Nyheder

JURA: Vil forenkling af vejledning af borgere om rettigheder og pligter styrke retssikkerheden?

Fra årsskiftet forenkles kravene til kommunernes vejledning af borgere om rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner. Spørgsmålet er, om det vil styrke borgerens retssikkerhed og medføre færre fejl.

14.11.2023

JURA: De svageste borgere udnytter ikke retssikkerheden i klagesystemet

Der er ikke alene store problemer med mange alvorlige fejl i sociale sager. Noget tyder også på, at specielt de svageste grupper af borgere ikke altid formår at udnytte den retssikkerhed, der skulle være i klagesystemet.

27.06.2023

Jura: Grænser for sagsoplysning

Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse. Men en ansøgning om en social ydelse giver ikke grundlag for at undersøge alle afskygninger af en ansøgers liv.

21.03.2023

Jura: Visitation til et ”lille” fleksjob

Kommuner etablerer fleksjob i langt færre timer, end borgerne reelt kan arbejde. Og det er ikke altid klart for borgeren, at der er tale om et ”lille” fleksjob, hvor deres arbejdsevne inden for en rimelig periode skal kunne udvikles.

01.11.2022

JURA: Når it-systemer får magten

En kommunal praksis, der automatisk sætter en slutdato for en meget begrænset arbejdsevne, lægger risikoen for kommunens manglende opfølgning over på borgeren. Kommunernes administration af undtagelsesreglen og forlængelsesreglerne i 225-timersreglen kan dårligt karakteriseres som andet end en skandale.

21.06.2022

JURA: Der er stadig problemer med ressourceforløbene

Selvom reglerne om ressourceforløb blev præciseret i 2018, viser en fokusrevision af kommunernes praksis fra 2020, at der stadig er problemer med at overholde lovgivningen og med kvaliteten af det sociale arbejde i ressourceforløbene. Folketinget har på ny justeret reglerne med virkning fra 1. januar 2022.

16.12.2021

JURA: Udvidet pligt til partshøring

Forvaltningslovens partshøringspligt regulerer kun en del af partshøringspligten. Der er også pligt til partshøring på uskrevet grundlag i visse situationer, og der er pligt til at ­inddrage borgeren efter retssikkerhedslovens § 4.

23.06.2021

JURA: Mange fejl i fleksløntilskud

Kommunerne har svært ved at anvende reglerne for fleksløntilskud korrekt, og det er vanskeligt for borgerne at gennemskue beregningsgrundlaget. Der er formentlig fejl i et ganske stort antal sager.

18.03.2021

JURA: Hvornår forældes kravet på en social ydelse?

En borger kan få efterbetalt en social ydelse, når ­vedkommende opdager at være berettiget til den. I praksis efterbetales der normalt kun for op til tre år, uanset at man har haft ret til ydelsen i længere tid. Men det er dårligt foreneligt med retspraksis, for forældelsesfristen kan faktisk suspenderes, hvis der for eksempel er tale om manglende vejledning.

17.11.2020

JURA: Revalidering – Kommuner mangler respekt for retsgrundlaget

Der er god effekt af revalidering, men kommunerne anvender ordningen meget forskelligt og i åbenlys strid med intentionerne i lovgivningen.

13.08.2020