Handicapkonferencen 2023

Det komplekse samarbejde på handicapområdet. Pris: Deltagelsen, forplejning og overnatning på delt dobbeltværelse 1400 kr. og på enkeltværelse 1600 kr.

Igen i år har Handicapfaggruppens bestyrelse valgt at sætte fokus på et bredt, men aktuelt emne. Vi har i år valgt ”samarbejde” som gennemgående tema for konferencen. Vi socialrådgivere samarbejder med mange forskellige mennesker hver eneste dag – borgere, kolleger, pårørende, andre faggrupper mfl. Ofte går samarbejdet godt, men handicapområdet er et komplekst felt, og der opstår derfor også udfordringer i de forskellige samarbejdsrelationer.  Med konferencens forskellige oplæg og workshops, er vores formål at klæde deltagerne bedre på til at indgå i de forskelligartede samarbejder i deres daglige arbejde, herunder at bidrage med inspiration og handlemuligheder på forskellige niveauer.

 

Mandag den 13. marts 2023

9.30-10.00:    Morgenmad og indtjekning

10.00-10.15:  Velkomst v. Handicapfaggruppens formand Bente Elton 

10.15-11.15:  Myndighedsarbejde på handicapområdet – Grænsekampe om problemforståelser, behovsvurderinger og indsatser v/Docent Inge Bonfils, KP og Docent Cecilie Moesby-Jensen, Absalon

Myndighedsarbejdet på handicapområdet er omfattet af dilemmafyldte arbejdsforhold, hvor spørgsmål om problem- og handicapforståelser, lovgivningsmæssige muligheder, økonomi og styring kan skabe oplevelser af ambivalens. Med afsæt i begrebet ’grænsekampe’ udfolder oplægget, hvordan disse dilemmaer og ambivalenser kan anskues som kampe om mennesker med handicap og deres pårørendes behov samt institutionaliserede problemforståelser i socialpolitikkens udmøntning som kommunal praksis.

11.15-11.30:  Pause

11.30-13.00: Samskabelse mellem frontmedarbejder og borgere i udsatte positioner; roller og mulighedsrum, v/Adjunkt Maja Müller, Aalborg Universitet

Hvordan defineres og praktiseres samskabelse på udsatte-området, og hvilke fordele og udfordringer kan opstå? Med udgangspunkt i teoretiske og praktiske erfaringer fra socialområdet med voksne udsatte udfoldes samskabelse som en proces med fokus på, hvem der kan inddrages, hvornår og hvordan samt, hvilke roller der kan udvikles undervejs. Oplægget tager udgangspunkt i praktiske eksempler af samskabelsesprocesser mellem frontmedarbejdere og borgere i udsatte positioner, hvor fx borgernes muligheder for deltagelse samt fagprofessionelles magtfulde rolle tages i betragtning. Slutteligt diskuteres mulighedsrum for samskabelse, udfordringer og potentialer ved samskabelse samt hvad er er vigtigt at være opmærksom på når der samskabes med borgere.

13.00-14.15: Frokost

14.15-15.15:  Retssikkerhedspakken og Taskforce på handicapområdet v/Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

I dette oplæg vil Ankestyrelsen og Socialstyrelsen fortælle om hvad formålet og indholdet af retssikkerhedspakken er, samt hvornår og hvordan kommunerne kan benytte sig af tilbuddene i pakken. Endvidere vil oplægget udfolde, hvad taskforcen på handicapområdet er, hvilke udfordringer der ses på området, samt hvordan denne ser på kvalitet i sagsbehandlingen og anbefalinger hertil.  

15.15-15.30:    Pause

15.30-16.00:   Generalforsamling

16.00-16.15:    Kaffepause                                               

16.15-16.45:  Netværk og refleksion i samtalecafe.

                      Vi runder dagen af med refleksion i grupper. Hvad er jeg blevet optaget af, hvad skal jeg gøre mere af, hvad skal jeg ændre i min praksis?

19.00-?:         Festmiddag

 

Tirsdag d. 14. marts 2023

8.00-8.45:      Morgenmad

8.50-9.00:      Velkomst dag 2.

9.00-10.30:   Workshoprunde 1

10.30-10.45:  Kaffepause

10.45-12.15:  Workshoprunde 2

12.15-13.00: Frokost

13.00-14.30:  Den gode kommunikation – det gode samarbejde V/Charlotte Nejmann Kjær og Karin Storr – partnere i Substans Konsulenthus

Substans har den overbevisning, ”at de komplekse sager ikke er skabt komplekse, men at det oftest er ydre omstændigheder og kommunikationen, der giver og øger kompleksiteten”. Kompleksiteten kan bl.a. opstå, når kommunikationen er uklar omkring forventninger og rammevilkår og derfor kan spænde ben for relationen og små detaljer kan vokse sig store.

Under oplægget vil Charlotte og Karin inddrage deltagerne til konferencen i forhold til, hvordan man kan håndtere en sag, der synes kompleks, herunder kommunikationen mellem borger, myndigheder og samarbejdspartner.  

14.30-14.40: Afrunding

 

Workshops
Vælg en workshop i runde 1 og en i runde 2:

1. Inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser v/Line Berg og Berit Juel Christoffersen VIA University College

I workshoppen vil vi sætte fokus på inddragelse af børn og unge med afsæt i vores igangværende projekt ”Styrket inddragelse af børn med funktionsnedsættelser”. Vi har i projektet blandt andet interviewet børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser, og workshoppen vil handle om, hvad de mener om inddragelse, og hvordan de synes, at socialrådgivere bedst kan skabe rammer for god inddragelse. Vi sætter derudover fokus på den vigtige faglige vurdering af, hvordan barnet eller den unge kan inddrages, enten direkte eller ved et tilstræbt indefra perspektiv. Med afsæt i en konkret case fra projektet, vil der desuden være fælles dialog og drøftelser af, hvordan samtaler kan forberedes, gribes an og anvendes efterfølgende.

 

2. Mit liv, Min plan – den visuelle handleplan, der tager udgangspunkt i borgerens drømme v/ Julia K.P. Olsen, Socialrådgiver Randers Kommune    

MLMP giver borgerne mulighed for at forberede sig sammen med mestringsvejleder, og derved være deltagende og forberedt i borgerplansmødet. Sammen med borger finder vi muligheder og veje til at imødekomme borgerens drømme eller et ønske om mere selvstændighed i en konkret opgave. De fremtidige mål i bestilling og handleplan, tager udgangspunkt i borgerens drøm og der arbejdes i små og overskuelige skridt henimod drømmen. Hertil vil mestingsvejleder sætte realistiske delmål der alt sammen er med til at opnå målet

 

3. VUM 2.0 v/ Maj-Britt Lundum Storm, Socialstyrelsen

Voksenudredningsmetoden Version 2.0 (VUM 2.0) er en videreudvikling af den oprindelig Voksenudredningsmetode og er udviklet i tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen og KLs projekt Fælles Faglige Begreber. Hertil bliver versionen opdateret årligt, så den altid er tidssvarende, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. På workshoppen vil Maj-Britt fra Socialstyrelsen præsentere formålet og tankerne bag VUM 2.0. Herunder hvordan metoden understøtte den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen og dokumentationen af den sociale indsats samt en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang.

 

4. Når verden vælter v/ Ina Volder, psykolog, FamilieFOKUS

Workshoppen tager udgangspunkt i en interviewundersøgelse med deltagelse af forældre til børn og unge, der har en livstruende eller livsbegrænsende tilstand. Det er undersøgt, hvad denne gruppe forældre oplever som belastninger i deres hverdag, hvilke reaktioner de oplever på baggrund af denne belastning, samt hvornår og hvordan de kan opleve sig hjulpet i deres hverdag. Fokus for workshoppen her vil være forældrenes oplevelse af kontakten til de professionelle hjælpesystemer, samt hvordan opmærksomhed på forældrenes reaktioner på familiens situation er centralt for samarbejdet. Ina Christensen Volder er psykolog, aut. og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi (voksne). Hun er ansat i FamilieFOKUS, et tilbud til familier med børn/unge, der har en livstruende eller livsbegrænsende tilstand. Ina løser opgaver i familierne, men har også opgaver rettet mod fagpersoner, der har kontakt til familierne, så som undervisning og supervision.

 

5. Vil du hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel med en helhedsorienteret og koordineret indsats? v/Socialstyrelsen Dorthe Bevensee og Louise Daugaard Madsen

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager med mange parter, hvilket kan være udfordrende for både kommunen og de involverede familier. Forældre kan opleve, at de selv skal koordinere samarbejdet med kommunen og forholde sig til mange fagpersoner omkring barnet med handicap, og det kan blandt andet resultere i stress og en presset hverdag. Det kan I gøre noget ved! Kom og hør om de spændende erfaringer fra 12 kommuners arbejde med at skabe koordinerede og sammenhængende indsatser til familier med børn og unge med handicap. Evalueringen viste rigtig gode resultater både i forhold til familiernes oplevelse af kvalitet i sagsbehandlingen og samarbejdet med kommunen, men også i forhold til medarbejdernes oplevelse af øget kvalitet i arbejdet, bl.a. i forhold til tværfagligt samarbejde, bedre sammenhæng i indsatsen og inddragelse af familien.

 

6. Støt unge med autisme i overgangen til voksenlivet v/ Dorthe Bevensee, Socialstyrelsen og Charlotte Vestergaard Ovedal, Randers kommune

Landets kommuner oplever en stigning i antallet af personer med kognitive funktionsnedsættelser som blandt andet autisme. Kommunerne peger på, at de mangler virksomme indsatser til udvikling af sociale mestringskompetencer hos personer med autisme. Socialstyrelsen har sammen med seks kommuner og PwC udviklet et læringsforløb målrettet unge med autisme, der befinder sig i overgangen til voksenlivet. Gennem gruppeforløb og individuel støtte arbejdes der i læringsforløbet med forskellige tematikker, blandt andet sociale færdigheder, og redskaber til hverdagen.

Du vil få et praksisnært indblik i læringsforløbets opbygning, kommunernes erfaringer og evalueringsresultaterne.

 

Handicapfaggruppen tager forbehold for, at der kan komme ændringer i programmet. 

Pris for deltagelse med forplejning og overnatning på delt dobbeltværelse: 1400 kr.
Pris for deltagelse med forplejning og overnatning på enkeltværelse: 1600 kr. Kan tilvælges ved tilmelding