Socialt arbejde i balance på handicapområdet

Mange vil sikkert mene at socialt arbejde i balance er en utopi, men vi vil alligevel til denne konference tillade os, igennem faglige oplæg og workshop, at give nogle bud på balancepunkter i det sociale arbejde.

Vi er stadige opmærksomme på og dybt bevidste om den kompleksitet, det sociale arbejde på handicapområdet, til dagligt udføres i. En kompleksitet, hvor den enkelte socialrådgiver skal balancere i krydsfeltet mellem tendenser, reformer, egen praksis og innovation på handicapområdet. Det håber vi at kunne indfange noget af og give fagligt funderede bud på, hvordan man, som socialrådgiver på handicapområdet, balancerer med.     

Torsdag den 14. marts 2024

9.30-10.00:    Morgenmad og indtjekning

10.00-10.15:  Velkomst v/Handicapfaggruppens formand Bente Elton 

10.15-11.15: Betydning af værdier i arbejdet med mennesker med handicap V/Rasmus Lind Cand.mag. i filosofi og historie, forfatter, socialarbejder og underviser.
Værdier udgør den basale begrundelse for vores handlinger og bestræbelser. Det gælder ikke mindst i socialrådgiverens arbejde med mennesker og familier, der lever med et handicap. Med inddragelse af praksiseksempler, vil Rasmus i sit oplæg sætte fokus på de værdier, som er centrale for socialrådgivning på netop handicapområdet, og de vilkår, der fremmer og hæmmer mulighederne for at handle i overensstemmelse med dem. Oplægget tager blandt andet sit afsæt i Rasmus bidrag til antologien ”Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på”.

11.15-11.30:  Pause

11.30-13.00: Markante borgere, v/ Hans Mogensen journalist, forfatter og kommunikationschef
Hvad gør vi ved manglende tillid, eskalerende konflikter, vrede borgere og frustrerede offentligt ansatte? Borgernes tillid til det offentlige er under pres. Det offentliges myndighed og respekten for folkevalgte politikere er ikke længere en selvfølge. Borgerne råber højt. Det er godt for demokratiet, men det kan også være en ud­fordring for offentligt ansatte. Borgerne møder i stigende grad det offentlige med høje forventninger, store krav og stærke følelser. Nogle har særinteresser. Andre er engagerede i en­keltsager. Det handler ofte om min sag, mine problemer, mine interesser, min diag­nose og mit barns trivsel. Nogle skælder ud, er fortvivlede og stiller urimelige krav. Andre har helt rimelige krav, som det offentlige hverken har rammer, res­sourcer eller muligheder for at imødekomme. Hvem er de markante borgere? Hvordan kan vi forstå deres adfærd? Hvad stiller vi op med deres frustrationer? Og hvordan møder vi borgerne på måder, så vi nedtrapper konflikter, får en mere konstruktiv samtale og et bedre samarbejde med fokus på fælles løsninger? Så vi oplever færre frustrationer, og med viden og værktøjer selv får større ro og sikkerhed i mødet? Så vi modvirker tillidskrisen og bevarer borgernes tillid? Hans Mogensens er forfatter til den anmelderroste bog ”Markante borgere – viden og værktøjer til færre frustrationer”.
Han er uddannet journalist og har en executive master i strategisk virksomhedskommunikation og en master i offentlig ledelse.”

13.00-13.45: Frokost

13.45-15.15Workshops Se de forskellige workshop under programmet                 

15.15-15.30:  Kaffepause

15.30-16.00:   Generalforsamling            

16.00-17.00:  Netværk og refleksion i samtalecafe

                      Vi runder dagen af med refleksion i grupper. Hvad er jeg blevet optaget af, hvad skal jeg gøre mere af, hvad skal jeg ændre i min praksis?

19.00-?:         Festmiddag

Fredag d. 15. marts 2024

8.00-8.45:      Morgenmad

8.50-9.00:      Velkomst dag 2.

9.00-10.30:   Sekundær traumatisering og omsorgstræthed – risiko- og beskyttende faktorer v/Lotte Munkholm Højfeldt, psykolog.

At arbejde med andre menneskers lidelse kan på een gang være både meningsfuldt og voldsomt.
Når man som fagperson dagligt lytter til fortællinger om smertefulde oplevelser, medfølger der også en risiko for selv at blive ramt af sekundær traumatisering eller omsorgstræthed.
Oplægget vil indeholde en gennemgang af begreberne, af de faktorer, der øger risikoen og belaster – og modsat også se på, hvilke tiltag, der kan være beskyttende i omsorgsarbejdet.

10.30-10.45:  Kaffepause

10.45-12.15:  Workshops Se de forskellige workshop under programmet

12.15-13.00:  Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal v/ Sara Hauge

Sara er dobbelt danmarksmester i poetryslam. Men Sara har også en sygdom. Hun har faktisk flere. Diagnoserne er paranoid skizofreni, angst og spiseforstyrrelser. Sara har været i behandling siden 2008, så hun kender efterhånden godt til hele den psykiatriske verden. Sara synes ikke, at det var let at blive syg. Uanset hvad man fejler, vil der nok altid følge en tomhed og en ulykkelighed med. Men Sara er også sjov, eftertænksom og dygtig med ord. Ja, ligesom alle andre, så er hun meget andet end sin sygdom.

13.00- :          Afrunding og frokost

Workshops (Vælg en workshop i runde dag 1 og en dag 2): ´

Torsdag, 1. dag (workshop 1-3):

1)Tættere på de unge (TPU) – relationelt baseret myndighedsarbejde på ungehandicapområdet i Aarhus Kommune v/ Maja Louise Nielsen og Maja Thomsen Aarhus Kommunens handicapområde har siden marts 2023 arbejdet med investerings- og udviklingsmodellen TPU. I workshoppen vil I få et indblik i baggrunden for modellen TPU, det metodiske afsæt, og vores hidtidige erfaringer med at arbejde efter modellen på et ungehandicapområde (unge med autisme mellem 15 og 29 år). 
Med afsæt i det tidligere velafprøvede projekt ”Tættere på Familien” på børnehandicapområdet, består modellen blandt andet i, at myndighedsrådgiverne via et reduceret sagstal har mere kontakt med den unge, og dermed opbygger et langt større kendskab til den unge end ellers er muligt. Desuden arbejdes systematisk, metodisk og dialogbaseret på at afdække den enkelte unges drømme, ressourcer og udfordringer med henblik på at finde og sammensætte individuelt tilrettelagte løsninger. Der er ligeledes fokus på at koordinere og understøttet den gode overgang ved den unges 18. år.

2) Børn og unge med handicap – inklusion i fritidsfællesskaber v/ Social- og boligstyrelsen
Danske og internationale undersøgelser viser, at mennesker med handicap oplever en højere grad af ensomhed og er i større risiko for at blive ekskluderet fra sociale fællesskaber, sammenlignet med den øvrige befolkning.
Langvarig ensomhed kan påvirke børns mentale sundhed, eksempelvis i form af et øget stressniveau og koncentrationsvanskeligheder.
Deltagelse i fritidsfællesskaber kan have positiv betydning for livskvaliteten, identitetsudviklingen og deltagelsen i det øvrige samfundsliv, eksempelvis i uddannelse og job. For børn og unge med handicap er det at indgå i et fritidsfællesskab imidlertid ofte mere kompliceret end for deres jævnaldrende uden handicap.

3) Hvad gør vi med de bøvlede merudgiftsparagraffer i serviceloven? v/ Sofie Birch, Konsulent Dansk Socialrådgiverforening
I efterhånden mange år har regeringen og KL talt om at gøre det lettere at administrere merudgiftsydelse som led i afbureaukratisering. Hør hvad status er på den politiske del, hvad DS gør og vær med til at finde svarene på, hvordan vi sikrer, at ændringerne ikke går ud over hverken socialrådgiverne eller borgerne, når politisk konsulent i Dansk Socialrådgiverforening inviterer til dialog om hvordan vi får en lovgivning, der er til at arbejde med. 

 

Fredag, 2. dag (workshop 4-6)

4) Recovery-orienteret rehabilitering v/ Finn Juliussen – Social- og Boligstyrelsen
På denne workshop vil du få viden om, hvad recovery-orienteret rehabilitering er, ud fra en tankegang om, at der er en kobling mellem borgerens personlige recovery-proces og den fagprofessionelles arbejde med at støtte borgeren. Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, som udspringer af socialpsykiatrien, men som er relevant for det samlede specialiserede voksenområde, hvad enten du arbejder som myndighed eller udfører.  På workshoppen vil workshopholder blandt andet komme med bud på; Hvordan samarbejder og støtter du, som socialrådgiver, bedst muligt mennesker med psykiske vanskeligheder til at leve et så meningsfuldt liv som muligt? Hvordan kan du arbejde med recovery-orienteret rehabilitering, så borgeren/beboeren kommer sig og kan leve et så selvstændigt liv som muligt? Hvordan kan du arbejde med og forstå recovery-orienteret rehabilitering i dit arbejde med fx VUM?  

5) Implementering af barnets lov – erfaringer fra Faurskov kommune v/ Faurskov kommune
Du får i denne workshop mulighed for at høre om hvordan Favrskov kommune har forberedt sig på Barnets Lov og ny praksis:
En ny lov, en ny organisering og et nyt børnesyn skal implementeres. I Favrskov Kommune har Barnets Lov dannet grundlag for en ny organisering for Familie- og Specialrådgivningen, herunder etablering af en Tværfaglig Visitation med repræsentanter fra både myndighed, udfører, PPR og sundhedsplejen. 2023 har været et forberedende år, som har været præget af mange overvejelser, idéer og udfordringer. Det har været vigtigt, at alle ombord har været bevidste om og medvirkende til, hvilke processer der har været i gang og hvad drøftelserne har resulteret i. Dette blandt andet ved at nedsætte arbejdsgrupper med repræsentanter fra både myndighed, udfører og ledere.
2024 bliver vores implementeringsår, hvor vi løbende skal evaluere, lære af vores fejl og forberede vores organisation, så den skaber en ensartethed og gennemsigtighed for børn, unge og deres familier.

6) Socialt arbejde i balance – både for rådgiver og borger v/ Karina Blegvad og Danni Hillbrandt-Mogensen, socialfaglige konsulenter Muskelsvindfonden.
I Muskelsvindfondens politiske afdeling har vi gennem årtier set en udvikling, hvor medlemmer i stigende grad oplever psykiske belastningsreaktioner ved at have en ”sag” i kommunen. Workshoppen vil have fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage i sagsforløbet og hvordan man kan tilrettelægge myndighedsarbejdet, så samarbejdet reducerer risikoen for, at borgere udvikler belastningsreaktioner.

Priser:
I delt dobbeltværelse 1400 kr. pr. person, og ved tilmelding kan du skrive hvilken person du ønsker at dele værelse med. (Personen skal også tilmelde sig)
I enkeltværelse 1600 kr. pr. person Det vælges som tillæg ved tilmeldingen

Handicapfaggruppen tager forbehold for, at der kan komme ændringer i programmet.