Nyheder

JURA: Retten til socialpædagogisk bistand eller hjemmehjælp

Borgere med en betydelig funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal i så vidt muligt omfang kunne leve og udfolde sig som andre. Men skal hjælpen bevilges som socialpædagogisk støtte eller som personlig og praktisk hjælp?

05.09.2023

JURA: ’Et så normalt liv som muligt’ skal indgå i helhedsvurdering af borgerens behov

Kommunen er forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af borgerens behov for hjælp.

14.02.2023

JURA: ”Mindst indgribende foranstaltning” er et ulovligt kriterium i sager om handicapkompenserende ydelser

Det er vigtigt, at socialrådgivere er opmærksomme på de retlige rammer – nemlig at borgeren skal kompenseres for konsekvenserne af sin funktionsnedsættelse uanset, at der i kommunen er et pres for at vælge ”mindst indgribende indsatser”.

04.10.2022

JURA: Alle har ret til en bisidder

Bestemmelsen om retten til at lade sig bistå findes i forvaltningslovens § 8 og følger herudover af et almindeligt princip om, at den, der kommer i forbindelse med den offentlige forvaltning, normalt kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Derfor gælder retten til at lade sig bistå i alle situationer, hvor en borger er i kontakt med en offentlig myndighed.

17.05.2022

JURA: Inddragelse af personer med demenssygdom i sagsbehandlingen

Der er særlige overvejelser og viden, der er nødvendige for at følge reglerne, når socialrådgivere arbejder med mennesker, der er ramt af en demenssygdom. Men udgangspunktet er, at disse borgere kan træffe gyldige juridiske beslutninger uden begrænsninger.

21.10.2021

JURA: Kommunernes anvendelse af observationer i sociale sager

Observation af borgere i deres hjem bruges af mange kommuner i varierende omfang. Men observationer må kun anvendes, når oplysningerne ikke kan skaffes på anden vis. I nogle tilfælde er praksis i strid med flere grundlæggende regler og principper.

08.06.2021

JURA: Kommuner skal i visse tilfælde afvise en bisidder

Forvaltningsloven giver vide rammer for at lade sig bistå af en anden. Men kommunen kan i visse tilfælde være forpligtet til at afvise eller begrænse en bisidders adgang, hvis det sker af hensyn til borgeren.

07.01.2021

JURA: Kommunerne kan blive pålagt erstatningsansvar, hvis de ikke lever op til grundlæggende forvaltningsret

Udgifter til advokat eller anden professionel bistand er efter Ankstyrelsens vurdering hverken en nødvendig merudgift eller en rimeligt begrundet enkeltudgift. Men lever kommunen ikke op til grundlæggende forvaltningsretlige forpligtelser, så kan det udløse erstatning for udgifterne. Det fremgår af en landsretsdom.

20.10.2020

JURA: Kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter

Knapt en tredjedel af alle kommuner benytter resultatlønnede konsulenter. Men får konsulenterne bestemmende indflydelse på afgørelser, er det i strid med reglerne.

22.06.2020

JURA: Den socialretlige omsorgspligt

Det kan i praksis give anledning til tvivl, hvornår socialrådgiveren skal træffe afgørelse om hjælp til borgere, der ikke kan varetage deres egne interesser.

17.03.2020