættelse.

Statsansat

Afholdelse af ferie

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i ferieperioden (hovedferien), det vil sige i perioden fra den 1. maj til den 30. september, med mindre andet aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Mindst to uger af hovedferien skal dog gives i sammenhæng.
De øvrige feriedage, som benævnes restferien, kan du holde udenfor ferieperioden, det vil sige i perioden fra den 1. oktober til den 30. april. Ferie uden for ferieperioden bør normalt ikke være kortere end en uge, men kan gives som enkeltdage. Den ferie, du har optjent ud over fem ugers ferie, kan du holde som enkeltdage. Der er ikke noget til hinder for, at du aftaler med din arbejdsgiver, at hele ferien, det vil sige både hovedferie og restferie, holdes i én samlet periode i løbet af ferieåret.

Der gælder et almindeligt princip i ferieaftalen omkring afvikling af de forskellige former for ferie:

Ferie, der er overført fra et ferieår til et efterfølgende ferieår, afholdes altid først. Herefter afholdes ferie, hvortil du har ret til løn eller feriegodtgørelse og til sidst afholdes eventuel suppleringsferie med dagpenge.

Varsling af ferie

Du har ret til at kende tidspunktet for ferien så tidligt som muligt.  Placeringen af hovedferien skal varsles af arbejdsgiver med mindst tre måneder, restferien skal varsles senest en måned før feriens begyndelse.

Når arbejdsgiveren først har varslet ferien, er der afgivet et løfte, og ferien kan som udgangspunkt herefter ikke aflyses eller flyttes.

Placering af ferie

Det er arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer på hvilket tidspunkt, ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren har pligt til at indgå i en forhandling med dig og skal tage hensyn til dine ønsker om feriens placering. Arbejdsgiveren har imidlertid ret til også at tage hensyn til arbejdets udførelse, når ferien tilrettelægges.

Hvornår begynder og slutter ferie?

Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag (for eksempel mandag morgen) og slutter, ved hele ferieuger, ved ferieugens/ferieugernes ophør (for eksempel fredag eftermiddag). Ved enkelte dage eller flere feriedage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Ændring af feriens placering

Allerede planlagt og varslet ferie overfor arbejdsgiveren kan ikke aflyses eller flyttes. Der skal således være tale om væsentlige og upåregnelige drifthensyn, der gør aflysning eller flytningen nødvendig.

Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der er opstået sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Lider du økonomisk tab i forbindelse med af ændring af allerede planlagt og aftalt ferie, skal arbejdsgiver dækker dette.
Som satsansat kan du herudover under vise betingelser kræve godtgørelse i form af ekstra betalt fridage, hvis planlagt og aftalt ferie ændres. Det kræver, at din planlagte ferie omlægges uden dit samtykke med et varsel på mindre end tre måneder (hovedferie), henholdsvis en måned (øvrig ferie/rest-ferie). Kompensationen udgør 1,8 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Er der tale om afbrydelse af allerede påbegyndt ferie, udgør ovennævnte kompensation 3,6 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Overførsel af ferie

Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan skriftligt indgå aftale om, at feriedage ud over 20 pr. år overføres til det følgende ferieår. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den overførte ferie.

Aftalen skal indgås skriftligt og inden den 30. september efter ferieårets udløb.

En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

Når en ansat fratræder, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår. Feriegodtgørelse for eventuelle feriedage ud over 25 udbetales til den ansatte.

Overgår den ansatte til anden ansættelse inden for staten, kan den ansatte og den nye ansættelsesmyndighed dog indgå skriftlig aftale om, at sådanne feriedage i stedet overføres til det nye ansættelsesforhold.

Privatansat

Som privatansat kan du aftale med din arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af en kollektiv overenskomst, din arbejdsplads er omfattet af.

Aftalen skal indgås skriftligt og inden den 30. september efter ferieårets udløb.

En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

Når en ansat fratræder, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår. Feriegodtgørelse for eventuelle feriedage ud over 25 udbetales til den ansatte.

Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.