Nyheder

JURA: Kommuner skal offentliggøre mere præcise og realistiske sagsbehandlingsfrister

På socialområdet skal kommunerne behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. I en ny tilsynsudtalelse præciserer Ankestyrelsen, hvordan kommunerne skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister og give borgerne et reelt billede af, hvornår de kan forvente svar.

19.03.2024

JURA: Revalideringsordningen på vej til at blive afviklet

Når Ankestyrelsen reelt ikke ­prøver den faglige vurdering af, om der er behov for revalidering, vil det medføre, at stort set ingen klagesager bliver ændret, og revalideringsordningen over tid vil blive afviklet.

18.12.2023

JURA: Vil forenkling af vejledning af borgere om rettigheder og pligter styrke retssikkerheden?

Fra årsskiftet forenkles kravene til kommunernes vejledning af borgere om rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner. Spørgsmålet er, om det vil styrke borgerens retssikkerhed og medføre færre fejl.

14.11.2023

JURA: De svageste borgere udnytter ikke retssikkerheden i klagesystemet

Der er ikke alene store problemer med mange alvorlige fejl i sociale sager. Noget tyder også på, at specielt de svageste grupper af borgere ikke altid formår at udnytte den retssikkerhed, der skulle være i klagesystemet.

27.06.2023

Jura: Grænser for sagsoplysning

Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse. Men en ansøgning om en social ydelse giver ikke grundlag for at undersøge alle afskygninger af en ansøgers liv.

21.03.2023

Jura: Visitation til et ”lille” fleksjob

Kommuner etablerer fleksjob i langt færre timer, end borgerne reelt kan arbejde. Og det er ikke altid klart for borgeren, at der er tale om et ”lille” fleksjob, hvor deres arbejdsevne inden for en rimelig periode skal kunne udvikles.

01.11.2022

JURA: Når it-systemer får magten

En kommunal praksis, der automatisk sætter en slutdato for en meget begrænset arbejdsevne, lægger risikoen for kommunens manglende opfølgning over på borgeren. Kommunernes administration af undtagelsesreglen og forlængelsesreglerne i 225-timersreglen kan dårligt karakteriseres som andet end en skandale.

21.06.2022

JURA: Der er stadig problemer med ressourceforløbene

Selvom reglerne om ressourceforløb blev præciseret i 2018, viser en fokusrevision af kommunernes praksis fra 2020, at der stadig er problemer med at overholde lovgivningen og med kvaliteten af det sociale arbejde i ressourceforløbene. Folketinget har på ny justeret reglerne med virkning fra 1. januar 2022.

16.12.2021

JURA: Udvidet pligt til partshøring

Forvaltningslovens partshøringspligt regulerer kun en del af partshøringspligten. Der er også pligt til partshøring på uskrevet grundlag i visse situationer, og der er pligt til at ­inddrage borgeren efter retssikkerhedslovens § 4.

23.06.2021

JURA: Mange fejl i fleksløntilskud

Kommunerne har svært ved at anvende reglerne for fleksløntilskud korrekt, og det er vanskeligt for borgerne at gennemskue beregningsgrundlaget. Der er formentlig fejl i et ganske stort antal sager.

18.03.2021