Paradigmeskiftet i integrationsindsatsen

- set fra et forsknings-, uddannelsesmæssigt- og praksisperspektiv.

Siden Finansloven for 2019 blev vedtaget i Folketinget i december sidste år har ordet ’Paradigmeskift’ fyldt i den danske politiske debat på flygtningeområdet. Det proklamerede paradigmeskift går i sin enkleste udlægning ud på, at nye borgere, der er tildelt ophold som flygtninge i Danmark, nu som udgangspunkt skal hjemsendes, når og såfremt forholdene i oprindelseslandet en dag måtte tillade det. Nye borgere med flygtningebaggrund forventes således ikke længere ’at integrere sig’ med det for øje at finde varigt fodfæste – og en varig fremtid – i Danmark.
Den såkaldte ’Integrationsydelse’ skifter navn til ’Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse’ og i den offentlige debat diskuteres de nye lovændringer både som et skelsættende nybrud og som en fortløbende proces, der har været i gang længe.
Men hvordan hænger paradigmeskiftet sammen med den viden vi sociologisk og psykologisk har om feltet? Og hvordan håndteres de skifte lovgivninger inden for området i frontlinjen?  Hvad betyder rammerne af en konstant udsigt til potentiel hjemsendelse, selv efter en længere årrække i landet?
Det vil vi ved dette aktualitetsforedrag sætte fokus på.
På tværs af et forsker-, uddannelsesmæssigt- og et praktikerperspektiv stiller vi gennem 3 oplæg fokus på området, efterfulgt af paneldebat.
Aktualitetsforedraget er relevant for alle, der har interesse for sociale arbejde inden for flygtningeområdet.

Der bliver indlagt kaffe-pauser og der vil være lidt snack.

Program:
13.00-13.15: Velkomst ved studielektor Vivi Imer Hansen, AAU, medlem af FORSA´s bestyrelse.

13.15-14.00: Oplæg ved lektor Morten Ejrnæs                                            
Morten Ejrnæs er sociolog og har igennem hele sit arbejdsliv forsket i sociale problemer, fattigdom og ulighedsskabende mekanismer. I dette oplæg vil han tale om Parallelsamfundsstrategien og har nogle oversete undersøgelsesresultater, der kan tydeliggøre, at Parallelsamfundspakkens initiativer ikke retter sig mod de egentlige problemer og ligefrem udpeger forkerte målgrupper. Han inddrager i den forbindelse forskningsresultater fra en ny undersøgelse af professionelles risikovurderinger, der påviser den skadelige indflydelse paradigmeskiftet kan få for det sociale arbejde. Oplægget vil koncentrere sig om de mange forskellige tiltag i de udsatte boligområder og den manglende hensyntagen til eksisterende viden, der kendetegner disse tiltag. 

14:15-15:00: Oplæg ved psykolog Ditte Shapiro                                        
Ansat som adjunkt ved socialrådgiveruddannelsen i Roskilde. På baggrund af ph.d. afhandlingen ”Familieliv på flugt – syriske familiers oplevelse af brud og genskabelse af hverdagsliv” og et netop afsluttet forskningsprojekt om nye borgeres veje mod beskæftigelse på Professionshøjskolen Absalon, holder Ditte oplæg om flygtninges sociale navigationer i et bevægeligt integrationslandskab, den psykologiske betydninger af restriktiv udlændinge- og beskæftigelseslovgivning og betydningen af deltagelse i lokale sociale fællesskaber.

15:15-15.45 Oplæg ved teamleder Tordis Mohr Jacobsen og faglig koordinator Lilian Steenberg Hansen, begge ansat i Job og ydelsesafdelingen, Aalborg kommune                                                                                         
Tordis og Lilian vil med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde fortælle om hvordan arbejdet i frontlinjen er påvirket af politiske reformer, og hvordan transformationen sker i at skabe en meningsskabende arbejdsindsats.

15.45-16.45 Debat med oplægsholdere og deltagere.

16.45-17.00 Tak for i dag, kort evaluering og gerne forslag til nye aktualitets foredrag.

Gratis deltagelse for medlemmer af DS, SDS og FORSA.

Det foregår på 2.sal i lokale 557

Har du spørgsmål kontakt: Vivi Imer Hansen på viviimer@socsci.aau.dk